Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica 17-23 de febrer de 2011

25/02/2011
Classificada per matèries
Actualitat Jurídica 17-23 de febrer de 2011

Dret administratiu

Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero. BOE núm. 43, 19/02/2011

LLEI 1/2011, de 17 de febrer, d'autoritzacions financeres i normes pressupostàries i tributàries durant el període de pròrroga pressupostària. DOGC núm. 5824, 23/02/2011

RESOLUCIÓ JUS/409/2011, de 8 de febrer, de modificació de la Normativa de l'Advocacia Catalana. DOGC núm. 5821, 18/02/2011 DOGC núm.

RESOLUCIÓ JUS/454/2011, de 7 de febrer, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l'adequació a la legalitat, s'inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya el Reglament del torn d'ofici, assistència lletrada al detingut i servei d'orientació jurídica del Col·legi d'Advocats de Girona. DOGC núm. 5824, 23/02/2011

Referència Consell de Ministres. Sessió 18/02/2011

REAL DECRETO relativo al establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía.

Dret civil i mercantil

DECRET LLEI 1/2011, de 15 de febrer, de modificació de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives de Catalunya. DOGC núm. 5820, 17/02/2011

Referència Consell de Ministres. Sessió 18/02/2011

Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY de reforma parcial de la Ley de sociedades de capital e incorporación a la Directiva 2007/36, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas.

Dret constitucional

Recurso de inconstitucionalidad n.º 8912-2010, en relación a los artículos 1 a 30, 43 y 45 de la Ley de Cataluña 4/2010, de 17 de marzo, de consultas populares por vía de referéndum. BOE núm. 46, 23/02/2011

Dret fiscal

Orden EHA/328/2011, de 16 de febrero, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación y pago de la Tasa prevista en el artículo 23 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas. BOE núm. 44, 21/02/2011

Corrección de errores de la Orden EHA/3334/2010, de 16 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. BOE núm. 45, 22/02/2011

LLEI 1/2011, de 17 de febrer, d'autoritzacions financeres i normes pressupostàries i tributàries durant el període de pròrroga pressupostària. DOGC núm. 5824, 23/02/2011

Dret internacional

Referència Diari Oficial de la Unió Europea. Serie L, núm. 48, 23/02/2011:

Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (1)

Dret laboral i de la seguretat social

Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. BOE núm. 42, 18/02/2011

Real Decreto 175/2011, de 11 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, y el Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia. . BOE núm. 42, 18/02/2011

Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo. BOE núm. 43, 19/02/2011

Referència Consell de Ministres. Sessió 18/02/2011

Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY Reguladora de la Jurisdicción social.