Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Comissió de Normativa

REIAL DECRET LLEI 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació (BOE del 22 d’abril de 2020).

18/05/2020
Entrada en vigor: 23.04.2020

En l'àmbit de dret privat:

-S’aprova una moratòria en el pagament del lloguer en els arrendaments per a ús diferent del d’habitatge.

Si l'arrendador és un gran tenidor o empresa o entitat pública d'habitatge, l'arrendatari d'un contracte d'ús diferent del d’habitatge que compleixi els requisits per poder accedir a aquesta mesura, podrà sol·licitar de la persona arrendadora la moratòria en el pagament de la renda del lloguer, que haurà de ser acceptada per l'arrendador sempre que no s'hagués arribat a un acord entre les dues parts de moratòria o reducció de la renda.

Es determinen les condicions per a considerar que l’arrendador és un gran tenidor.

La moratòria s'aplicarà de manera automàtica i afectarà el període de temps que duri l'estat d'alarma i les seves pròrrogues i a les mensualitats següents, prorrogables una a una, si aquell termini fos insuficient en relació amb l'impacte provocat pel COVID-19, sense es pot superar, en cap cas, els 4 mesos. La renda s'ajornarà, sense penalització ni meritació d'interessos, a partir de la següent mensualitat de renda arrendatícia, mitjançant el fraccionament de les quotes en un termini de 2 anys, que es compten a partir del moment en què se superi la situació al·ludida anteriorment, o a partir de la finalització del termini dels quatre mesos abans esmentat, i sempre dins el termini de vigència del contracte d'arrendament o qualsevol de les pròrrogues.

Si l'arrendador fora, en canvi. una persona física o jurídica arrendatària (no gran tenidor) es podrà demanar en el termini d'un mes des de l'entrada en vigor d'aquest RDL, l'ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda sempre que aquest ajornament o una rebaixa de la renda no s'hagués acordat per ambdues parts amb caràcter voluntari.

Exclusivament en el marc de l'acord indicat, les parts poden disposar lliurement de la fiança prevista a la LAU, que podrà servir per al pagament total o parcial d'alguna o algunes mensualitats de la renda arrendatícia. En cas que es disposi total o parcialment de la mateixa, l'arrendatari haurà de reposar l'import de la fiança disposada en el termini d'un any des de la celebració de l'acord o en el termini que resti de vigència del contracte, en cas que aquest termini és inferior a un any.

Per accedir a aquesta moratòria, els autònoms i pimes arrendataris hauran de complir amb determinats requisits

En l'àmbit tributari, s'estableixen, entre altres, les següents mesures:

-La rebaixa de l'IVA dels llibres, diaris i revistes en format electrònic de l'21% a el 4%., així com la rebaixa de l'IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de béns necessaris per a combatre els efectes de l'COVID-19.

-Des del 2020.04.23 i fins al 2020.07.31, s'aplicarà el tipus de el 0% en les adquisicions de material sanitari (referits a l'annex d'aquesta disposició) quan els seus destinataris siguin entitats de dret públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social de l'apartat tres de l'article 20 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'IVA.

-S'estableix una opció extraordinària per la modalitat de pagaments fraccionats que preveu l'article 40.3 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, de manera que les pimes podran canviar el sistema de càlcul del pagament fraccionat. És a dir, podran canviar de sistema, segons els beneficis d'exercicis anteriors, i calcular-lo en funció dels beneficis real trimestrals. El contribuent que exerceixi l'opció d'acord amb el que disposa aquest article quedarà vinculat a aquesta modalitat de pagament fraccionat, exclusivament, respecte dels pagaments corresponents a el mateix període impositiu.

-Es preveu la renúncia a l'aplicació del mètode d'estimació objectiva (mòduls), i que es podrà tornar a determinar el rendiment net de la seva activitat econòmica d'acord amb el mètode d'estimació objectiva en l'exercici 2021, sempre que compleixin els requisits per a la seva aplicació i revoquin la renúncia al mètode d'estimació objectiva en el termini que preveu la lletra a) de l'apartat 1 de l'article 33 de el Reglament de l'IRPF o mitjançant la presentació en termini de la declaració corresponent al pagament fraccionat de el 1r trimestre del l'exercici 2021 en la forma disposada per al mètode d'estimació objectiva.

-Pel que fa a el càlcul dels pagaments fraccionats en el mètode d'estimació objectiva de l'IRPF i de la quota trimestral del règim simplificat de l'IVA com a conseqüència de l'estat d'alarma declarat en el període impositiu 2020, se'ls descomptaran del càlcul dels pagaments fraccionats i de l' IVA els dies naturals baix estat d'alarma.

-S'estenen fins al 30.05.2020 els terminis que ja es van ampliar fins al 30.04.2020 o el 20.05.2020 en els RDL 8/2020 i 11/2020. Els contribuents no hauran d'atendre requeriments, formular recursos o atendre el pagament de liquidacions de les administracions tributàries. No s'establiran recàrrecs per a empreses que no hagin ingressat la quota d'una declaració si estan en tràmits d'obtenir una línia de finançament de l'ICO pel COVID-19.

-S'habilita la possibilitat de sol·licitar la devolució dels dipòsits satisfets per participar en subhastes de l'AEAT en subhastes suspeses per l'estat d'alarma.

-Es determina que no s'iniciï el període executiu per a determinades deutes tributaris en el cas de concessió de finançament a què es refereix l'article 29 del RDL 8/2020

En l'àmbit laboral i social, s'adopten -entre altres-- les següents mesures:

-S'amplia la cobertura de la prestació per atur als treballadors acomiadats durant el període de prova d'un nou treball.

-S'incrementa l'àmbit d'aplicació dels ERTOS per causa de força major per cobrir caigudes significatives d'activitat en aquells sectors considerats essencials que també han vist reduïts els seus ingressos

-Es reforça la protecció dels treballadors fixos discontinus.

-Es pròrroga per dos mesos de les adaptacions i reduccions de jornada per a conciliar.

-Es pròrroga per dos mesos el caràcter preferent de la feina a distància.

-Es regula la utilització de les quantitats de Fons de promoció i educació de les cooperatives per pal·liar els efectes de l'COVID-19.

-Es preveu la reducció de les cotitzacions per a determinats treballadors agraris.

-També es  regula la sol·licitud de cessament d'activitat per a autònoms sense Mútua

- Es preveuen supòsits especials de rescat de fons de pensions.

- S'adapten de forma temporal i extraordinària alguns dels requisits que permeten a les societats anònimes o de responsabilitat limitada la qualificació de societat laboral.

- Se suspenen terminis en l'àmbit d'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i es reforcen mecanismes de control i sanció contra comportaments fraudulents.

- S’estableixen mesures flexibilitzadores en investigació, àmbit portuari estatal i esport.

 

 [LLEIS APROVADES CORTS GENERALS]

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4554

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302