Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Reial Decret Llei 27/2018, de 28 de desembre, pel qual s'adopten determinades mesures en matèria tributària i cadastral (BOE de 29 de desembre de 2018)

14/01/2019
Entrada en vigor: 30/12/2018

Amb efectes des de l'entrada en vigor i exercicis anteriors no prescrits, es modifica la lletra h) de l'article 7 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni per declarar expressament exemptes les prestacions per maternitat o paternitat satisfetes per la Seguretat Social, i perquè s'estengui l'exempció a les prestacions percebudes pels empleats públics enquadrats en un règim de Seguretat Social que no de dret a percebre la prestació per maternitat o paternitat de la Seguretat Social però que perceben les seves retribucions durant els permisos per part, adopció o guarda i paternitat; i els professionals no integrats en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms que perceben aquestes prestacions de les mutualitats de previsió social que actuen com a alternatives al règim especial de la Seguretat Social esmentat, fins al límit de la prestació màxima que la Seguretat Social reconeix per tal concepte.

Amb efectes del 01.01.2019, es modifica la transitòria 32 de la mateixa Llei, pel que fa als límits per a l'aplicació del mètode d'estimació objectiva en els exercicis 2016, 2017, 2018 i 2019.

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir del 01.01.2018, s'introdueixen modificacions en la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats (art. 17.1 i transitòria 39), relacionades amb els efectes en l'Impost de la Circular 4/2017, de 27 de novembre, del Banc d'Espanya.

Amb efectes d'1 de gener de 2019 i vigència indefinida, es modifica l'art. Únic, 2n del Reial decret llei 13/2011, de 16 de setembre, pel qual es restableix l'Impost sobre el Patrimoni, amb caràcter temporal,

Amb efectes d'1 de gener de 2019, es modifica la transitòria 13 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit.

També es preveuen els coeficients d'actualització de valors cadastrals a què es refereix l'apartat 2 de l'art. 32 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari; i, per aquest any, la pròrroga dels terminis establerts en l'art. 72.6 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals perquè els ajuntaments sotmesos en procediments de valoració col·lectiva de caràcter general puguin aprovar un nou tipus de gravamen en l'IBI, establint la pròrroga del termini previst en l'article 27.3 del text refós de la Llei de l' Cadastre Immobiliari per a l'aprovació i publicació de les ponències de valors totals. Igualment, s'amplia el termini previst en l'article 32.2 de la referida Llei del Cadastre Immobiliari per a la sol·licitud municipal d'aplicació dels coeficients d'actualització dels valors cadastrals d'immobles urbans.

Es regula el Règim fiscal aplicable a la final de la «Lliga de Campions 2019» i «UEFA EURO 2020».

[NORMATIVA APROVADA. LLEIS DE LES CORTS GENERALS]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302