Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Pla Igualtat

Premi Jurídic Ferrer Eguizábal Edició Extraordinària 2018 sobre el tema Jutjar amb perspectiva de gènere: Tractament jurisprudencial sobre l’assetjament sexual en l’àmbit laboral des d’una perspectiva de gènere

08/06/2018
Convocat Premi Jurídic Ferrer Eguizábal Edició Extraordinària 2018 sobre el tema Jutjar amb perspectiva de gènere: Tractament jurisprudencial sobre l’assetjament sexual en l’àmbit laboral des d’una perspectiva de gènere
Premi Jurídic Ferrer Eguizábal Edició Extraordinària 2018 sobre el tema Jutjar amb perspectiva de gènere: Tractament jurisprudencial sobre l’assetjament sexual en l’àmbit laboral des d’una perspectiva de gènere

El lletrat Lluís Ferrer Eguizábal, membre de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i periodista, va constituir una Fundació que porta el seu nom i que per mitjà d’un Premi vol promoure la investigació i l’estudi jurídic.

De conformitat amb les previsions dels Estatuts de la Fundació, en haver estat declarada deserta una darrera edició del Premi Jurídic Ferrer Eguizábal, la Junta de Govern de l’ICAB ha acordat convocar una Edició Extraordinària del Premi per guardonar el millor projecte d’investigació presentat a concurs sobre el tema “Jutjar amb perspectiva de gènere: Tractament jurisprudencial sobre l’assetjament sexual en l’àmbit laboral des d’una perspectiva de gènere”, d’acord amb les BASES següents:

1.- Podran optar al Premi  els advocats/des, llicenciats/des i graduats/des en Dret i els i les estudiants de Dret. No podrà presentar-se al Premi el o la concursant que participi en un altre premi jurídic convocat per aquesta Corporació durant el 2018, ni tampoc els membres de la Junta de Govern, les persones que treballin a l’ICAB  ni les persones que col·laborin amb l’ICAB en tasques no docents.  

2.- El Premi, que està dotat amb 6.656 euros, està destinat a guardonar el millor projecte d’investigació presentat a concurs sobre el tema “Jutjar amb perspectiva de gènere: Tractament jurisprudencial sobre l’assetjament sexual en l’àmbit laboral des d’una perspectiva de gènere”

Les persones interessades hauran de presentar a la Secretaria de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, dins del termini establert, la sol·licitud normalitzada adreçada a la Junta de Govern acompanyada de la documentació següent:

a)    El títol del tema escollit pel o per la concursant i un índex ben detallat del desenvolupament del tema proposat amb indicació de l’extensió prevista.
b)    La proposta  de documentació i bibliografia que pensen utilitzar per a la seva realització.
c)    El calendari d’execució del treball i mètode que utilitzaran per a la realització d’aquest.
d)    El “curriculum vitae”, en què constin els estudis realitzats, els diplomes obtinguts i els treballs de l’especialitat publicats o inèdits. La Junta de Govern podrà exigir certificats dels estudis i diplomes dels treballs.
e)    Un exemplar en format electrònic de tota la documentació abans esmentada.

El guanyador/a del Premi haurà de signar amb l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona un Conveni que contindrà les clàusules següents:
-    L’obligació de realitzar el treball en els terminis establerts.
-    La subjecció al control d’un/a assessor/a especialitzat en el tema del treball designat per la Junta de Govern perquè en controli l’execució i orienti al o a la concursant durant la realització de l’estudi i que informarà periòdicament la Secretaria de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona sobre el seu desenvolupament.
-  Els terminis en què el Col·legi lliurarà l’import del Premi, sempre que al venciment d’aquests el beneficiari hagi realitzat la part del treball a què es va comprometre en el calendari presentat.
-    La indicació que la persona beneficiària  que es retardi en la realització del treball en els terminis fixats, sense una justificació adequada, perdrà el seu dret al Premi i haurà de retornar al Col·legi el seu import.

Els retards justificats seran tinguts en compte per a la pròrroga del calendari previst, prèvia sol·licitud del beneficiari  o beneficiària avalada per l’assessor o assessora.
Un cop finalitzat el projecte d’investigació, el concursant o la concursant el lliurarà al Col·legi en duplicat exemplar juntament amb l’informe final de l’assessor/a que jutjarà la qualitat del treball als efectes d’ésser publicat i podrà recomanar-ne la forma i el lloc.

També hi entregarà un exemplar en format electrònic.

3. Els projectes d’investigació que optin al Premi hauran de presentar-se presencialment o per correu certificat administratiu davant de la Secretaria de l’Il·lustre Col·legi de Advocacia de Barcelona (carrer Mallorca, 283, 08037 de Barcelona, de dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 16 a 18 h, divendres de 9 a 15 h). La data límit de presentació serà el 30 de setembre de 2018.

4. La Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona nomenarà el Jurat del Premi, que estarà format per dos dels seus membres i per dos o tres persones integrants més de reconegut prestigi especialistes en la matèria objecte del Premi.

El Jurat podrà fer els suggeriments que estimi convenients per millorar el projecte d’investigació, els quals seran comunicats a la persona interessada per tenir la seva acceptació o observacions.

El Jurat, que podrà declarar desert el Premi, emetrà la seva decisió abans del 25 de novembre de 2018 i es reserva el dret de fer menció especial, sense drets econòmics, d’algun dels projectes no premiats que per la seva qualitat i interès se’n facin dignes. El termini per a la decisió del Jurat podrà ser ampliat quan el nombre i extensió dels projectes presentats a concurs així ho aconsellin.

La decisió del Jurat serà notificada per escrit o per correu electrònic a les persones interessades en un termini de deu dies des de la data de la resolució i se’n farà publicitat mitjançant la publicació al tauler d’anuncis i als mitjans de comunicació corporatius de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

El lliurament dels Premi s’efectuarà en un acte organitzat per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

5. L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona es reserva els drets d’una primera edició del treball realitzat en forma d’opuscle de llibre o de publicació en una revista. La retribució per la cessió de drets d’autor d’aquesta primera edició estarà inclosa en l’import del

Premi.

Un cop passats tres mesos després de l’atorgament del Premi sense que el Col·legi hagi iniciat la publicació, s’entendrà que renuncia a aquesta.

En el supòsit que el treball guardonat no sigui publicat pel Col·legi però sí per un altre editor, el guanyador/a haurà de demanar expressament la inclusió en totes les edicions d’una referència a que l’obra ha estat guardonada amb el Premi Jurídic Ferrer Eguizábal Edició Extraordinària 2018 sobre “Jutjar amb perspectiva de gènere: Tractament jurisprudencial sobre l’assetjament sexual en l’àmbit laboral des d’una perspectiva de gènere”.

6. L’import del Premi atorgat estarà subjecte a les retencions establertes per la legislació vigent.

7. La participació en aquest Premi suposa la plena acceptació d’aquestes Bases. La Junta de Govern  resoldrà qualsevol aspecte no previst que es pugui plantejar.

Barcelona, juny de 2018.

INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES I POLÍTICA DE PRIVADESA

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable    Fundació Privada Ferrer Eguizábal
CIF: G-58238353
Contacte info@fundacioferrereguizabal.com
Finalitat    Gestió de les activitats, serveis o premis organitzats per la Fundació Privada Ferrer Eguizábal, així com la comunicació d’informació sobre aquests.
Legitimació    Les bases de convocatòria del  premi; Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions;   Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública; i els Estatuts de la Fundació Privada Ferrer Eguizábal
Destinataris    Només les necessàries per a l’execució de la convocatòria del premi  i en compliment d’obligacions legals.
Drets    Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional de la política de protecció de dades

Informació addicional
Per més informació sobre la política de protecció de dades pot consultar  la informació addicional següent.

INFORMACIÓ ADDICIONAL  DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?
Identitat:  Fundació Privada Ferrer Eguizábal
CIF: G-58238353 Adreça postal:  Carrer Mallorca, núm. 283, 08037 Barcelona
Telèfon: 93 496 18 80
Contacte info@fundacioferrereguizabal.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

La Fundació Privada Ferrer Eguizábal tracta la informació que ens faciliteu per la gestió i execució del  premi convocat i enviar informació sobre els nostres serveis i activitats o premis convocats que no estiguin directament relacionats amb el  premi convocat, en cas que així ens autoritzeu.  

Per quant temps conservarem les seves dades?

Aquestes dades es conserven fins el compliment de les obligacions derivades de l’execució de la convocatòria, fins que s’oposi al tractament o revoqui el consentiment per les altres finalitats,  excepte les dades que siguin necessàries per donar compliment a les obligacions legals i estatutàries, com els terminis de prescripció per possibles responsabilitats legals en base al tractament realitzat.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del premi convocat.

La base legal  per enviar via postal i electrònica informació sobre els serveis, activitats o premis convocats de la Fundació que no estiguin directament relacionats amb  el premi convocat  és el consentiment.

Les categories de dades que es tracten són:

Dades d'identificació,  codis o claus d'identificació, adreça postal o electrònica i dades econòmiques i financeres, i formatives

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

•    Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si la Fundació Privada Ferrer Eguizábal està tractant dades personals que li concerneixin, o no.
•    Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
•    En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
•    En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades  podran oposar-se al tractament de les seves dades.  La Fundació Privada Ferrer Eguizábal deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
•    Els interessats i interessades  podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a un altre responsable en els supòsits de tractaments que permet el RGPD.
•    Al moment de la cancel·lació de les dades, únicament les conservarem bloquejades en compliment d'obligacions legals.

Les dades que ha facilitat es tractaran per la Fundació Privada Ferrer Eguizábal d’acord amb les finalitats descrites en aquest document, i en aquest sentit se l’informa que podrà exercir, els seus drets d’accés, rectificació o supressió, o la limitació al seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de la dades o revocar el seu consentiment  a la següent adreça de correu electrònic info@fundacioferrereguizabal.com, sens perjudici del seu dret  a presentar una reclamació davant una autoritat de control, tal com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, al carrer Rosselló 214, Esc. A, 1r. 1a., 08008 Barcelona, i telèfon 935527800. En tot cas,  podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que l’esmentada retirada afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment abans d’aquesta. 

Documents

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Secretaria de Junta de Govern
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5312 F. 93 487 15 70 E. secretariadejunta@icab.cat