Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

REIAL DECRET LLEI 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a l'COVID-19 (BOE de l’1 d’abril de 2020)

20/04/2020
Entrada en vigor: 02.04.2020.

Les mesures restrictives a les comunicacions comercials de les entitats que realitzin una activitat de joc ho faran el 03.04.2020

Regula, entre altres mesures:

-la suspensió de procediment de desnonament i dels llançaments per a llars vulnerables sense alternativa habitacional per al moment en que s'aixequi la suspensió de tots termes i terminis processals per la finalització de l'estat d'alarma

-la pròrroga extraordinària dels contractes d'arrendament d'habitatge habitual en els quals, dins de el període comprès des de l'entrada en vigor d'aquest RDL fins al dia en què hagin transcorregut 2 mesos des de la finalització de l'estat d'alarma, finalitzi el període de pròrroga obligatòria (art.9.1 LAU) o el període de pròrroga tàcita (art. 10.1 LAU)

-la moratòria de deute arrendament, distingint entre aplicació automàtica de la moratòria del deute en el cas d’arrendadors grans tenidors i empreses o entitats públiques d'habitatge i la resta dels arrendadors, assenyalant les condicions a complir pels que es vulguin acollir a ella, la documentació a presentar, i les conseqüències per l'ús indegut d'aquesta moratòria

-la moratòria hipotecària aprovada inicialment en el RDL 8/2020, que modifica, com també es modifiquen les mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de dret privat i als òrgans de govern de les societats anònimes cotitzades.

-la moratòria als prestataris de contractes de crèdit sense garantia hipotecària

-el dret a percepció de el bo social per part de treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació com a conseqüència de l'COVID-19.

-la garantia de subministrament d'energia elèctrica, productes derivats del petroli, gas natural i aigua.

-el subsidi extraordinari per falta d'activitat per a les persones integrades en el Sistema Especial d'Empleats de Llar del Règim General de la Seguretat Social, regulant les condicions d'aquest.

-la moratòria de les cotitzacions socials a la Seguretat Social per a autònoms, així com el possible ajornament de deutes a la Seguretat social per part d'aquests.

-el dret de resolució de determinats contractes sense penalització per part dels consumidors i usuaris.

- la disponibilitat dels plans de pensions en cas d'atur o cessament d'activitat derivats de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

- la modificació de el moment i termini per aportació de garanties en les convocatòries de préstecs concedits per la SGIPIME pendents de resolució en el moment d'entrada en vigor de Reial Decret 462/2000, de 14 de març, com també el refinançament dels préstecs concedits per la SGIPIME.

- la flexibilització per a autònoms i empreses dels contractes de subministrament d'electricitat i dels contractes de subministrament de gas natural, així com la possible suspensió de factures d'electricitat, gas natural i productes derivats del petroli.

- mesures fiscals sobre donacions per a suport enfront de l'COVID-19.

- normes especials de còmput del termini per interposar recursos en via administrativa o per instar qualsevol altre procediment d'impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixin d'acord amb el que preveuen les lleis, en qualsevol procediment de què puguin derivar efectes desfavorables o de gravamen per a l'interessat, en particular, en l'àmbit tributari.

També preveu que durant la vigència de l'estat d'alarma es permetrà l'expedició de certificats electrònics qualificats d'acord amb el que preveu l'article 24.1.d) del Reglament (UE) 910/2014, de 23 de juliol, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior.

En particular, en matèria de Justícia s'estableix que una vegada que s'hagi deixat sense efecte la declaració de l'estat d'alarma i de les pròrrogues de la mateixa que, si escau, s'hagin acordat el Govern, a proposta de el Ministeri de Justícia, ha d'aprovar el més aviat possible i en tot cas en el termini màxim de 15 dies, un Pla d'Actuació per a agilitar l'activitat judicial en els ordres jurisdiccionals social i contenciós-administratiu així com en l'àmbit dels Jutjats del mercantil amb la finalitat de contribuir a l' objectiu d'una ràpida recuperació econòmica després de la superació de la crisi.

En matèria de concursos s'estableix que, si a la data d'entrada en vigor d'aquest RDL s'hagués dictat acte pel jutge del concurs acordant l'aplicació de les mesures previstes en els articles 22 i 23 de l'RDL 8/2020, de 17 de març, la resolució judicial tindrà plens efectes per al reconeixement de les prestacions previstes en el capítol II d'aquesta norma legal. Les sol·licituds presentades a les que no s'hagi dictat resolució pel jutge del concurs s'han de remetre a l'autoritat laboral i continuaran la seva tramitació pel procediment i amb les especialitats previstes en els articles 22 i 23 de l'RDL 8/2020. Les actuacions prèviament practicades i el període de consultes que estigués en curs o s'hagués celebrat conserven la validesa a l'efecte del nou procediment.

 

 

[LLEIS APROVADES  CORTS GENERALS]

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208

 

 

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302