Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

LLEI 9/2019, del 23 de desembre, de modificació de la Llei 16/2017, del canvi climàtic, pel que fa a l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica (DOGC de 30 de desembre de 2019)

07/01/2020
Entrada en vigor: 31/12/2019

La Llei s'estructura en dotze articles, una disposició addicional, una disposició derogatòria i una disposició final.

Amb la finalitat d'homogeneïtzar conceptes i de garantir una major seguretat jurídica, l'article 1 adapta les referències nominals dels vehicles a la normativa de la Unió Europea. Aquesta adaptació es trasllada, així mateix, a l'article que regula la quota, que és modificat per l'article 5. Amb aquesta mateixa finalitat, l'article 3 modifica la definició de determinades exempcions.

L'article 2 concreta el punt de connexió dels vehicles de les persones jurídiques, a l'efecte de llur subjecció a l'impost.

Una de les modificacions més rellevants de la Llei és la que incorpora l'article 4, amb l'addició d'un nou article, el 43 bis, a la Llei 16/2017, per a regular la base imposable de l'impost. Aquesta es fixa en el volum d'emissions, en grams de diòxid de carboni per quilòmetre, detallat en el certificat o fitxa tècnica expedit pel fabricant o importador del vehicle. En el cas que no es disposi d'aquesta dada perquè es tracta de vehicles d'una certa antiguitat, s'estableixen unes fórmules específiques per a calcular la base imposable, tenint en compte les diferents tipologies de combustibles i considerant determinades propietats tècniques dels vehicles (la cilindrada, la potència neta, l'antiguitat, el pes, etcètera). Aquestes fórmules s'han obtingut a partir de l'explotació estadística de la informació de les bases de dades disponibles del parc de vehicles de Catalunya.

Per altra banda, amb l'objectiu de millorar i simplificar la gestió de l'impost, l'article 7 modifica la data de meritació, que passa a ésser el 31 de desembre de cada any o el darrer dia del període impositiu, quan aquest no coincideix amb l'any natural.
El desplegament del procediment per al pagament de l'impost es recull en els articles 8, 9 i 10. Tal com estableix la Llei 16/2017, la gestió de l'impost es fa per mitjà del sistema de padró, la regulació del qual s'ajusta a la normativa tributària general. Es preveu l'exposició del padró provisional de l'1 a 15 de maig de l'any natural posterior al de meritació, i del padró definitiu, de l'1 al 15 de setembre següent; el període de pagament es fixa de l'1 al 20 de novembre. A més, l'article 6 estableix una bonificació per als contribuents que domiciliïn el pagament de l'impost.

Finalment, tenint en compte la situació de demora en l'aplicació de l'impost i de la modificació de la data de meritació, es determina la no-exigibilitat de l'impost per a l'exercici del 2018. Pel que fa a l'exercici del 2019, que es merita el 31 de desembre d'acord amb aquesta llei, només resulta exigible per als vehicles de les categories M1 i N1, i es manté la tarifa aprovada per la Llei 16/2017 per a aquest exercici; en canvi, per a les motocicletes, es disposa l'exigibilitat de l'impost amb efectes del 31 de desembre de 2020.

[ LLEIS APROVADES. PARLAMENT DE CATALUNYA ]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302