Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Projecte de Llei reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança

16/03/2020
Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al BOE.

La llei regula determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança, com a complement del Reglament (UE) nº 910/2014 del Parlament Europeu i de Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93 / CE.

El document electrònic serà suport de documents públics, administratius i privats, que tindran el valor i l'eficàcia jurídica que correspongui a la seva respectiva naturalesa, d’acord amb la legislació que els sigui aplicable. La prova dels documents electrònics privats en què s'hagués utilitzat un servei de confiança no qualificat es regirà pel que disposa l'apartat 3 de l'article 326 de la LEC. Si el servei fos qualificat, s'estarà al que preveu l'apartat 4 d'aquest precepte. Determina la vigència i caducitat dels certificats electrònics, els supòsits de revocació i suspensió dels certificats electrònics, la forma de consignar la identitat (i els atributs) dels titulars de certificats qualificats, els mecanismes de comprovació de la identitat i altres circumstàncies dels sol·licitants d'un certificat qualificat. Preveu les obligacions i responsabilitat dels prestadors de serveis electrònics de confiança i els mecanismes de supervisió i control del compliment de la llei i un règim d'infraccions i sancions

La llei no substitueix ni modifica les normes que regulen les funcions que corresponen als funcionaris que tinguin legalment atribuïda la facultat de donar fe en documents pel que fa a l'àmbit de les seves competències i que tots els sistemes de identificació, signatura i segell electrònic segons les Lleis 39 i 40/2015.

Deroga la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica i l'art. 25 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, entre d’altres disposicions.

Modifica l'art. 326.3 LEC perquè passi a establir que quan la part a qui interessi l'eficàcia d'un document electrònic ho sol·liciti o s'impugni la seva autenticitat, integritat, precisió de data i hora o altres característiques del document electrònic que un servei electrònic de confiança no qualificat dels que preveu el Reglament (UE) 910/2014, es procedirà d'acord amb el que estableix l'apartat 2 d’aquest article i en el Reglament (UE) núm. 910/2014.Addiciona un apartat 4 a l'art. 326 que preveu que si s'hagués utilitzat algun servei de confiança qualificat dels que preveu el Reglament UE citat, es presumeix que reuneix la característica qüestionada i que el servei de confiança s’ha prestat correctament si figurava, en el moment rellevant als efectes de la discrepància, a la llista de confiança de prestadors i serveis qualificats. Si tot i així s'impugna el document electrònic, la càrrega de realitzar la comprovació correspon a qui hagi presentat la impugnació. Si aquestes comprovacions obtenen un resultat negatiu, seran les costes, despeses i drets que origini la comprovació exclusivament a càrrec de qui hagi formulat la impugnació. Si, segons el parer de tribunal, la impugnació ha estat temerària, li pot imposar, a més, una multa de 300 a 1.200 euros.

[INICIATIVES LEGISLATIVES CORTS GENERALS]

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-4-1.PDF

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302