Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (BOE de 6 de desembre de 2018)

11/12/2018
Deroga la Llei Orgànica 15/1999, i el Reial decret llei 5/2018, de 27 de juliol.

Modifica la LEC; la LJCA; la LOPJ; la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; la LOREG; la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat; la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats; el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i el Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Estableix que el dret fonamental de les persones físiques a la protecció de dades personals s'ha d'exercir d'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 i en aquesta llei orgànica. Inclou la regulació de les dades de les persones mortes, doncs, després d'excloure de l'àmbit d'aplicació de la llei el seu tractament, permet que les persones vinculades al mort per raons familiars o de fet o els seus hereus puguin sol·licitar l'accés als mateixos, la rectificació o supressió, si s'escau amb subjecció a les instruccions del mort. També exclou de l'àmbit d'aplicació dels tractaments que es regeixin per disposicions específiques.

Regula els principis de protecció de dades: exactitud; deure de confidencialitat;  tractament basat en el consentiment de l'afectat; consentiment dels menors d'edat; tractament de dades per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics; les categories especials de dades i el tractament de dades de naturalesa penal.

Preveu les habilitacions legals per al tractament basades en el compliment d'una obligació legal exigible al responsable, quan ho prevegi una norma de Dret de la Unió Europea o una llei, que podrà determinar les condicions generals del tractament i els tipus de dades objecte d'aquest, així com les cessions que siguin procedents com a conseqüència del compliment de l'obligació legal.

Prohibeix consentir tractaments amb la finalitat principal d'emmagatzemar informació identificativa de determinades categories de dades especialment protegides. Regula els drets de les persones, organitzats en "Transparència i informació" i "Exercici dels drets" (accés; rectificació; supressió; limitació del tractament; portabilitat i oposició). Determina tractaments concrets que considera lícits (dades de contacte, d'empresaris individuals i de professionals liberals, els sistemes d'informació creditícia i tractaments relacionats amb la realització de determinades operacions mercantils.), el Responsable, l'Encarregat del tractament, el Delegat de protecció de dades, els "Codis de conducta i certificació", les Autoritats de protecció de dades (AEPD i Autoritats autonòmiques), els procediments sancionadors, el règim sancionador, subjectes responsables i règim d'infraccions i sancions; i un Títol de Garantia dels drets digitals.

[NORMATIVA APROVADA. LLEIS DE LES CORTS GENERALS]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302