Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública (DOGC del 02/06/2016)

03/06/2016
Entrada en vigor: 03/06/2016. Transposa al Dret intern les directives 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a l'adjudicació dels contractes de concessió, i 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, quin termini de transposició va acabar el 18 d’abril passat sense que l’Estat hagi aprovat cap disposició al respecte.

L'àmbit d'aplicació abasta els contractes del sector públic subjectes i no subjectes a regulació harmonitzada que tramitin els poders adjudicadors de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic i els ens locals de Catalunya i el seu sector públic.

Determina que els contractes de concessió d'obra pública i de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió es defineixin per la transferència a l'empresa concessionària del risc operacional en l'explotació de les obres o dels serveis, tot definint aquest risc operacional. També determina que -com a regla general- el termini de durada de les concessions no podrà ser superior a cinc anys. Regula el mètode de càlcul per determinar el valor estimat de la concessió, que s'ha d'incloure en el plec de clàusules administratives particulars o els documents que regeixen les contractacions. Les empreses licitadores no estan obligades a acreditar documentalment, en el moment de la presentació d'ofertes, el compliment dels requisits de capacitat i solvència. Els òrgans de contractació hauran d'admetre una declaració responsable que substitueixi l'acreditació documental, o el formulari normalitzat de document europeu únic de contractació.

En els contractes en què no hi hagi divisió per lots, s'haurà d'incloure a l'expedient un informe que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules administratives particulars o documents que regeixen les contractacions. Els contractes del sector públic es podran adjudicar per procediment negociat, amb independència de la quantia, només quan es doni algun dels supòsits que determina, d’entre els previstos al Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Es determina els casos en que els contractes es podran modificar per realitzar prestacions addicional. En qualsevol cas, el límit màxim global d'una modificació per aquesta causa serà del 50% del valor inicial del contracte.

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302