Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Proposició de Llei per la qual es modifica el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i altres normes tributàries

19/03/2018
Aquesta proposició es troba en tràmit al Congrés dels Diputats. Encara no ha estat presa en consideració. Com a conseqüència de la Sentència del Tribunal Constitucional núm. 59/2017, de 11 de maig de 2017, que va declarar inconstitucionals i nuls els articles 107.1, 107.2.a) i 110.4 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en la mesura que sotmeten a tributació situacions d'inexistència d'increments de valor, es planteja una reforma de la llei pel que fa als arts. 104.5; 110.4 (amb efectes des del 15 de juny del 2017); i l'art. 107.1 i 4 (amb efectes a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta futura Llei).

Introdueix un nou supòsit de no subjecció per als casos en què el subjecte passiu acrediti que no ha obtingut un increment de valor. A més, es substitueixen els percentatges anuals aplicables sobre el valor del terreny per a la determinació de la base imposable de l'impost per uns coeficients màxims establerts en funció del nombre d'anys transcorreguts des de l'adquisició del terreny, que seran actualitzats anualment, mitjançant norma amb rang legal, tenint en compte l'evolució del mercat immobiliari, així com els coeficients d'actualització de valors cadastrals a què es refereix el text refós de la Llei del Cadastre immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març. L'actualització es pot portar a terme per Llei de pressupostos generals de l'Estat. Finalment, i com a conseqüència de la introducció de l'esmentat supòsit de no subjecció, s'estableix que els ajuntaments podran efectuar les corresponents comprovacions.

Pel que fa a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, es declaren exemptes les quantitats per responsabilitat civil i altres ajudes voluntàries percebudes per les víctimes de l'accident del vol GWI9525, esdevingut el 24 de març de 2015, satisfetes per la companyia aèria afectada o per una entitat vinculada a aquesta última.

Pel que fa a l'Impost sobre Successions i Donacions, a sol·licitud de Cantàbria i de Madrid, es modifica la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions, per tal d'incloure a les comunitats autònomes en el règim d'autoliquidació de l'impost amb caràcter obligatori.

Per últim, es modifica la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, assimilant a les entitats sense finalitats lucratives nacionals determinades entitats no residents anàlogues a elles.

[INICIATIVES LEGISLATIVES. CORTS GENERALS]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302