Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Novetats Jurídiques / Jurisprudència › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica del 15 al 21 d'octubre de 2015

21/10/2015
Classificada per matèries.
Actualitat Jurídica del 15 al 21 d'octubre de 2015

Notícies relacionades

Dret administratiu

Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. BOE núm. 247  15/10/2015

Ley 46/2015, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. BOE núm. 247  15/10/2015

DECRET 223/2015, de 6 d'octubre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa. DOGC núm. 6976  15/10/2015

Real Decreto 924/2015, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa. BOE núm. 249  17/10/2015

Real Decreto 925/2015, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas". BOE núm. 249  17/10/2015

Real Decreto 927/2015, de 16 de octubre, por el que se concede el uso de la bandera de España a la Policía Nacional. BOE núm. 249  17/10/2015

Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. BOE núm. 251  20/10/2015

Dret civil i mercantil

Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas. BOE núm. 247  15/10/2015

Real Decreto 867/2015, de 2 de octubre, por el que se regulan las especificaciones y condiciones para el empleo del Documento Único Electrónico para el cese de actividad y extinción de las sociedades de responsabilidad limitada y el cese de actividad de las empresas individuales. BOE núm. 248  16/10/2015

Resolución de 14 de octubre de 2015, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2015, de 2 de octubre, para regular las comisiones por la retirada de efectivo en los cajeros automáticos. BOE núm. 251  20/10/2015

CORRECCIÓ D'ERRADA a la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (DOGC núm. 4640, de 24.5.2006). DOGC núm. 6979  20/10/2015

Dret constitucional

Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho. BOE núm. 249  17/10/2015

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 5272-2015, contra el Decret llei de la Generalitat de Catalunya 7/2014, de 23 de desembre, pel qual es deroga la lletra b) de l'apartat 3 i el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 9 del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials. DOGC núm. 6979  20/10/2015

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 5459-2015, contra els articles 3, 8, 13, 17, 18.2, 20 i la disposició addicional primera de la Llei 20/2014, del 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum. DOGC núm. 6979  20/10/2015

Dret fiscal

Orden HAP/2118/2015, de 9 de octubre, por la que se aprueba el modelo 280, "Declaración informativa anual de Planes de Ahorro a Largo Plazo" y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación, y se modifica la Orden de 17 de noviembre de 1999, por la que se aprueban los modelos 128, en Pesetas y en Euros, de Declaración-Documento de ingreso y los modelos 188, en Pesetas y en Euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes, en relación con las rentas o rendimientos del capital mobiliario procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de los citados modelos 188 por soporte directamente legible por ordenador. BOE núm. 247  15/10/2015

Orden HAP/2178/2015, de 9 de octubre, por la que se eleva el límite exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a 30.000 euros. BOE núm. 251  20/10/2015

Dret laboral

Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas. BOE núm. 247  15/10/2015

Dret penal

Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar. BOE núm. 247  15/10/2015

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Departament de Biblioteca (Direcció)
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5316 E. direcciobiblioteca@icab.cat