Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica 18-24 d'abril de 2013

24/04/2013
Classificada per matèries.
Actualitat Jurídica 18-24 d'abril de 2013
Dret administratiu

RESOLUCIÓ 61/X, de 10 d'abril de 2013, de validació del Decret llei 2/2013, del 19 de març, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes. DOGC núm. 6350  19/04/2013

ANUNCI sobre convocatòria de 113 places d'agent de la guàrdia urbana de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant oposició lliure, corresponent a l'escala bàsica, grup C, subgrup C2, escala d'administració especial, sots-escala de serveis especials i classe guàrdia urbana i règim funcionarial. DOGC núm. 6362  24/04/2013

Dret constitucional

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 763-2007, en relación con la disposición adicional séptima, segunda, del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción dada por el Real Decreto Legislativo 15/1998, de 27 de noviembre, por posible vulneración de los artículos 1.1, 13, 14 y 41 CE. BOE núm. 94  19/04/2013

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5642-2012, en relación con el apartado c) de la disposición adicional tercera de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre de 2007, de medidas en materia de Seguridad Social, por posible vulneración de los artículos 10.1 y 14 de la Constitución. BOE núm. 94  19/04/2013

Recurso de inconstitucionalidad n.º 6777-2012, contra los artículos 59, 64.4 y apartado séptimo de la disposición adicional sexta de la Ley de Cataluña 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de Urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto. BOE núm. 94  19/04/2013

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1743-2013, contra las disposiciones adicionales cuadragésima y septuagésima primera y disposición final octava de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. BOE núm. 94  19/04/2013

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1744-2013, contra las disposiciones adicionales octogésima primera y octogésima cuarta de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. BOE núm. 94  19/04/2013

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 988-2004, interposat pel Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya en relació amb diversos preceptes de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests (sentència).  DOGC núm. 6359  19/04/2013

CONFLICTE POSITIU DE COMPETÈNCIA núm. 5582-2012, plantejat pel Govern de la Generalitat de Catalunya respecte de l'Ordre SIS/1199/2012, de 4 de juny, per la qual s'estableixen les bases reguladores i es convoca la concessió de subvencions per a la realització de programes de cooperació i voluntariat socials amb càrrec a l'assignació tributària de l'impost sobre la renda de les persones físiques (sentència). DOGC núm. 6359  19/04/2013

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 9157-2006, en relación con el inciso inicial de la letra a), de la regla 2ª, del apartado 1 de la disposición adicional séptima del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por posible vulneración del artículo 14 de la CE. BOE núm. 97  23/04/2013

Dret fiscal

Orden HAP/636/2013, de 15 de abril, por la que se aprueba el modelo 108, "Gravamen único sobre revalorización de activos de la Ley 16/2012 para contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Autoliquidación", se aprueba el modelo 208, "Gravamen único sobre revalorización de activos de la Ley 16/2012 para sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente. Autoliquidación", y por la que se modifica la Orden HAP/2055/2012, de 28 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 202 y se modifica el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español y por la que se modifican otras disposiciones relativas al ámbito de la gestión recaudatoria de determinadas autoliquidaciones. BOE núm. 94  19/04/2013

Dret internacional

Ley Orgánica 2/2013, de 19 de abril, por la que se autoriza la ratificación por España del Protocolo sobre las preocupaciones del pueblo irlandés con respecto al Tratado de Lisboa, hecho en Bruselas el 13 de junio de 2012. BOE núm. 95  20/04/2013

Dret laboral i de la seguretat social

Resolución de 2 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica la revisión salarial del Convenio colectivo para las industrias del frío industrial. BOE núm. 93  18/04/2013

Resolución de 8 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de grandes almacenes. BOE núm. 96  22/04/2013

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Departament de Biblioteca (Direcció)
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5316 E. direcciobiblioteca@icab.cat