Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Torn d'Ofici i Assistència al Detingut

Ajudes d'urgència social per al manteniment de l'habitatge de lloguer per a les persones residents a Barcelona

29/10/2015
Les persones residents a Barcelona que siguin titulars d’un habitatge de lloguer i amb uns ingressos baixos o moderats i que es trobin en situació de vulnerabilitat disposen d’una nova línia d’ajudes de l’Ajuntament de Barcelona pensades per al manteniment de l’habitatge.

L'import de l’ajuda es determina en funció de la diferència entre el total dels ingressos de la unitat de convivència i el preu del lloguer establert, amb un màxim de 300 euros/mes i un mínim de 20 euros/mes, quantitat que pot ser incrementada en casos de risc d’exclusió residencial degudament acreditats i sempre que es disposi d’informe favorable dels Serveis Socials municipals.

Els destinataris de l’ajuda han de complir els següents requisits:

 • Els ingressos de la unitat de convivència no poden ser superiors a 1,5 vegades l’IRSC , segons el següent quadre:

 

1 membre

2 membre

3 membres

4 o més membres

Anual

15.935,46 €

16.428,32 €

17.134,90 €

17.706,07 €

Mensual

1.327,96 €

1.369,03 €

1.427,91 €

1.475,50 €

 • El lloguer mensual no ha de ser superior a 800,00 €
 • Han de destinar més del 30% dels ingressos de la unitat de convivència al pagament del lloguer
 • No han de tenir una base imposable de l’estalvi de la declaració de l’IRPF superior a 500,00€ cap dels membres de la unitat de convivència.
 • Haver incorregut en impagament del lloguer o estar en situació de dificultat econòmica per poder pagar, degut a una manca objectiva de recursos econòmics.
 • Garantir estar en condicions de continuar pagant les rendes del lloguer.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera
 • Pagar el lloguer mitjançant transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca com a mínim a partir del mes següent a la data de la presentació de la sol·licitud.
 • No ser beneficiari de les prestacions atorgades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (són compatibles amb les prestacions econòmiques d’urgència especial per al deute de lloguer si es refereixen a mesos diferents).
 • No tenir cap membre de la unitat de convivència un habitatge en propietat, llevar que no en disposi de l’ús i gaudi.
 • Cap membre de la unitat de convivència ha de tenir vincle de matrimoni o relació anàloga, o vincle de  parentesc fins al segons grau, amb els arrendadors.
 • No ser llogateres d’habitatges de parcs públics.

Les  sol·licituds s’han de presentar a qualsevol oficina d’Habitatge de Barcelona, fins al 13 de novembre de 2015, o el 31 de desembre, en cas de què hagi hagut mediació prèvia, si bé en cas d’esgotament de la partida pressupostària el termini es donarà per finalitzat amb antelació.

Les sol·licituds han d’anar acompanyades de la documentació acreditativa:

 • Imprès de sol·licitud normalitzat
 • DNI/NIF/NIE de tots els membres majors d’edat de la unitat de convivència
 • Justificació dels ingressos
 • Autorització dels membres de la unitat de convivència en edat laboral perquè els òrgans que gestionen les sol·licituds puguin obtenir dades relacionades amb la tramitació a altres organismes públics.
 • Informe de vida laboral de tots els membres en edat laboral de la unitat de convivència.
 • Contracte de lloguer a nom del sol·licitant i pels contractes amb efectes posteriors a l’1/6/2013, acreditació del compliment de l’obligació de pagament de la fiança.
 • Dos darrers rebuts de lloguer anteriors a la data de presentació.
 • Imprès normalitzat amb les dades bancàries del compte on s’ha d’ingressar la prestació, segellat per l’entitat financera.
 • Informe socioeconòmic emès pels serveis socials
 • Comunicació de la propietat o representant conforme no es troba al corrent de pagament de lloguer o en cas de no disposar-ne, declaració jurada del llogater manifestant la impossibilitat de pagar.
 • Certificat o volant de convivència
 • Acreditació del Departament de Benestar Social i Família, en el cas de persones amb discapacitat
 • Carnet de família monoparental, si s’escau.

Contactes