Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica de l'11 al 17 d'abril de 2013

17/04/2013
Classificada per matèries.
Actualitat Jurídica de l'11 al 17 d'abril de 2013

Dret administratiu

Real Decreto 237/2013, de 5 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 442/1994, de 11 de marzo, sobre primas y financiación a la construcción naval, para adecuarlo a las normas del derecho de la Unión Europea. BOE núm. 87  11/04/2013

DECRET 156/2013, de 9 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 34/2010, de l'1 d'octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous. DOGC núm. 6353  11/04/2013

DECRET 151/2013, de 9 d'abril, sobre la potestat sancionadora en matèria de consum i sobre el procediment de restitució de quantitats percebudes indegudament, reposició de la situació alterada i rescabalament de danys i perjudicis. DOGC núm. 6353  11/04/2013

DECRET 152/2013, de 9 d'abril, de creació del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya. DOGC núm. 6353  11/04/2013

DECRET 153/2013, de 9 d'abril, de creació del Col·legi d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya. DOGC núm. 6353  11/04/2013

Orden HAP/566/2013, de 8 de abril, por la que se regula el Registro Electrónico Común. BOE núm. 88  12/04/2013

Proyecto de Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. BOCG. Congreso de los Diputados. X Legislatura Serie A: Proyectos de Ley  Nº 45-1  12/04/2013

Real Decreto 253/2013, de 12 de abril, por el que se aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2013. BOE núm. 89  13/04/2013

Real Decreto 254/2013, de 12 de abril, por el que se aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo Nacional de Policía para el año 2013. BOE núm. 89  13/04/2013

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. BOE núm. 89  13/04/2013

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. BOE núm. 89  13/04/2013

Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las normas para la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión. BOE núm. 89  13/04/2013

Real Decreto 240/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el Estatuto del personal del Centro Nacional de Inteligencia. BOE núm. 89  13/04/2013

Orden IET/611/2013, de 11 de abril, por la que se establecen las bases para la concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización y fomento de la competitividad industrial. BOE núm. 91  16/04/2013

Orden FOM/616/2013, de 12 de abril, por la que se crea y regula el Registro Electrónico Nacional del Servicio Europeo de Telepeaje en España. BOE núm. 92  17/04/2013

RESOLUCIÓ JUS/801/2013, d'11 d'abril, per la qual s'estableixen els mòduls de compensació econòmica per les actuacions professionals dels advocats en matèria d'assistència jurídica gratuïta per a l'any 2013. DOGC núm. 6357  17/04/2013

Dret civil i mercantil

DECRET 151/2013, de 9 d'abril, sobre la potestat sancionadora en matèria de consum i sobre el procediment de restitució de quantitats percebudes indegudament, reposició de la situació alterada i rescabalament de danys i perjudicis. DOGC núm. 6353  11/04/2013

EDICTE de 5 d'abril de 2013, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals. DOGC núm. 6354  12/04/2013

Real Decreto 256/2013, de 12 de abril, por el que se incorporan a la normativa de las entidades de crédito los criterios de la Autoridad Bancaria Europea de 22 de noviembre de 2012, sobre la evaluación de la adecuación de los miembros del órgano de administración y de los titulares de funciones clave. BOE núm. 89  13/04/2013

Resolución de 11 de abril de 2013, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero. BOE núm. 92  17/04/2013

Dret constitucional

Ley Orgánica 1/2013, de 11 de abril, sobre el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, por la que se suspende la vigencia del artículo 112 y parcialmente del 114 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. BOE núm. 88  12/04/2013

CONFLICTE POSITIU DE COMPETÈNCIA núm. 6328-2003, interposat pel Govern de la Generalitat de Catalunya respecte del Reial decret 828/2003, de 27 de juny, pel qual s'estableixen els aspectes educatius bàsics de l'educació preescolar (sentència). DOGC núm. 6356  16/04/2013

CONFLICTE POSITIU DE COMPETÈNCIA núm. 6330-2003, plantejat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en relació amb diversos preceptes del Reial decret 831/2003, de 27 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació general i els ensenyaments comuns de l'educació secundària obligatòria (sentència). DOGC núm. 6356  16/04/2013

CONFLICTE POSITIU DE COMPETÈNCIA núm. 7604-2009, plantejat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en relació amb l'Ordre SAS/1352/2009 de 26 de maig, per la qual s'estableixen les bases reguladores i es convoca la concessió de subvencions per a la realització de programes de cooperació i voluntariat socials amb càrrec a l'assignació tributària de l'impost sobre la renda de les persones físiques (sentència). DOGC núm. 6356  16/04/2013

Dret internacional

Real Decreto 236/2013, de 5 de abril, por el que se establece la Zona Económica Exclusiva de España en el Mediterráneo noroccidental. BOE núm. 92  17/04/2013


Dret laboral i de la seguretat social

Resolución de 11 de abril de 2013, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. BOE núm. 92  17/04/2013

Dret processal

RESOLUCIÓ JUS/801/2013, d'11 d'abril, per la qual s'estableixen els mòduls de compensació econòmica per les actuacions professionals dels advocats en matèria d'assistència jurídica gratuïta per a l'any 2013. DOGC núm. 6357  17/04/2013

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Departament de Biblioteca (Direcció)
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5316 E. direcciobiblioteca@icab.cat