Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Titulars › Premis, Beques i Subvencions

Convocat el Premi Jurídic Ferrer Eguizábal 2017 sobre Dret Financer i Tributari

30/11/2017
Destinat a guardonar els millors projectes d’investigació i les millors monografies inèdites o publicades en matèria de Dret Financer i Tributari, complementades amb un apèndix relatiu al finançament autonòmic a Catalunya o a la ciutat de Barcelona. Consulteu les Bases.
Convocat el Premi Jurídic Ferrer Eguizábal 2017 sobre Dret Financer i Tributari

El lletrat Lluís Ferrer Eguizábal, membre de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i periodista, va constituir una Fundació que porta el seu nom i que per mitjà d’un Premi vol promoure la investigació i l’estudi jurídic.

De conformitat amb les previsions dels Estatuts de la Fundació, la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) convoca una nova Edició del Premi Jurídic Ferrer Eguizábal sobre Dret financer i tributari, d’acord amb les Bases següents:

1.- Podran optar al Premi els advocats/des, llicenciats/des i graduats/des en Dret i estudiants d’una Facultat de Dret. No podrà presentar-se al Premi el concursant que participi en un altre premi jurídic convocat per aquesta Corporació durant el 2017, ni tampoc els membres de la Junta de Govern, els treballadors o col·laboradors no docents de l’ICAB. Cada concursant només podrà presentar-se a una de les modalitats del Premi amb un únic treball.

2.- Aquesta edició del Premi té dues modalitats:

Modalitat A: Premi a la millor monografia publicada o inèdita

Aquesta modalitat, que consta de dos Premis de 3.937,50 euros, està destinada a guardonar les millors monografies inèdites o publicades entre l’1 de novembre  de 2016 i el 15 de gener de 2018 que es presentin a concurs en matèria de Dret financer o tributari, sempre complementada amb un apèndix relatiu al finançament autonòmic a Catalunya o a la ciutat de Barcelona.

Els interessats hauran de presentar a la Secretaria de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, dins del termini establert, una sol·licitud adreçada a la Junta de Govern acompanyada del treball presentat a concurs, per triplicat, en català o castellà, i amb una extensió mínima equivalent a cinquanta fulls a doble espai, juntament amb un resum del treball d’un màxim de dues-centes paraules, i amb les dades d’identificació de l’autor o autors, complementades amb un currículum acadèmic i/o professional.

Igualment, s’acompanyarà un exemplar en format electrònic de tota la documentació abans esmentada.

Modalitat B: Premis als millors projectes d’investigació

Aquesta modalitat, que consta de dos Premis de 3.937,50 euros cadascun d’ells, està destinada a guardonar els dos millors projectes d’investigació presentats a concurs en matèria de Dret financer o tributari, que hauran de preveure l’elaboració d’un apèndix relatiu al finançament autonòmic a Catalunya o a la ciutat de Barcelona.

Els interessats hauran de presentar a la Secretaria de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, dins del termini establert, una sol·licitud adreçada a la Junta de Govern acompanyada de la documentació següent:

a) El títol del tema escollit pel concursant i un índex ben detallat del desenvolupament del tema proposat amb indicació de l’extensió prevista.
b) La proposta de bibliografia que pensen utilitzar per a la seva realització.

c) El calendari d’execució del treball i mètode que pensen utilitzar per a la realització d’aquest.
d) El “curriculum vitae”, en què constin els estudis realitzats, els diplomes obtinguts i els treballs de l’especialitat publicats o inèdits. La Junta de Govern podrà exigir certificats dels estudis i diplomes dels treballs.
e) Un exemplar en format electrònic de tota la documentació abans esmentada.

Els guanyadors d’aquesta modalitat del Premi haurà de signar amb l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona un conveni que contindrà les clàusules següents:

-    L’obligació de realitzar el treball en els terminis establerts.

-    Subjecció al control d’un assessor especialitzat en el tema del treball designat per la Junta de Govern perquè en controli l’execució i orienti el concursant durant la realització de l’estudi i que informarà periòdicament la Secretaria de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona sobre el seu desenvolupament.

-    Els terminis en què el Col·legi lliurarà l’import del Premi, sempre que al venciment d’aquests el beneficiari hagi realitzat la part del treball a què es va comprometre en el calendari presentat.

-    La indicació que el beneficiari que es retardi en la realització del treball en els terminis fixats, sense una justificació adequada, perdrà el seu dret al Premi i haurà de retornar al Col·legi el seu import.

-    Els retards justificats seran tinguts en compte per a la pròrroga del calendari, prèvia sol·licitud del beneficiari avalada per l’assessor.

Un cop finalitzat el projecte d’investigació, el concursant el lliurarà al Col·legi en duplicat exemplar juntament amb l’informe final de l’assessor que jutjarà la qualitat del treball als efectes d’ésser publicat i podrà recomanar-ne la forma i el lloc.

També hi entregarà un exemplar en format electrònic.

3.- . Els treballs s’hauran de presentar al Registre General de la seu del Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. La data límit per a la presentació dels treballs és el 15 de gener de l’any 2018, fins a les 20:00 hores. Per a aquells treballs presentats per correu certificat, es considerarà la data del mata-segells.  
4.- La Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona nomenarà el Jurat del Premi, que estarà format per dos dels seus membres i per dos o tres integrants més de reconegut prestigi especialistes en matèria de Dret financer i tributari.

El Jurat, que podrà declarar desert el Premi, emetrà la seva decisió abans de l’1 de abril de 2018 i es reserva el dret de fer menció especial, sense drets econòmics, d’algun dels treballs o projectes no premiats que per la seva qualitat i interès se’n facin dignes. El termini per a la decisió del Jurat podrà ser ampliat quan el nombre i extensió dels projectes presentats a concurs així ho aconselli.

La decisió del Jurat serà notificada per escrit o per correu electrònic a les persones interessades en un termini de deu dies des de la data de la resolució i se’n farà publicitat mitjançant els mitjans de comunicació corporatius de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

El lliurament dels Premis s’efectuarà en un acte que se celebrarà a la seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

5.- En el cas que el treball guardonat amb la modalitat A del Premi no hagi estat publicat i, en tot cas, en el supòsit dels projectes d’investigació guardonats amb la modalitat B del Premi, l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona es reserva els drets d’una primera edició en forma d’opuscle de llibre o de publicació en una revista. La retribució per la cessió de drets d’autor d’aquesta primera edició estarà inclosa en l’import del Premi.

Passats tres mesos després de l’atorgament del Premi sense que el Col·legi hagi iniciat la publicació, s’entendrà que renuncia a aquesta.

En el supòsit que els treballs guardonats no siguin publicats pel Col·legi, però sí per un altre editor - abans o després de la decisió del Premi -, els guanyadors/es hauran de demanar expressament la inclusió en totes aquelles edicions posteriors a l’atorgament del Premi d’una referència a que l’obra ha estat guardonada amb el Premi Jurídic Ferrer Eguizábal 2017 sobre Dret Financer i Tributari.

6.- L’import dels Premis atorgats estarà subjecte a les retencions establertes per la legislació vigent.

7.- Les dades facilitades pels participants al concurs seran conservades en un fitxer del qual serà titular l’ICAB,  amb l’objectiu de complir amb les finalitats pròpies d’aquest concurs fins al lliurament del premi.

Els interessats podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades, remetent un escrit a l'Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, juntament amb una còpia del DNI, per: e-mail: lopd@icab.cat; per fax adreçat a: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, ref. LOPD núm. fax 93 487 65 03; o escrit adreçat a Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, ref. LOPD, amb domicili al carrer Mallorca, núm. 283, CP 08037 de Barcelona, lliurat personalment al Registre General del Col·legi, o per correu postal.

8.- La participació en aquest Premi suposa la plena acceptació de les presents bases.

Barcelona, 28 de novembre de 2017

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Secretaria de Junta de Govern
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5312 F. 93 487 15 70 E. secretariadejunta@icab.cat