Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Titulars › Premis, Beques i Subvencions › Comissió d'Honoraris

Convocada la 1a edició del premi 'In memoriam Juan Carlos Elías'

24/01/2018
El Premi 'In memoriam Juan Carlos Elías', instituït per acord unànime de la Junta de Govern de l’ICAB celebrada el dia 9 de gener de 2018, és un petit homenatge al voluntariat de l'ICAB que dedica el seu temps de forma altruista i desinteressada a la resta de la professió.
Convocada la 1a edició del premi 'In memoriam Juan Carlos Elías'

Homenatge que es concreta en la persona de l'advocat Juan Carlos Elías Gadea, excel·lent professional del Dret i gran company, que ha estat Ponent de la Comissió d'Honoraris de l'ICAB durant més de disset anys de forma voluntària i ininterrompuda, i que malgrat la seva energia i joventut ens ha deixat de forma inesperada.

Per tot això, el Premi, que du el seu nom, es lliura anualment en memòria seva i té com a data de lliurament el 25 de novembre, dia del seu aniversari.

Tanmateix el Premi té com a objectiu la participació de totes les persones col·legiades en la promoció i millora dels fulls d’encàrrec, la facturació o minutació, les taxacions de costes i jures de comptes i, en general, els honoraris professionals de l’advocacia.

Bases del Premi:

1.- Finalitat

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona té entre les seves finalitats especials, la de “organitzar i promoure activitats i serveis d'interès per a les persones col·legiades, de caràcter professional”.

Aquesta finalitat genèrica es concreta en diversos aspectes, fent esment a “informar en els processos judicials i administratius en els quals es discuteixin qüestions relatives a honoraris” (art. 8 dels Estatuts col·legials) i a resoldre les discrepàncies en matèria d'honoraris relatius a qualsevol actuació professional, sempre que hi hagi una acceptació i submissió prèvies de les parts interessades a la resolució que es dicti (article 9 dels Estatuts col·legials).

En aquest sentit, es considera oportú donar la possibilitat a totes les persones col·legiades de participar en la proposta motivada, en forma d’article o no, de millora en els pactes dels fulls d’encàrrec professional, la facturació o minutació, les taxacions de costes i jures de comptes i, en general, els honoraris professionals de l’advocacia, als efectes que les persones col·legiades que hi vulguin participar aportin una idea innovadora o una millora, degudament motivada i argumentada, en l’esmentada matèria.

2.- Requisits dels participants

Poden presentar-se al Premi tots els col·legiats/des de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona llevat de:

a)    Qui hagi participat en un altre premi jurídic convocat per aquesta Corporació durant l’exercici immediat anterior.
b)    Els membres de  la Junta de Govern i els treballadors de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

3.- Termini i lloc de presentació de les candidatures

Els projectes s’han de presentar en el Registre de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona presencialment o per correu certificat administratiu (carrer Mallorca, 283, 08037 de Barcelona, de dilluns a divendres de 9 a 20 h) o per correu electrònic a l’adreça de correu electrònic secretariadejunta@icab.cat

El Premi és anual i la data límit de presentació dels treballs és el dia 10 d’octubre, o el primer dia laborable següent, fins a les 20.00h.

Per a aquells treballs presentats per correu certificat, es considerarà la data del mata-segells.

4.- Jurat

El jurat del Premi estarà composat per la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona o les persones en qui delegui entre les quals en tot cas haurà d’estar el/la President/a de la Comissió d’Honoraris del Col·legi.

5.- Criteris de valoració

De manera prioritària es valorarà:
a)    L’adequació a la legalitat de la proposta.
b)    El màxim respecte als drets dels consumidors i usuaris.
c)    El caràcter innovador de la proposta.
d)    La viabilitat de la proposta amb ple respecte a la deontologia professional.
e)    El grau de definició i motivació de la proposta.
f)    La coherència i claredat de la seva presentació.
g)        El benefici al màxim nombre de col·legiats/des.

El Jurat podrà declarar deserta la convocatòria del premi si considera que els diferents treballs presentats no reuneixen la qualitat exigida.

El Jurat té la facultat d’atorgar el premi ex aequo. En aquest cas la dotació econòmica serà compartida pels dos treballs premiats. Si no es presentés cap persona al concurs o el Jurat decidís que el Premi queda desert, l’import del premi es podrà afegir al de l’any següent.

6.- Dotació del Premi

El premi està dotat amb 1.000€. L’import del Premi atorgat estarà subjecte a les retencions establertes per la legislació vigent.

També es lliurarà una diploma institucional distintiu del Premi atorgat.

7.- Documentació

Tots els projectes que participin en els premis han de presentar la següent documentació:

A) Identificació de la persona col·legiada participant amb nom i cognoms, número de col·legiació i adreça de notificacions i comunicacions que haurà de contenir necessàriament una adreça de correu electrònic.

B) Abstract o resum del projecte amb una extensió màxima d’entre 300 i 500 caràcters amb espais inclosos.

C) Exposició i desenvolupament de la proposta amb una extensió màxima d’entre 3.000 i 6.000 caràcters amb espais inclosos.

El Col·legi comunicarà als premiats la decisió del Jurat mitjançant correu electrònic.

El lliurament del premi es durà a terme en acte públic organitzat per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, el dia 25 de novembre, o en un dia proper al mateix, en funció de l’agenda d’actes col·legials.

8. Obligacions dels candidats

Els drets d’explotació en la seva totalitat dels autors premiats queden cedits en exclusiva a l’ICAB, en qualsevol forma, per a tots els països i llengües del mon i per als terminis màxims de duració que la legislació estableix. La dotació econòmica del Premi inclou la retribució d’aquesta cessió.

Aquests drets d’explotació objecte de cessió, comprendran entre d’altres, els drets de publicació, reproducció, distribució i comunicació pública a l’ICAB per tal que els treballs puguin ser mostrades públicament o formar part d’un catàleg o publicació.

Els concursants autoritzen a l’ICAB a publicar en la seva pàgina web o publicació la informació dels participants, així com la informació dels treballs participants.

En el cas que la proposta consisteixi en un servei col·legial o no, tant els participants com els guanyadors renuncien a qualsevol dret o benefici econòmic que l’execució de la proposat pogués comportar. L’ICAB es reserva el dret de posar en marxa el servei total o parcialment, podent inclús modificar-ho o adaptar-ho d’acord amb el seu criteri.

9.- Protecció de dades

Les dades facilitades pels participants al Premi-concurs seran conservades en un fitxer del qual serà titular l’ICAB,  amb l’objectiu de complir amb les finalitats pròpies del concurs fins al lliurament del Premi.

Els interessats podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades, remetent un escrit a l'Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, juntament amb una còpia del DNI, per: e-mail: lopd@icab.cat; fax 93 487 65 03 adreçat a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, ref. LOPD; o escrit adreçat a Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, ref. LOPD, amb domicili al carrer Mallorca, núm. 283, 08037 Barcelona, lliurat personalment al Registre General del Col·legi, o per correu postal.

10.- Acceptació de les Bases

La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Qualsevol aspecte que no s’hagi previst serà resolt per la Junta de Govern de l’ICAB. L’incompliment, a criteri del jurat, de les condicions establertes en aquestes bases suposarà la cancel·lació del Premi.

Es convoca la primera edició del Premi 'In memoriam Juan Carlos Elías', de conformitat amb les seves bases i amb data límit de lliurament el dia 10 d’octubre de 2018.

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Secretaria de Junta de Govern
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5312 F. 93 487 15 70 E. secretariadejunta@icab.cat