Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Torn d'Ofici i Assistència al Detingut

RECORDATORI - Nota informativa: informe d'insostenibilitat

25/09/2018
Una de les obligacions principals dels advocats/des adscrits al Servei del Torn d’Ofici establertes a la normativa aplicable és la realització de l’encàrrec dels assumptes assignats per torn d’ofici i/o assistència al detingut.
RECORDATORI - Nota informativa: informe d'insostenibilitat

No obstant, existeix una figura regulada als art. 32 i ss. de la Llei 1/96, de 10 de gener, d’Assistència Jurídica Gratuïta (LAJG) en relació amb l’art. 20 del Reglament del Servei de Defensa d’Ofici i Assistència Jurídica Gratuïta de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, aplicable a aquells casos en què l’advocat consideri que la pretensió jurídica plantejada pel client és jurídicament inviable: la insostenibilitat de la pretensió

Tal com preveu l’art. 32 de la LAJG, quan l’advocat designat per a un procés consideri insostenible la pretensió que s’hi pretén fer valer, ho ha de comunicar a la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta, dins dels quinze dies següents a la seva designació, amb exposició dels motius jurídics en què fonamenta la seva decisió. Transcorregut el termini sense que es produeixi la comunicació, o sense que l’advocat demani la seva interrupció per falta de la documentació necessària per avaluar la pretensió, l’advocat queda obligat a assumir la defensa. Tret del que disposa l’article anterior, la defensa de la persona acusada o imputada és obligatòria.

En aquest mateix sentit, l’article 20 del Reglament del Servei de Defensa d’Ofici I Assistència Jurídica Gratuïta preveu que els supòsits de pretensions insostenibles hauran de plantejar-se davant de la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta de Barcelona, tal com disposa l’article 32 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta, en el termini de 15 dies hàbils des de la seva designa. Així mateix, l’advocat designat ho haurà de comunicar a la Comissió del Torn d’Ofici de l’ICAB i al jutjat o tribunal que conegui del procediment amb còpia de l’escrit presentat davant de la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta amb petició, en aquest cas, de suspensió dels terminis processals. 2.- En l’escrit que presenti davant la CAJG de Barcelona, l’advocat haurà d’indicar, fonamentat jurídicament, si la insostenibilitat és deguda a raons objectives de les pretensions formulades o té el seu origen en carències documentals o probatòries; 3.- Els escrits d’al·legacions fonamentant la insostenibilitat d’una pretensió es retribuiran com la resta d’actuacions professionals a càrrec dels pressupostos de la Generalitat i d’acord amb els mòduls de pagament establerts; 4.- No és possible efectuar tràmit de insostenibilitat en l’àmbit penal quan la defensa sigui pel imputat en el procediment penal. Tampoc en la resta d’àmbits quan la designa ho sigui per a la defensa de persones demandades. En aquest últim cas, sí serà possible plantejar el tràmit de insostenibilitat davant del plantejament de recursos; 5.- El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona portarà un registre especial en el qual constaran els expedients tramitats amb motiu de la insostenibilitat de la pretensió formulada pels col·legiats.

Per tant, indicar que és davant la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta (CAJG), sita a Pau Claris 158, 3a. planta, de Barcelona, l’organisme davant el qual es presenta l’esmentat Informe d’Insostenibilitat. Un cop presentat, la CAJG haurà de sol·licitar a l’ICAB, en primer lloc, un dictamen sobre la viabilitat de la pretensió que haurà d’emetre en el termini de 15 dies; i en segon lloc, un informe fonamentat del Ministeri Fiscal en els casos en que el Col·legi consideri que la pretensió és insostenible, que haurà d’emetre en el termini de 6 dies. Finalment, la CAJG haurà de dictar una resolució acordant la sostenibilitat o insostenibilitat de la pretensió jurídica.  

Només en aquells casos en què la CAJG dicti resolució considerant sostenible la pretensió es procedirà a designar un segon lletrat, per a qui sí serà obligatòria la defensa del justiciable, tal com es preveu a l’art. 34 de la LAJG. La designació d’advocat inicial, queda sense efecte amb la presentació i admissió a tràmit de l’Informe d’Insostenibilitat.

És important destacar que la insostenibilitat només es podrà plantejar en aquells supòsits en els que la pretensió jurídica considerada inviable siguin respecte d’accions a instar. Per tant, no és possible plantejar la insostenibilitat de la pretensió en l’àmbit penal quan la defensa ho sigui per l’imputat, ni tampoc en qualsevol altra jurisdicció quan es tracti de la defensa de la part demandada. En aquest últim supòsit, només seria possible formular, si fos el cas, informe d’insostenibilitat en via de recurs.

Hem de diferenciar, amb caràcter previ, entre la inviabilitat de la pretensió a exercitar i d’altres circumstàncies, com per exemple les dificultats que pot plantejar l´ exercici de la defensa, la previsió de que no prosperi l´ assumpte, etc. En aquests casos, serà obligatori assumir la defensa de l’assumpte encomanat.

En canvi, la insostenibilitat de la pretensió s´haurà d´al·legar en aquells supòsits en els quals l´acció a plantejar resulta objectivament inviable (com per exemple davant l´ existència de cosa jutjada, prescripció de l’acció, falta de legitimació, falta d’interès legítim) tractant-se en tot cas d´ una opció excepcional i extraordinària.

L’Informe d’Insostenibilitat per via de recurs, regulat a l’art. 35 de la LAJG, es preveu per aquells casos en que el lletrat designat consideri jurídicament inviable la formulació del recurs, havent de comunicar al jutjat que estigui coneixent de l’assumpte la presentació de l’esmentat Informe davant la CAJG a efectes de suspensió de terminis processals fins que dit organisme dicti una resolució al respecte. En aquest cas, la insostenibilitat plantejada i la resolució que dicti la CAJG ho serà només en quant al recurs que el client pretén interposar, havent de continuar vigent la designació del lletrat per a la resta d’actuacions professionals a realitzar fins a la finalització del procediment.

Per últim, destacar que des del Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) de l’ICAB, en aquells casos en que la pretensió jurídica exposada per l’usuari és manifestament insostenible o sense fonament en base a dades objectives facilitades, es dictamina un Insostenible directe, tal com es preveu a l’Art. 15 de la LAJG, no efectuant-se en aquests casos designació provisional d’advocat, extrem que comunicarà al sol·licitant de justícia gratuïta en el termini de 5 dies, i traslladarà dita sol·licitud a la CAJG.

S’ha de tenir en compte, no obstant, que fora d’aquests casos la informació facilitada per l’usuari en un primer contacte amb el Servei normalment no permet entrar en un anàlisis més exhaustiu sobre una possible insostenibilitat de la pretensió, sent l’advocat designat qui de la informació demanada del client i de la documentació que aquest li facilita podrà arribar a aquesta conclusió, havent de procedir -si fos aquest el cas- a efectuar l’esmentat tràmit d’insostenibilitat davant la CAJGB, als efectes oportuns.  

Comissió del Torn d'Ofici

Contactes