Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Decret llei 5/2018, de 16 d'octubre, sobre l'increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic (DOGC del 18/10/2018)

05/11/2018
Entrada en vigor: 19/10/2018

Com sigui que la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per al 2018, habilita, amb caràcter bàsic per a totes les administracions, un increment retributiu fins a un màxim de l'1,5 % respecte de l'exercici 2017. Addicionalment a aquest increment retributiu, habilita un altre 0,25 % d'increment retributiu, amb efectes d'1 de juliol de 2018, en cas que el producte interior brut (PIB) a preus constants en 2017 assolís o superés el 3,1 %, circumstància que s'ha produït. Aquesta disposició es dicta perquè es considera que concorren les circumstàncies que fan imprescindible adoptar mesures extraordinàries i urgents per aplicar aquest increment retributiu. Així mateix, la disposició addicional cinquanta-quatrena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, preveu la possibilitat d'establir per al personal del sector públic, mitjançant una negociació col·lectiva prèvia, un complement retributiu des del primer dia en situació d'incapacitat temporal que, sumat a la prestació de la Seguretat Social, abasti fins a un màxim del 100% de les retribucions fixes del mes d'inici de la incapacitat temporal.

El règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal ha quedat alterat substancialment per la normativa bàsica estatal i esdevé necessari adaptar urgentment la normativa legal aplicable, establint un nou règim i, alhora, derogant les previsions sobre suspensió d'aquestes millores, amb la qual cosa també queden sense efecte totes aquelles mesures que eximien dels descomptes en nòmina un determinat nombre de dies o hores d'absència per motius de salut sense que donessin lloc a la situació d'incapacitat temporal. La finalitat és la d'atorgar la màxima protecció, garantint el 100% de les retribucions mitjançant el complement de millora en les situacions de baixa per incapacitat, evitant que la minva de les retribucions agreugi la situació personal i familiar dels empleats de l'Administració de la Generalitat.

Per això, es deroga, en particular, l'apartat 1.a) de la D. Addicional sisena de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics, i el Decret llei 6/2017, de 24 d'octubre, sobre el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de justícia a Catalunya i es modifica l'apartat 4 de la D. Addicional sisena de la Llei 5/2012, de 20 de març, que queda redactat en els termes següents: 4. Són nuls de ple dret els acords, els pactes o les clàusules dels convenis col·lectius que se subscriguin en matèria de sistemes de premis per vinculació o antiguitat que contravinguin el que estableix aquesta disposició.

[NORMATIVA APROVADA. LLEIS DE LES CORTS GENERALS]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302