Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Reial Decret Llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents per al desenvolupament del Pacte d'Estat contra la violència de gènere (BOE de 4 d’agost de 2018)

03/09/2018
Entrada en vigor: 05/08/2018.

Addiciona un paràgraf o) a l'apartat 2 de l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. Modifica l'article 156 del Codi Civil, de forma que, dictada una sentència condemnatòria i mentre no s'extingeixi la responsabilitat penal o iniciat un procediment penal contra un dels progenitors per atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual dels fills o filles comuns menors d'edat, o per atemptar contra l'altre progenitor, és suficient el consentiment d'aquest per a l'atenció i assistència psicològica dels fills i filles menors d'edat, i el primer ser informat prèviament. Si l'assistència hagués de prestar-se als fills i filles majors de setze anys es precisarà en tot cas el consentiment exprés d'aquests.

Modifica l'apartat 4 i afegeix els nous apartats 5, 6 i 7 en l'article 20, l’article 23 i els apartats 2 i 5 de l’article 27, tots ells de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la Violència de Gènere. En virtut d’això, els col·legis d'advocats han d'adoptar les mesures necessàries per a la designació urgent de lletrat o lletrada d'ofici en els procediments que se segueixin per violència de gènere i per a assegurar la seva immediata presència i assistència a les víctimes. Els col·legis de procuradors han d'adoptar les mesures necessàries per a la designació urgent de procurador o procuradora en els procediments que se segueixin per violència de gènere quan la víctima vulgui personar-se com a acusació particular. L'advocat o advocada designat per a la víctima tindrà també habilitació legal per a la representació processal d'aquella fins a la designació del procurador o procuradora, en tant la víctima no s'hagi personat com a acusació acord amb el que disposa l'apartat següent. Fins llavors complirà l'advocat o advocada el deure d'assenyalament de domicili a efectes de notificacions i trasllats de documents. Les víctimes de violència de gènere podran personar-se com a acusació particular en qualsevol moment del procediment si bé això no permetrà retrotreure ni reiterar les actuacions ja practicades abans de la seva personació, ni podrà suposar una minva del dret de defensa de l'acusat.

L’acreditació de les situacions de violència de gènere s'acreditaran mitjançant una sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere, una ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acordi una mesura cautelar a favor de la víctima, o per l'informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere. També es poden acreditar mitjançant informe dels serveis socials, dels serveis especialitzats, o dels serveis d'acollida destinats a víctimes de violència de gènere de l'Administració pública competent; o per qualsevol altre títol, sempre que això estigui previst en les disposicions normatives de caràcter sectorial que regulin l'accés a cada un dels drets i recursos.

[NORMATIVA APROVADA. LLEIS DE LES CORTS GENERALS]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302