Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Titulars › Premis, Beques i Subvencions

Premi Memorial Pedro Martín García 2017

20/11/2017
Per a col·legiats/des de l’ICAB. Destinat a guardonar un treball o article sobre Dret Processal Penal. Consulteu les Bases.
Premi Memorial Pedro Martín García 2017

1.- Finalitat. El premi “Memorial Pedro Martín García” va ser instituït per honrar la memòria de l’Il·lm. Sr. D. Pedro Martín García, que fou President de la Secció Segona de l’Audiència Provincial de Barcelona i que fou considerat com un paradigma de professionalitat, excel·lència jurídica i respecte a l’advocacia.

2.- Participants. Podran concursar al premi tots els col·legiats/des de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona llevat dels:
a) què hagin participat en un altre premi jurídic convocat per aquesta Corporació durant el 2017,
b)  membres de la Junta de Govern,  treballadors i col·laboradors no docents de l’ICAB.

3. Premi. El premi d’aquest concurs està dotat amb la quantitat de 3.000 €.

4.-  Característiques dels treballs a concurs. El premi està destinat a guardonar un treball o article sobre Dret Processal Penal. Les característiques dels treballs o articles presentats a concurs hauran de ser les següents:
a) El text o treball ha de ser original, inèdit i escrit en llengua catalana o castellana.
b) Els treballs o articles presentats podran ser titularitat d’un/a autor/a o de dos  coautors/es.
c) Els treballs presentats tindran una extensió màxima de 10.500 paraules o de 70.000 caràcters.
d) El format dels treballs haurà de ser DIN A4 (210 x 297mm.), mecanografiats a doble espai i per una sola cara.

5. Termini i lloc de presentació. Els treballs s’hauran de presentar al Registre General de la seu del Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. La data límit per a la presentació dels treballs és el 15 de gener de l’any 2018, fins a les 20:00 hores. Per a aquells treballs presentats per correu certificat, es considerarà la data del mata-segells.  

6. Forma de presentació dels treballs. Els treballs o articles s’entregaran en suport paper i per triplicat; i, hauran de ser presentats dins d’un sobre de correus de mida gran sense doblegar els folis del treball.
Dins de l’esmentat sobre gran s’hi dipositarà també un sobre de mida més reduïda i tancat, en què es farà constar el nom de l’autor/a o dels coautors/es i una declaració, signada per l’autor/a o coautors/es de l’article o treball, amb la data corresponent, en  què l’autor haurà de fer constar:

a) Que manifesta expressament el caràcter original del treball o article presentat, així com que aquest article no es còpia, ni modificació, total o parcial, de cap altra obra pròpia o aliena.
b) Que manifesta ser el pacífic titular i en exclusiva dels drets del treball o article i que aquest es troba lliure de càrregues o limitacions en els drets d’explotació.
c) Que accepta expressament cadascuna de les condicions establertes en aquestes bases.

7. Resolució del concurs.  El Jurat que resoldrà sobre l’atorgament del premi estarà integrat per:

a) Dos membres de la Junta de Govern, nomenats per la pròpia Junta de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona,
b) Dos Magistrats de la Secció Segona de l’Audiència Provincial,
c) El President/a de la Secció de Dret Penal de l’ICAB i
e) El senyor Daniel Martín Escolà, advocat.

El Jurat podrà declarar deserta la convocatòria del premi si considera que els diferents treballs presentats no reuneixen la qualitat exigida.

El Jurat té la facultat d’atorgar el premi ex aequo. En aquest cas la dotació econòmica serà compartida pels dos treballs premiats. Si no es presentés cap persona al concurs o el Jurat decidís que el premi queda desert, l’import del premi es podrà afegir al de l’any següent o distribuir-se en els anys successius.

El nom del guanyador del premi es farà públic durant les activitats d’una de les sessions solemnes organitzades per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per commemorar la Festivitat de Sant Raimon de Penyafort. L’import dels Premis atorgats estarà subjecte a les retencions establertes per la legislació vigent.

8. Cessió de drets d’explotació de l’obra. L’autor/a o coautors/es premiats cedeixen a l’ICAB, en exclusiva, tots els drets d’explotació del treball o article premiat, en qualsevol forma, en totes les modalitats, per a tots els països i llengües del món i per als terminis màxims de duració que la legislació estableix per a cada modalitat. La dotació econòmica del premi es considerarà un pagament a compte dels drets d’autor i, per tant, l’autor no meritarà per cap concepte u altre quantitat diferent de la pròpia del premi fins que s’hagi amortitzat íntegrament l’import d’aquest, el qual tindrà, a efectes del contracte, el caràcter de bestreta.

El drets d’explotació objecte de cessió comprendran, entre d’altres, els de reproducció, els de distribució, els de comunicació pública, els de transformació i en general, per a totes les modalitats d’explotació i mitjans de difusió coneguts en el moment de l’atorgament del premi.

Entre els drets d’explotació cedits, s’engloben la cessió de drets d’edició en forma de llibre, sota la modalitat de tapa dura o cartoné, tapa flexible, rústica, edicions econòmiques, butxaca, de luxe, de bibliòfil, fascicles, il·lustrades, especials per a empreses o editorials, Cd-rom o altres suports digitals o magnètics, amb inclusió de col·leccions o publicacions periòdiques de forma parcial o completa, i qualssevol altres modalitats conegudes en aquell moment.

En el supòsit que l’ICAB decideixi explotar els drets de l’article o treball, ho podrà fer directament per si mateix o amb qualsevol altre ens o editorial, en exclusiva o no, amb les quals subscriurà els acords que siguin necessaris per a possibilitar-ne la millor explotació i execució, tant a Espanya com a l’estranger.

Si l’ICAB així ho requereix, l’autor premiat s’obliga a subscriure el contracte d’edició, cessió de drets d’explotació sobre l’article o treball premiat i altres documents que calguin per a formalitzar oportunament aquestes cessions.

9. Protecció de dades. Les dades facilitades pels participants al concurs seran conservades en un fitxer del qual serà titular l’ICAB,  amb l’objectiu de complir amb les finalitats pròpies d’aquest concurs fins al lliurament del premi.
Els interessats podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades, remetent un escrit a l'Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, juntament amb una còpia del DNI, per: e-mail: lopd@icab.cat; per fax adreçat a: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, ref. LOPD núm. fax 93 487 65 03; o escrit adreçat a Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, ref. LOPD, amb domicili al carrer Mallorca, núm. 283, CP 08037 de Barcelona, lliurat personalment al Registre General del Col·legi, o per correu postal.

10.- Acceptació de les bases. El fet de prendre part en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases. Els convocants resoldran qualsevol aspecte no previst que es pugui plantejar.

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Secretaria de Junta de Govern
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5312 F. 93 487 15 70 E. secretariadejunta@icab.cat