Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Projecte de llei d'ordenació del litoral

16/09/2019
Es preveu l'entrada en vigor d’aquesta llei al cap d'un mes d’haver estat publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

L’objecte d’aquesta Llei és la regulació de l’ordenació del litoral en el territori de Catalunya. A l’efecte, el Pla d’ordenació del litoral s’ha de redactar en el termini de dos anys a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Es deroguen expressament la D. Addicional 6a i la D. F. 2a de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost; i el Decret 55/1992, de 10 de febrer, pel qual s’atribueixen competències al Departament de Política Territorial i Obres Públiques en la zona de servitud de protecció de la Llei de costes.

El títol 1 de la llei estableix l’objecte, l’àmbit d’aplicació i les finalitats de la Llei, mitjançant les quals es transposen a l’ordenament català els objectius del Protocol relatiu a la gestió integrada de les zones costaneres del Mediterrani.

El títol 2 regula els instruments d’ordenació i gestió del litoral, articulats mitjançant el Pla d’ordenació del litoral i els plans d’ús del litoral i les platges. La Llei defineix el Pla d’ordenació del litoral com l’instrument bàsic d’ordenació i gestió integrada de l’àmbit terrestre i marí del litoral català, i configura els plans d’ús del litoral i les platges com un instrument per ordenar, en l’àmbit municipal, els serveis de temporada i determinades activitats que es planifiqui situar al llarg de l’any en el domini públic marítimo-terrestre i en els terrenys de titularitat pública que inclogui situats en la seva zona de servitud de protecció.

El títol 3 regula el règim d’intervenció administrativa en les zones de servitud.

El títol 4 té per objecte establir el règim d’utilització del domini públic marítimo-terrestre. S’estableixen els criteris de classificació dels trams de platges i el seu règim d’ocupació, que s’haurà d’acabar determinant mitjançant el Pla d’ordenació del litoral; i es regulen les autoritzacions al respecte. Els ajuntaments passen a ser competents per a l’atorgament de les autoritzacions que s’hagin previst en els seus plans d’ús del litoral i les platges i que s’estenen més enllà del període de la temporada.

El títol 5 regula el règim econòmic financer del domini públic marítimo-terrestre. Preveu la creació d’un nou cànon a favor de l’Administració de la Generalitat per a l’explotació d’activitats que requereixin una concessió.

El títol 6 té per objecte articular els instruments de participació pública de la Llei. Al respecte es crea el Consell Rector del Pla d’ordenació del litoral i els consells rectors dels plans d’ús del litoral i les platges

El títol 7 estableix el nou marc competencial entre la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments, concreta els òrgans competents en matèria de protecció de la legalitat i crea la Comissió d’Ordenació del Litoral dependent de l’Administració de la Generalitat.

El títol 8 regula la inspecció del litoral, les seves facultats i funcions, i atorga la condició d’autoritat al personal al servei de les entitats públiques al qual s’encomanin aquestes funcions.

[INICIATIVES LEGISLATIVES PARLAMENT DE CATALUNYA]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302