Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Actualitat Jurídica › Comissió de Normativa

REIAL DECRET 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

23/03/2020
Entrada en vigor: 14/03/2020

Es declara l'estat d'alarma per afrontar la situació d'emergència sanitària provocada pel coronavirus COVID-19. L’estat d’alarma afecta tot el territori nacional; i se estableix per un termini de 15 dies.

Es determina l'autoritat competent (President de Govern) i les autoritats delegades (les persones titulars dels ministeris de Defensa, de l'Interior, de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, i de Sanitat) a tal efecte. Els integrants de qualssevol Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat queden sota les ordres directes de titular de el Ministeri de l'Interior, als efectes d'aquest R.D, determinant la col·laboració amb la resta de les autoritats, autonòmiques o unes altres. Cada Administració conserva les competències per a la gestió ordinària dels seus serveis per a adoptar les mesures que consideri necessàries en el marc de les ordres directes de l'autoritat competent, a l'efecte de l'estat d'alarma

Es ratifiquen totes les disposicions i mesures adoptades per les autoritats competents de les CCAA i de les entitats locals amb ocasió del coronavirus COVID-19 emparades per la declaració de l'estat d'alarma, que continuaran vigents i produiran els efectes previstos en elles, sempre que resultin compatibles amb aquest RD

Durant la vigència de l'estat d'alarma dels ciutadans únicament podran circular per les vies d'ús públic per a la realització de les activitats d'adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat; assistència a centres, serveis i establiments  sanitaris; desplaçament al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial; retorn al lloc de residència habitual; assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables; desplaçament a entitats financeres i d’assegurances; per causa de força major o situació de necessitat; per qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga que haurà de fer-se individualment, llevat que s'acompanyi a persones amb discapacitat o per una altra causa justificada. També es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d'ús públic per a la realització de les activitats autoritzades o per al proveïment en gasolineres o estacions de servei. El titular del Ministeri de l'Interior pot acordar el tancament a la circulació de carreteres per raons de salut pública, seguretat o fluïdesa del trànsit o la restricció en elles de l'accés de determinats vehicles pels mateixos motius. Les autoritats poden acordar que es practiquin requises temporals de tot tipus de béns necessaris per al compliment dels fins que preveu aquest R.D. i imposar la realització de prestacions personals obligatòries imprescindibles per a la consecució dels fins d'aquest R.D.

S'estableixen mesures de contenció en l'àmbit educatiu, en el de l'activitat comercial, referides a equipaments culturals i activitats recreatives, d'hostaleria i restauració i altres addicionals, en relació amb els llocs de culte i amb les cerimònies civils i religioses, mesures dirigides a reforçar el Sistema Nacional de Salut en tot el territori nacional; per a l'assegurament del subministrament de béns i serveis necessaris per a la protecció de la salut pública; en matèria de transports; per garantir el subministrament alimentari, per garantir el trànsit duaner en els punts d'entrada o punts d'inspecció fronterera ubicats en ports o aeroports, per garantir el subministrament d'energia elèctrica, productes derivats del petroli i gas natural.

En l’àmbit processal se suspenen els terminis i se suspenen i interrompen els previstos en les lleis processals per a tots els ordres jurisdiccionals; que es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present R.D. o, si s'escau, les pròrrogues d'aquest. En l'ordre jurisdiccional penal la interrupció no s'aplicarà als “habeas corpus”, les actuacions encomanades als serveis de guàrdia, a les actuacions amb detingut, ordres de protecció, actuacions urgents en matèria de vigilància penitenciària i a qualsevol mesura cautelar en matèria de violència sobre la dona o menors. En fase d'instrucció, el jutge o tribunal competent pot acordar la pràctica d'aquelles actuacions que, pel seu caràcter urgent, siguin inajornables.

A la resta dels ordres jurisdiccionals la interrupció dels terminis no és aplicable en procediments per a la protecció dels drets fonamentals de la persona (art. 114 i ss. LJCA), ni a la tramitació de les autoritzacions o ratificacions judicials que preveu l'art. 8.6 LJCA; els procediments de conflicte col·lectiu i per a la tutela dels drets fonamentals i llibertats públiques (regulats en la LRJS), l'autorització judicial per a l'internament no voluntari per raó de trastorn psíquic (art. 763 LEC), l'adopció de mesures o disposicions de protecció de el menor (art. 158 CC).

Sense perjudici de tot l'indicat, el jutge o tribunal pot acordar la pràctica de qualssevol actuacions judicials que sigui necessàries per evitar perjudicis irreparables en els drets i interessos legítims de les parts en el procés.

En l'àmbit administratiu es suspenen els termes i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del Sector Públic, que es reprendrà en el moment en què perdi vigència aquest R.D., o les seves pròrrogues. La suspensió de termes i la interrupció de terminis s'aplicarà a tot el Sector Públic (definit en la Llei 39/2015). Sense perjudici d'això, l'òrgan competent pot acordar, mitjançant resolució motivada, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos de la persona interessada en el procediment i sempre que aquest manifesti la seva conformitat, o quan l'interessat manifesti la seva conformitat amb que no se suspengui el termini.

La suspensió de termes i interrupció de terminis no afectarà els procediments i resolucions referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l'Estat d'Alarma.

També s'estableix que els terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets quedaran suspesos durant el termini de vigència de l'estat d'alarma i, si escau, de les pròrrogues que es adoptessin.

[LLEIS APROVADES CORTS GENERALS]

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692

 

 

Documents

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302