Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola (BOE de 31 de març de 2015)

03/06/2016
Entrada en vigor: 31/03/2015. Deroga expressament els arts. 90, 91 i 92 del T.R. de la Llei de Contractes del Sector Públic i l'art. 77 de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social. No obstant això, manté la vigència per als contractes de concessió subscrits amb anterioritat a l'entrada en vigor del R. Decret a què fa referència l'article 4 d'aquesta Llei i exclusivament durant el termini de vigència actualment establert en els contractes, excloent pròrrogues. La D. Addicional 88a. de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2014 quedarà derogada en el moment d'entrada en vigor del Reial decret a què fan referència els arts. 4 i 5 d'aquesta Llei.

Modifica l'art. 18.1 i la D. Addicional primera 3 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans; l'article 13.2 de la Llei 49/2003, de 26 de novembre, d'Arrendaments rústics, els articles 47.5, 89, 131.1 d), 133.1 i 255.3 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; i l'article 25 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

La llei estableix la desindexació: un règim pel qual els valors monetaris no seran modificats en virtut d'índexs de preus o fórmules que el continguin.

Determina l'àmbit de la seva aplicació, tant en el sector públic, com en el privat, i exclou del seu àmbit d’aplicació la negociació salarial col·lectiva, les revisions, revaloritzacions o actualitzacions previstes en el text refós de la Llei General de la Seguretat Social i en el text refós de la Llei de classes passives de l'Estat, així com les revisions de la resta de les pensions abonades amb càrrec als crèdits de la secció 07 del pressupost de despeses de l'Estat; i les operacions financeres i de tresoreria, que es recullen en el títol IV de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, en què intervingui el sector públic estatal, autonòmic o local.

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302