Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Comissió de Justícia Penal Internacional

Premi Luis del Castillo de Justícia Penal Internacional i Drets Humans

17/01/2019
Podran optar al premi totes aquelles candidatures que s'haguessin presentat abans del 25 de gener de 2019 i reuneixin els requisits de la present convocatòria.
Premi Luis del Castillo de Justícia Penal Internacional i Drets Humans

BASES DEL PREMI

PRIMERA.- Objecte. La Comissió de Justícia Penal Internacional i Drets Humans de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (des d'ara CJPI-DDHH), va aprovar per unanimitat ja l'any 2017 la creació d'un premi que tingués per objecte fer un públic reconeixement d'aquelles persones físiques o jurídiques, institucions o qualssevol altre tipus d'agrupacions de persones que s'haguessin destacat per la seva tasca o activitat i haguessin contribuït de forma rellevant a la lluita contra la injustícia i a la Defensa dels Drets Humans, així com a l'avanç de la Justícia Penal Internacional. I per unanimitat també, poc després, es va decidir que aquest Premi portés el nom de Luis del Castillo.

SEGONA.- Data i publicació. Podran optar al premi totes aquelles candidatures que s'haguessin presentat abans del 25 de gener de 2019 i reuneixin els requisits de la present convocatòria. La convocatòria serà publicada per l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i pel Col·legi d'Advocats Penal Internacional i es farà difusió a través de tants mitjans com s'estimin oportuns. Les candidatures s'han de presentar a l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, bé de forma presencial amb sobre o bé per correu certificat a l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. S'admetrà també per correu electrònic a l'adreça cipi-ddhh@icab.cat.

El premi Luis del Castillo es lliurarà en un acte solemne durant la celebració de Sant Raimon de Penyafort de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, al mes de febrer.

TERCERA.- La proposta de candidatura. La presentació de la candidatura es farà mitjançant proposta raonada del candidat havent-hi d'incloure els motius pels quals es presenta, el currículum del candidat o història de l'entitat o institució que es proposa al Premi. Podrà acompanyar documentació acreditativa, suports que tingui la candidatura, i en general tots els documents que aporten dades rellevants i informació complementària.

Les candidatures presentades que no compleixin els esmentats requisits no seran admeses i la documentació presentada no serà retornada.

Totes les candidatures es faran arribar a la CJPI-DDHH qui després de revisar que es compleixin els requisits les farà arribar al Tribunal.

QUARTA.- El Jurat. La concessió del premi serà decidida per un jurat que estarà compost per:

1) La Degana de l'ICAB.
2) El President del CAPI-BPI-ICB.
3) El President de la CJPI-DDHH.
4) El President de la Cort Penal Internacional.
5) Un familiar de Luis del Castillo, des de la constitució del premi s'acorda que recaigui en la persona de Carmen del Castillo de manera vitalícia
6) Un periodista, que serà qui resulti premiat pel Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) en el Premi de Drets Humans.

El premiat ha de ser preferentment un jurista.

El Jurat serà presidit per la Degana de l'ICAB i actuarà com a secretari el President de la CJPI-DDHH.

El Jurat quedarà vàlidament constituït i podrà prendre acords quan prèvia convocatòria de la Degana de l'ICAB es troben presents la meitat més un dels seus membres, d'entre els quals, en tot cas haurà d'estar el President. A aquests efectes es permet la compareixença mitjançant videoconferència o un altre sistema similar.

Correspon a la Degana de l'ICAB convocar les sessions del Jurat, dirigir les deliberacions i, si escau, les votacions que es produeixin i al Secretari aixecar acta de les sessions.

Els membres del Jurat podran ser substituïts en les sessions del Jurat per persones integrades en l'òrgan, institució o corporació que presideixin o dirigeixin, procurant el màxim nivell de representació en els subjectes que els substitueixin. Igualment es permet que els membres del Jurat puguin delegar la seva representació en un altre membre del Jurat, sense que cap dels seus membres pugui ostentar més d'una delegació de representació.

CINQUENA.- El vot. El vot serà emès per cada un dels membres del Jurat durant les sessions en què aquest es trobi formalment reunit. El vot serà secret. El premi s'atorgarà al candidat/a que obtingui la majoria de vots dels membres del jurat en la sessió que a l'efecte es convoqui expressament.

En cas d'empat decidirà el vot de qualitat la Degana de l'ICAB o qui la substitueixi en el Jurat.

El vot és personal de cada un dels membres, admetent-se la delegació de vot en un altre membre del Jurat, sense que en cap cas cap dels membres pugui ostentar més d'una delegació de vot.

SISENA.- El premi. El contingut del premi el decidirà la CJPI-DDHH.

De forma excepcional es podrà guardonar amb el premi de forma compartida a persones, grups o institucions, que de forma molt clara es complementin en els seus mèrits.

SETENA.- Comunicació i Publicitat. Es comunicarà al guardonat seva elecció amb suficient antelació a l'efecte que pugui desplaçar-se a Barcelona a recollir el premi.

Un cop lliurat el Premi es publicarà en tants mitjans i canals com sigui possible fent la màxima difusió del mateix tant a nivell nacional com internacional.

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Secretaria de Junta de Govern
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5312 F. 93 487 15 70 E. secretariadejunta@icab.cat