Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica 1-8 de gener de 2014

08/01/2014
Classificada per matèries.
Actualitat Jurídica 1-8 de gener de 2014

Dret administratiu

RESOLUCIÓ JUS/2752/2013, de 20 de desembre, per la qual s'inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya. DOGC núm. 6534  07/01/2014

Orden SSI/2512/2013, de 18 de diciembre, por la que se regula el procedimiento de autorización para la realización de actividades de promoción y publicidad de la donación de células y tejidos humanos. BOE núm. 7  08/01/2014

Dret constitucional

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 5491-2012, interposat pel president del Govern en relació amb l'article 9.3 i 4 del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació d'equipaments comercials de Catalunya, en la redacció donada per la Llei del Parlament de Catalunya 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica de Catalunya (sentència). DOGC núm. 6532  02/01/2014

CONFLICTE POSITIU DE COMPETÈNCIA número 6975-2013, en relació amb l'art. 5.1 i 2; la disposició final segona, apartats 3 i 18, disposició addicional tercera, apartat 5 i la disposició final primera del Reial decret 609/2013, de 2 d'agost, pel qual s'estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajuts a l'estudi per al curs 2013-2014, i es modifica parcialment el Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajuts a l'estudi personalitzats. DOGC núm. 6534  07/01/2014

Pleno. Sentencia 201/2013, de 5 de diciembre de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 8434-2006. Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales, en conexión con el artículo 125 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Competencias sobre colegios profesionales: nulidad de los preceptos legales autonómicos que atribuyen en exclusiva a los estatutos colegiales el establecimiento del régimen sancionador y disponen la adscripción obligatoria al colegio profesional; interpretación conforme de los preceptos legales autonómicos relativos a la creación de colegios profesionales por reglamento y mediante fusión y segregación, así como a la colaboración y cooperación entre colegios (STC 3/2013). BOE núm. 7  08/01/2014

Dret fiscal

Resolución de 17 de diciembre de 2013, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 3 de enero de 2011, por la que se aprueba el modelo 145, de comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo a su pagador o de la variación de los datos previamente comunicados. BOE núm. 3  03/01/2014

Dret internacional

Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Armenia al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970. BOE núm. 5  06/01/2014

Dret laboral

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo sobre las tablas salariales para el año 2013 del VII Convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada. BOE núm. 3 03/01/2014

Contactes

  • Departaments i Comissions de l'ICAB  
  Departament de Biblioteca (Direcció)
  Mallorca, 283
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5316 E. direcciobiblioteca@icab.cat