Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica 30 de maig-5 de juny de 2013

05/06/2013
Classificada per matèries.
Actualitat Jurídica 30 de maig-5 de juny de 2013

Dret administratiu

RESOLUCIÓ CLT/1133/2013, de 17 de maig, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió d'ajuts, en la doble modalitat d'aportacions reintegrables i subvencions, per al desenvolupament de les empreses culturals.  DOGC núm. 6386  30/05/2013

EDICTE de 28 de maig de 2013, d'informació pública de l'Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya. DOGC núm. 6386  30/05/2013

Real Decreto 385/2013, de 31 de mayo, de modificación del Real Decreto 1886/2011, de 30 de diciembre, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno. BOE núm. 131  01/06/2013

Real Decreto 386/2013, de 31 de mayo, por el que se fijan las plantillas reglamentarias de oficiales generales, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas para el periodo 2013-2017. BOE núm. 131  01/06/2013

Orden HAP/981/2013, de 31 de mayo, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2014. BOE núm. 133  04/06/2013

ORDRE AAM/111/2013, de 24 de maig, per la qual es despleguen les mesures preventives per a la lluita contra els incendis forestals relatives a l'activitat agrícola. DOGC núm. 6389  04/06/2013

Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. BOE núm. 134  05/06/2013

ANUNCI d'informació pública del Projecte de decret del Pla per al dret a l'habitatge, de regulació del Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial i els procediments d'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial.  DOGC núm. 6390  05/06/2013

Dret civil i mercantil

Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas. BOE núm. 134  05/06/2013

Dret constitucional

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2218-2013, contra los artículos 2, 8, 10, 27, 28 y disposición final tercera del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. BOE núm. 132  03/06/2013

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1697-2013, en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación al personal laboral del sector público, por posible vulneración del artículo 9.3 C.E. BOE núm. 132  03/06/2013

Pleno. Sentencia 113/2013, de 9 de mayo de 2013. Conflicto positivo de competencia 7605/2009. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Orden ARM/1593/2009, de 5 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, a asociaciones declaradas de utilidad pública y fundaciones adscritas al protectorado del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, para fines de interés social de carácter medioambiental. Competencias sobre medio ambiente: disposiciones reglamentarias estatales que vulneran las competencias autonómicas de gestión de las subvenciones (STC 13/1992). BOE núm.  133  04/06/2013

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 7279-2012, contra el Decret llei de Catalunya 5/2012, de 18 de desembre, de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit. DOGC núm. 6389  04/06/2013

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 7208-2012, contra els articles 16 (quant al nou article 3 bis.1-1, apartat 1, del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny) i 41 de la Llei de Catalunya 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre estades en establiments turístics. DOGC núm. 6390  05/06/2013

Dret fiscal

ORDRE ECO/97/2013, de 27 de maig, per la qual s'aproven els models d'autoliquidació 043. DOGC núm. 6387  31/05/2013

Dret internacional

Convenio entre el Reino de España y el Estado de Kuwait para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Kuwait el 26 de mayo de 2008. BOE núm. 134  05/06/2013

Dret processal

Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas. BOE núm. 134  05/06/2013

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Departament de Biblioteca (Direcció)
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5316 E. direcciobiblioteca@icab.cat