Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Proposició de Llei per delimitar normativament la situació d'habitatge desocupat i perquè els ajuntaments puguin regular bonificacions potestatives

28/05/2018
Aquesta proposició es troba en tràmit al Congrés dels Diputats. Encara no ha estat presa en consideració.

Entrada en vigor prevista per a l’endemà de la seva publicació al BOE, excepte les mesures que suposin augment dels crèdits o disminució dels ingressos del pressupost de l'exercici en curs, que entraran en vigor en l'exercici pressupostari següent.

Pretén modificar els articles 72.4 i 74.2 primer paràgraf del R. Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Estableix un recàrrec per immobles urbans d'ús residencial desocupats amb caràcter permanent en el tipus de gravamen de l'IBI, de manera que els ajuntaments poden exigir un recàrrec d'entre el 50 al 75% per cent de la quota líquida de l'impost. Mitjançant Ordenança podran determinar un recàrrec únic o diferents, en funció del nombre d'anys de desocupació de l'immoble, del valor cadastral de l'habitatge i del nombre d'habitatges en aquesta situació propietat del subjecte passiu. Aquest recàrrec es meritarà el 31 de desembre i es liquidarà anualment una vegada constatada la desocupació de l'immoble en tal data, juntament amb l'acte administratiu pel qual aquesta es declari.

 

A aquests efectes es considerarà habitatge desocupat aquella que, en condicions legals i materials per poder ser ocupada com a ús residencial privat i no afecta activitat econòmica, romangui en situació de desocupada de manera continuada durant un temps superior a un any o a 22 mesos, alterns o continus, en un període de 2 anys, llevat que el subjecte passiu pugui motivadament justificar la seva no ocupació, per raons laborals, de conciliació familiar, de salut, dependència, emergència social, i d'acord amb els requisits, mitjans de prova i procediment que estableixi l'Ordenança municipal corresponent.

Es preveuen bonificacions potestatives, mitjançant Ordenança, de fins al 90% de la quota íntegra de l'impost sobre l'habitatge habitual, en els casos de subjectes passius que acreditin una situació econòmica desfavorable, d'insuficiència en les rendes familiars. Es hauran de concretar en l'Ordenança els criteris requerits, així com la quantia de bonificació en funció del valor cadastral de l'immoble

[INICIATIVES LEGISLATIVES. CORTS GENERALS]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302