Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Actualitat Jurídica

Actualitat jurídica del 27 de juny al 3 de juliol del 2013

03/07/2013
Classificada per matèries.
Actualitat jurídica del 27 de juny al 3 de juliol del 2013

Dret administratiu

DECRET LLEI 3/2013, de 25 de juny, sobre el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal funcionari al servei de l'Administració de justícia a Catalunya. DOGC núm. 6405  27/06/2013

DECRET 184/2013, de 25 de juny, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals. DOGC núm. 6405  27/06/2013

DECRET 186/2013, de 25 de juny, del procediment d'elaboració de candidatures de béns del patrimoni cultural català per a la seva inscripció en la Llista del patrimoni mundial. DOGC núm. 6405  27/06/2017

ORDRE SLT/138/2013, de 17 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament a entitats privades sense afany de lucre que realitzin actuacions en l'àmbit de la salut. DOGC núm. 6406  28/06/2013

Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación. BOE núm. 155  29/06/2013

Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros. BOE núm. 155  29/06/2013

RESOLUCIÓ JUS/1403/2013, de 14 de juny, per la qual es fa públic l'Acord de col·laboració entre el Departament de Justícia i el Consell dels Il·lustres Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya per a l'establiment del marc d'actuació en matèria de prestació d'assistència jurídica gratuïta. DOGC núm. 6407  01/07/2013     

RESOLUCIÓ per la qual es dóna publicitat a les bases per a la concessió del premi 080 Barcelona Fashion de l'edició de juliol de 2013. DOGC núm. 6407  01/07/2013

Resolución de 25 de junio de 2013, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, sobre retribuciones en los casos de incapacidad temporal, para el personal al servicio de la Administración de Justicia, en el ámbito territorial gestionado por el Ministerio de Justicia. BOE núm. 157  02/07/2013

ORDRE PRE/187/2013, de 27 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions per a activitats de promoció i difusió de Catalunya, la seva cultura i llengua, a ajuts socials, al suport a la nova emigració i al funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l'exterior.  DOGC núm. 6408  02/07/2013

Orden FOM/1230/2013, de 31 de mayo, por la que se establecen normas de control en relación con los transportes públicos de viajeros por carretera. BOE núm. 158  03/07/2013

Dret constitucional

Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. BOE núm. 155  29/06/2013

Pleno. Sentencia 135/2013, de 6 de junio de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 964-2004. Interpuesto por el Parlamento de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. Competencias sobre ordenación general de la economía, hacienda pública y procedimiento administrativo: interpretación conforme con la Constitución de varios preceptos legales (STC 130/2013). Voto particular. BOE núm. 157  02/07/2013

CONFLICTE POSITIU DE COMPETÈNCIA núm. 9075-2008, plantejat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en relació amb les ordres comunicades del Ministeri de Foment de dates 18, 28 i 30 de juliol de 2008, per les quals es determinen els serveis públics essencials per a la comunitat que les empreses Gate Gourmet Spain, SL, i FCC Medio Ambiente, SA, han de mantenir durant les vagues convocades determinats dies dels mesos de juliol i agost de 2008, en els centres de treball respectius a l'aeroport de Barcelona (sentència). BOE núm. 6408  02/07/2013

Dret fiscal

Orden HAP/1229/2013, de 1 de julio, por la que se aprueban las normas de cumplimentación del documento administrativo electrónico interno y el modelo 525 "Documento de acompañamiento de emergencia interno", relativos al amparo de la circulación de productos objeto de los impuestos especiales de fabricación.  BOE núm. 158  03/07/2013

Dret internacional

Instrumento de Ratificación del Tratado entre el Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, la República Checa, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Hungría, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa, Rumanía, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la República de Finlandia, el Reino de Suecia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Estados miembros de la Unión Europea) y la República de Croacia, relativo a la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea, hecho en Bruselas el 9 de noviembre de 2011. BOE núm. 156  01/07/2013

Dret laboral

Resolución de 11 de junio de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica la revisión salarial del año 2013 del Convenio colectivo estatal de notarios y personal empleado. BOE núm. 153  27/06/2013

Resolución de 14 de junio de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal del sector de desinfección, desinsectación y desratización. BOE núm. 154  28/06/2013

Resolución de 14 de junio de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el IX Convenio colectivo estatal de entrega domiciliaria.  BOE núm. 154  28/06/2013

Resolución de 11 de junio de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo para la acuicultura marina nacional. BOE núm. 156  01/07/2013

Real Decreto 429/2013, de 14 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las compensaciones económicas a los árbitros designados por la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos en relación con la inaplicación de las condiciones de trabajo de los convenios colectivos. BOE núm. 157  02/07/2013

Dret processal

Resolución de 14 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se modifica la de 5 de diciembre de 1996, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios en el ámbito de la Administración de Justicia. BOE núm. 156  01/07/2013