Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Llei 11/2018, de 28 de desembre, per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de societats de capital aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes, en matèria d'informació no financera i diversitat (BOE del 29 de desembre de 2018)

21/01/2019
Entrada en vigor: 30/12/2018.

Mitjançant aquesta Llei s'incorpora al dret espanyol la Directiva 2014/95/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d'octubre de 2014, per la qual es modifica la Directiva 2013/34/UE pel que fa a la divulgació d'informació no financera i informació sobre diversitat per part de determinades grans empreses i determinats grups.

Modifica el Codi de Comerç: arts. 44.1 i 6; 49.5; i afegeix els apartats 6, 7, 8, i 9 a l'art. 49; i un nou paràgraf a l'art. 514. També el Text refós de la Llei de societats de capital: art. 62; 253; 262,1 i 5; 276; 279.1; 348 bis; 529 bis.2; 540 c) 6è. Afegeix un paràgraf 6 de l'art. 262 i  una lletra j) a l'art. 529 ter; modifica l'art. 35 de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes.

Les modificacions indicades seran d'aplicació per als exercicis econòmics que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2018. Per excepció, les modificacions introduïdes per aquesta Llei mitjançant l'article segon apartat sis de l'article 348 bis del Text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol són aplicables a les juntes generals que se celebrin a partir del mateix dia de la seva entrada en vigor.

Els dos exercicis consecutius computables, als efectes del que disposen els articles 49.5 b) del Codi de Comerç i 262.5.b) del Text refós de la Llei de societats de capital aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, són el que s'iniciï a partir l'1 de gener de 2018 i l'immediat anterior.

Transcorreguts tres anys de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, l'obligació de presentar l'estat d'informació no financera consolidat preveuen els apartats 49.5 b) del Codi de Comerç i 262.5.b) del Text refós de la Llei de Societats de capital, és aplicable a totes aquelles societats amb més de 250 treballadors que o bé tinguin la consideració d'entitats d'interès públic de conformitat amb la legislació d'auditoria de comptes, exceptuant a les entitats que tenen la qualificació d'empreses petites i mitjanes d'acord amb la Directiva 34/2013, o bé, durant dos exercicis consecutius reuneixin, a la data de tancament de cada un d'ells, almenys una de les circumstàncies següents:1r Que el total de les partides de l'actiu sigui superior a 20.000.000 d'euros; 2n Que l'import net de la xifra anual de negocis superi els 40.000.000 d'euros.

També modifica la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'Institucions d'Inversió Col·lectiva, la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament (cal advertir que aquesta Llei va ser derogada, amb efectes de 25 de novembre de 2018, per la disposició derogatòria única del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre) i la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, en particular l'article 16, sobre constitució de societats de responsabilitat limitada sense estatuts tipus.

[NORMATIVA APROVADA. LLEIS DE LES CORTS GENERALS]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302