Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Reial Decret 1065/2015, de 27 de novembre, sobre comunicacions electròniques a l'Administració de Justícia en l'àmbit territorial del Ministeri de Justícia i pel qual es regula el sistema LexNET

07/12/2015
Entrada en vigor: Per als òrgans i oficines judicials i fiscals i per als professionals de la justícia: 01-01-2016.

Específicament, pel que fa als administradors concursals: fins al dia següent a la publicació del desenvolupament reglamentari sobre el règim de l'administració concursal que preveu la disposició transitòria segona de la Llei 17/2014, de 30 de setembre, per la qual s'adopten mesures urgents en matèria de refinançament i reestructuració de deute empresarial, seguiran comunicant-se amb l'Administració de Justícia per mitjà de suport paper. A partir d'aquesta data estaran obligats a la presentació d'escrits i a la recepció de les comunicacions i notificacions pel sistema LexNET.

Per als ciutadans que no estiguin representats o assistits per professionals de la justícia i optin per l'ús dels mitjans electrònics per comunicar-se amb l'Administració de la Justícia i per a aquells que estiguin obligats a això d'acord amb les lleis o reglaments: 01-01 -2017.

Fins que el ciutadà que opti per l'ús del correu electrònic com a mitjà preferent de comunicació amb l'Administració de Justícia no disposi d'un sistema que generi un justificant de recepció de l'accés al contingut del missatge, els òrgans i oficines judicials i fiscals han de prestar el servei de comunicació i notificació al ciutadà que triï aquest mitjà, en tots els ordres jurisdiccionals, a través de la seu judicial electrònica. En aquests supòsits, l'adreça de correu electrònic facilitada servirà als òrgans i oficines judicials i fiscals com a mitjà de suport per a remetre al destinatari avís de la realització de l'acte de comunicació i que identifiqui pàgina web o enllaç on es trobi a disposició del destinatari el acte de comunicació i la documentació corresponent, però mai amb efectes processals.

Deroga el Reial Decret 84/2007, de 26 de gener, sobre implantació en l'Administració de Justícia del sistema informàtic de telecomunicacions LexNET per a la presentació d'escrits i documents, el trasllat de còpies i la realització d'actes de comunicació processal per mitjans telemàtics.

Desenvolupa la Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'Administració de Justícia, pel que fa a les comunicacions i notificacions electròniques, així com a la presentació electrònica d'escrits, documents o altres mitjans o instruments i al trasllat de còpies, en l'àmbit de la competència del Ministeri de Justícia i sense perjudici de les competències assumides per les comunitats autònomes.

Àmbit personal i temporal d'aplicació de la norma:

S'aplica:

 1. A tots els integrants dels òrgans i oficines judicials i fiscals.
 2. A tots els professionals que actuen en l'àmbit de l'Administració de Justícia.

En aquest apartat s'inclouen: tots els advocats, procuradors, graduats socials, advocats de l'Estat, lletrats de les Corts Generals, de les Assemblees Legislatives i del Servei Jurídic de l'Administració de la Seguretat Social, de les altres administracions públiques, de les Comunitats Autònomes o dels ens locals, així com els col·legis de procuradors i administradors concursals tenen l'obligació d'utilitzar els sistemes electrònics existents en l'Administració de Justícia per a la presentació d'escrits i documents i per a la recepció d'actes de comunicació.

 1. A les relacions entre els òrgans i oficines judicials i fiscals i els òrgans tècnics que els auxilien i la resta d'administracions i organismes públics i les Forces i Cossos de Seguretat.
 2. A les persones que per llei o reglament estiguin obligades a intervenir a través de mitjans electrònics amb l'Administració de Justícia.

En aquest sentit, cal entendre que serà exigible que es comuniquin amb l'Administració de Justícia, en tot cas, a través de canals electrònics:

 1. Les persones jurídiques.
 2. Les entitats sense personalitat jurídica.
 3. Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria per als tràmits i actuacions que realitzen amb l'Administració de Justícia en exercici d'aquesta activitat professional.
 4. Els notaris i registradors.
 5. Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració de Justícia.
 6. Els funcionaris de les Administracions Públiques per als tràmits i actuacions que realitzin per raó del seu càrrec.
 7. I els que legal o reglamentàriament s'estableixin.

e) Als ciutadans que exerceixin el dret a relacionar-se amb l'Administració de Justícia a través de mitjans electrònics.

Els ciutadans que, no esent preceptiva la seva representació o asistència per professionals de la justícia, optin por relacionar-se amb l’Administració de Justícia per mitjans electròncis o vinguin obligats a fer-ho per llei o reglament hauran de presentar els escrits, demandes, sol·licitud i documents en els formats i d’acord amb les característiques descrites a l’Annex IV del R.Decret –que després s’indicaran-- als òrgans i oficines judicials i fiscals a través de la seu judicial electrònica, llevat que utilitzin el Servei Compartit de Gestió de Notificacions Electròniques i la Carpeta Ciutadana proveïdes pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques si els mitjans tecnològics ho permeten.

Es regula el servei de comunicacions i notificacions per compareixenca electrònica a través de la seu judicial electrònica. Es preveu que, per tal de facilitar l’acte de comunicació, el ciutadà pugui facilitar un número de telèfon móbil o adreça de correu electrònic habitual par tal de rebre un avís de posada a disposició que consultar des d’Internet.

També a través de la seu judicial electrònica es podran fer actes de comunicació dels òrgans i oficines judicials i fiscals mitjançant l’adreça electrònica habilitada, que s’ha de donar d’alta mitjançant sol·licitud de l’interessat, que acreditarà el moment de posada a disposició de la part processal del contingut de la resolució a comunicar, la data i accés al contingut i la identitat d’usuari i el seu ús excluriu per ell.

A més, els òrgans i oficines judicials i fiscals podran dur a terme actes de comunicació en les adreces de correu electrònic que els ciutadans escullin sempre que en el moment de l’accés al contingut de la comunicació es generi --automàticament i de forma indepèndent a la voluntat del ciutadà-- un acusament de recepció axreditatiu del día i hora de la remissió de l’acte de comunicació i de la recepció íntegra del seu contingut i dels documents adjunts.

El ciutadà només podrà optar pel correu electrònic com a mitjà preferent de  comunicació amb l’Administració de Justícia si genera un acusament de recepció de l’accés al contingut del missatge.

Les parts processals i els tercers intervinents en els processos podran facilitar números de dispositius electrònics, telèfons mòbile, o adreces de correu  electrònic per a contacte dels òrgans i oficines judicials i fiscals per tal de rebre missatges de text o avisos de recolzament dels actes de comunicació i que identifiquin pàgina web o enllaç on es trobi a disposició del destinatari l’acte de comunicació i la documentació corresponent, però aquest sistema mai serà a efectes processals.

Presentacions, trasllat de còpies, comunicacions i notificacions electròniques a través del sistema LexNET

Els òrgans i les oficines judicials i fiscals, així com els professionals de la justicia, han de remetre els seus escrits i documents a través del sistema LexNET.

Les Administracions i organismes públics i les Forces i Cossos de Seguretat també podran utilitzar els serveis de la seu judicial electrònica que s’hi habilitin expressaments.

La presentació de tot tipus d’escrits, documents, dictàmens, informes o altres mitjans o instruments s’ha d’acompanyar d’un formulari normalitzat amb el detall o índex comprensiu del número, ordre i descripció succinta del contingut de cadascun dels documents, així com, si s’escau, de l’òran ooficina judicial o fiscal al que s’adreça i el tipus i número d’expedient i any al que es refexeix l’escrit.

Trasllat de còpies electròniques

Es regula la presentació d'escrits i documents per Procuradors, en que a més s'hagi d'efectuar el trasllat de còpies en els termes que preveu l'article 276 i següents de la LEC, a través de la plataforma del Consell General de Procuradors d'Espanya aprovada tècnicament pel Ministeri de Justícia i connectada a LexNET.

Comunicacions i notificacions per canals electrònics.

El R.Decret determina que els òrgans i oficines judicials i fiscals realitzaran els actes de comunicació amb les parts processals i, si s'escau, amb els tercers intervinents, mitjançant els següents canals electrònics:

a) El sistema LexNET, si es tracta, si escau, d'altres òrgans i oficines judicials i fiscals, quan les parts intervinents en el procés estiguin representades per professionals de la justícia i així ho permetin les normes processals i quan els destinataris dels actes de comunicació siguin les administracions i organismes públics i les Forces i Cossos de Seguretat.

b) La seu judicial electrònica.

Cal advertir que en el cas que els actes de comunicació siguin realitzats a través de la seu judicial electrònica és aplicable el que disposa l'article 162.2 de la LEC, fet que comporta que, si consta la correcta remissió de l’acte de comunicació –llevat dels que comuniquin a través dels serveis de notificacions organitzats pels Col·legis de Procuradors— i transcorren 3 dies sense que el destinatari accedeixi al seu contingut, s’entendrà que la comunicación ha estat efectuada legalment desplegant plenament llus efectes processals (llevat de la justificació de manca d’accés al sistema de notificacions i per mentre aquest accés sigui impossible)

No es practicaran actes de comunicació als professionals per via electrònica durant els dies del mes d’agist, llevat que siguin hàbils per a les actuacions corresponents.

c) El Servei Compartit de Gestió de Notificacions Electròniques i la Carpeta Ciutadana proveïts pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques sempre que els mitjans tecnològics ho permetin.

d) Altres sistemes electrònics d'informació i comunicació que puguin establir-se.

Disponibilitat dels sistemes electrònics.

Els mitjans electrònics relacionats anteriorment han d'estar en funcionament durant les 24 hores del dia, tots els dies de l'any (sens perjudici del supòsit d'interrupció no planificada). En cap cas la presentació electrònica d'escrits i documents o la recepció d'actes de comunicació per mitjans electrònics implicarà l'alteració del que estableixen les lleis sobre el temps hàbil per a les actuacions processals, terminis i el seu còmput, ni tampoc suposarà cap tracte discriminatori en la tramitació i resolució dels processos i actuacions davant els òrgans i oficines judicials i fiscals.

Quan la presentació d'escrits i documents dins de termini pels mitjans electrònics no sigui possible per interrupció no planificada del servei de comunicacions electròniques, sempre que sigui factible es disposaran les mesures perquè l'usuari resulti informat d'aquesta circumstància, així com dels efectes de la suspensió, amb indicació expressa, si és el cas, de la pròrroga dels terminis d'imminent venciment. El remitent podrà procedir, en aquest cas, a la seva presentació en l'òrgan o oficina judicial o fiscal el primer dia hàbil següent acompanyant el justificant de la interrupció.

En els casos d'interrupció planificada per la ineludible realització de treballs de manteniment o altres raons tècniques ho requereixin, podran planificar parades dels sistemes informàtics que afectin o impossibiliten de forma temporal el servei de comunicacions electròniques. Aquestes parades seran avisades pel propi sistema informàtic amb una antelació mínima de vint dies, indicant el temps estimat de indisponibilitat del servei. Aquest termini podrà ser reduït en cas d'aplicació de mesures de seguretat i altres necessitats de correcció urgent.

LexNET

Es determinen les característiques tècniques del LexNET i les funcionalitats que haurà de prestar: presentació i transport d'escrits processals i documents que amb els mateixos s'acompanyin, així com la seva distribució i remissió a l'òrgan o oficina judicial o fiscal encarregada de la seva tramitació; gestió del trasllat de còpies; realització d'actes de comunicació processal; expedició de resguards electrònics, integrables en les aplicacions de gestió processal, acreditatius de la correcta realització de la presentació d'escrits i documents annexos, dels trasllats de còpies i de la remissió i recepció de els actes de comunicació processal i, en tot cas, de la data i hora de l'efectiva realització; constància d'un assentament per cadascuna de les transaccions electròniques abans indicades, realitzades a través del sistema, identificant cada transacció les següents dades: identitat del remitent i del destinatari de cada missatge, data i hora de la realització efectiva proporcionada pel sistema i, si escau, procés judicial a què es refereix, amb indicació del tipus de procediment, número i any.

També s'assenyalen: l'administració del sistema (pel Ministeri de Justícia, sens perjudici de la connexió -entre altres- del Consell General de l’Advocacia Espanyola) i la disponibilitat del mateix. Quan per qualsevol causa, el sistema LexNET o les plataformes del Consell General de l'Advocacia Espanyola i del Consell General de Procuradors d'Espanya aprovades tècnicament pel Ministeri de Justícia i connectades a LexNET no poguessin prestar el servei en les condicions establertes, s'informarà els usuaris als efectes de l'eventual presentació d'escrits i documents i trasllat de còpies, així com de la realització dels actes de comunicació en forma no electrònica i s'expedirà, prèvia sol·licitud, justificant de la interrupció del servei o certificat del Consell General Professional corresponent expressiu de tal impossibilitat, el temps que va romandre inactiu i les causes. El justificant i els certificats que expedeixin els consells generals professionals tenen els efectes que preveu el paràgraf segon de l'article 162.2 de la Llei d'enjudiciament civil, per tal que el destinatari de les comunicacions pugui justificar la manca d'accés al sistema per causes tècniques durant aquest període.

Quant al sistema LexNET, l'Annex II del R.Decret (Relació d'usuaris del sistema LexNET) refereix específicament, entre d'altres, els advocats.

Referent a això, val la pena destacar que es preveuen substitucions i autoritzacions dels professionals de la justícia: El sistema LexNET permetrà a la presentació dels escrits i documents, trasllat de còpies i recepció dels actes de comunicació, la substitució entre els professionals de la justícia que siguin de la mateixa professió o cos, quan així ho prevegin les seves normes estatutàries.

L'alta en el sistema LexNET per als professionals de la justícia implicarà la titularitat sobre una bústia virtual. El titular de cada bústia podrà vincular al mateix a altres usuaris com autoritzats perquè en el seu nom puguin realitzar amb plenitud d'efectes jurídics dels enviaments de documentació o recepció d'actes de comunicació des d'aquest bústia. Els usuaris autoritzats hauran d'accedir, en tot cas, mitjançant el seu propi certificat electrònic. El sistema ha de garantir l'auditoria sobre les persones que van tenir accés a la bústia i en quin moment, les accions realitzades per l'usuari titular o autoritzat i el resultat de les mateixes.

No obstant l'anterior, en les presentacions d'escrits i documents, aquests hauran d'haver estat signats prèviament pel titular de la bústia amb el seu certificat electrònic tot i que la remissió s'executi materialment per un usuari autoritzat per aquell.

L'annex III determina la relació de camps a emplenar per a la presentació d'escrits a través del sistema LexNET

L'annex IV determina els requisits d'accés i requeriments tècnics del sistema LexNET (indicant els passos que s'han de donar al respecte) i en particular és de rellevància advertir que:

L'escrit o document principal de l'enviament haurà de ser presentat en el format PDF / A amb la característica OCR (reconeixement òptic de caràcters), és a dir, ha d'haver estat generat o escanejat amb programari que permeti obtenir com a resultat final un arxiu en un format de text editable sobre el contingut puguin realitzar recerques i ha d'anar signat electrònicament amb la signatura o signatures dels professionals actuants.

Els documents que s'adjuntin als escrits processals, s'han de presentar segons el seu contingut en algun dels formats que la Guia d'Interoperabilitat i Seguretat de Catàleg d'Estàndards i la Guia d'Interoperabilitat i Seguretat del Document Judicial Electrònic estableixin per a aquesta comesa. Fins llavors es recomanen els següents: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt, .zip.

Els documents que només continguin text s'han de presentar, principalment, amb les característiques descrites anteriorment.

Els arxius comprimidos.zip només poden contenir documents dels formats: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt.

En cap cas es podran remetre a través de LexNET arxius d'àudio, vídeo o zip comprimit que contingui arxius en formats diferents dels anteriorment esmentats.

Els documents adjunts s'han de remetre individualitzats en tants arxius digitals com a documents siguin els que hagin de compondre l'enviament. No és possible remetre un únic pdf que contingui tots els documents.

En el moment de la seva generació en el procés d'escanejat, els documents seran nomenats de manera descriptiva. El nom ha d'anar precedit del número cardinal corresponent al lloc o ordre que ocuparan en ser annexats o adjuntats en l'enviament a realitzar. S'hi ha d'incloure la seva classe i breu descripció, sense que serveixi únicament una al·lusió genèrica o numeral.

També es descriuen els caràcters tècnics dels dispositius de digitalització o escanejat.

Quan per l'excés del volum dels arxius adjunts, pel format d'aquests o per la insuficiència de capacitat del sistema LexNET, el sistema no permeti la seva inclusió, impedint la tramesa en forma conjunta amb l'escrit principal, es remetrà únicament l'escrit a través del sistema electrònic i la resta de documentació (junt amb el formulari normalitzat que es determinarà) o, si no, l'índex amb el nombre, classe i descripció dels documents i el justificant de recepció de l'enviament emès pel sistema, es presentar en suport digital o en qualsevol altre tipus de mitjà electrònic que sigui accessible per als òrgans i oficines judicials i fiscals, aquest dia o el dia hàbil immediatament posterior a la data de realització de l'enviament principal, en l'òrgan o oficina judicial o fiscal corresponent . En aquests casos, els arxius han de ser analitzats amb programari antivirus abans de procedir a la seva bolcat en els sistemes de gestió processal pel personal d'aquest.

Contactes

  • Departaments i Comissions de l'ICAB  
  Comissió Normativa
  c/ Mallorca, 283
  08037 Barcelona, Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5302