Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica 12-18 març 2009

18/03/2009
Classificada per matèries.

Dret administratiu

 

Orden EHA/614/2009, de 3 de marzo, por la que se regula el contenido del informe al que hace mención el artículo 129.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. BOE núm. 63, 14/03/2009

 

RESOLUCIÓ 394/VIII, de 19 de febrer de 2009, per la qual s'aprova l'Informe de fiscalització 16/2008, referent a les subvencions per al finançament del torn d'ofici, de l'assistència jurídica gratuïta i del servei d'orientació jurídica, corresponent al 2006. DOGC. núm. 5340, 17/03/2009

 

CORRECCIÓ D'ERRADA a la Llei 15/2008, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2009 (DOGC núm. 5288, pàg. 94845, de 31.12.2008). DOGC núm. 5340, 17/03/2009

Dret fiscal

 

Orden EHA/580/2009, de 5 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/672/2007, de 19 de marzo, por la que se aprueban los modelos 130 y 131 para la autoliquidación de los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes, respectivamente, a actividades económicas en estimación directa y a actividades económicas en estimación objetiva, el modelo 310 de declaración ordinaria para la autoliquidación del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, se determina el lugar y forma de presentación de los mismos y se modifica en materia de domiciliación bancaria la Orden EHA/3398/2006, de 26 de octubre. BOE núm. 61, 12/03/2009

 

Corrección de erratas de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria. BOE núm. 62, 12/03/2009

Dret internacional

 

Aplicación provisional del Acuerdo especial entre la Organización Europea de Patentes y el Gobierno del Reino de España relativo a la cooperación en cuestiones relacionadas con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, hecho en Munich y Madrid los días 2 de julio y 18 de diciembre de 2008. BOE núm. 65, 17/03/2009

Dret laboral i de la seguretat social

 

Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. BOE núm. 63, 14/03/2009

 

Corrección de errores de la Orden TIN/221/2009, de 10 de febrero, por la que se modifica la Orden TAS/3859/2007, de 27 de diciembre, por la que se regula la contraprestación a satisfacer por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social por los servicios de administración complementaria de la directa. BOE núm. 63, 14/03/2009

 

Resolución de 24 de febrero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el IV Acuerdo sobre solución extrajudicial de conflictos laborales. BOE núm. 63, 14/03/2009

 

Resolución de 25 de febrero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la tabla salarial para 2009 del Convenio colectivo estatal de estaciones de servicio. BOE núm. 64, 16/03/2009

 

Resolución de 25 de febrero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publican las tablas salariales provinciales y salario mínimo sectorial para 2009 del Convenio colectivo estatal del sector de fabricantes de yesos, escayolas, cales y sus prefabricados. BOE núm. 65, 17/03/2009

 

ORDRE TRE/87/2009, de 27 de febrer, per la qual s'aprova l'aplicació Conciliacions per a l'automatització de la tramitació dels expedients de conciliació administrativa prèvia a la via judicial laboral. DOGC núm. 5337, 12/03/2009

 

CORRECCIÓ D'ERRADA a la Resolució TRE/3163/2008, de 6 d'agost, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu del sector de la indústria d'hostaleria i turisme de Catalunya per als anys 2008-2011 (codi de conveni núm. 7900275) (DOGC núm. 5247, pàg. 79559, de 30.10.2008). DOGC núm. 5337, 12/03/2009

 

RESOLUCIÓ TRE/668/2009, de 5 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector d'escoles d'educació especial de Catalunya per als anys 2008-2009 (codi de conveni 7900215). DOGC núm. 5341, 18/03/2009

 

RESOLUCIÓ TRE/669/2009, de 16 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la revisió salarial de l'IPC per a 2008 i l'increment de l'any 2009 del Conveni col·lectiu de treball per a les indústries de confecció d'ant, napa i doble faç de Catalunya (codi de conveni 7900295). DOGC núm. 5341, 18/03/2009

 

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TRE/3506/2008, de 17 d'octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per al sector de cuirs, repussats, marroquineria i similars per als anys 2008-2010 (codi de conveni núm. 7900115) (DOGC núm. 5266, de 26.11.2008, pàg. 86882). DOGC núm. 5341, 18/03/2009