Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Titulars › Premis, Beques i Subvencions

Convocatòria del Premi Feixó Carreras per a noves promocions 2016 - Ampliat el termini per a la presentació de treballs fins al 31 de març de 2017!

23/01/2017
L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ha ampliat el termini per presentar els treballs en la convocatòria del Premi Feixó Carreras per a col·legiats i col·legiades de l’ICAB que hagin obtingut el seu títol de llicenciat o graduat en Dret en l’any de la convocatòria o en els tres anteriors. El nou termini de presentació de candidatures finalitza el proper 31 de març de 2017.
Convocatòria del Premi Feixó Carreras per a noves promocions 2016 - Ampliat el termini per a la presentació de treballs fins al 31 de març de 2017!

Bases del Premi Feixó Carreras 2016 per a noves promocions

1. El Premi està dotat amb 3.000 euros.

2. Podran optar al Premi els col·legiats i col·legiades de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona que hagin obtingut el seu títol de llicenciat o graduat en Dret en l’any de la convocatòria o en els tres anteriors.

3. El Premi està destinat a ajudar a la realització d’un treball sobre un tema de Dret Processal o Organització Judicial.

4. Els interessats hauran de presentar a la Secretaria de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (carrer Mallorca, 283, 08037 Barcelona) dins del termini establert, una sol·licitud dirigida a la Junta de Govern acompanyada de la documentació següent:

- El títol del tema escollit pel concursant i un índex ben detallat del desenvolupament del tema proposat amb indicació de l’extensió prevista.

- La bibliografia que pensen utilitzar per a la seva realització.

- El calendari d’execució del treball i mètode que pensen utilitzar per a la realització d’aquest.

- El “curriculum vitae”, en què constin els estudis realitzats, els diplomes obtinguts i els treballs de l’especialitat publicats o inèdits. La Junta de Govern podrà exigir certificats dels estudis i diplomes dels treballs.

Igualment, s’acompanyarà un exemplar en format electrònic de tota la documentació abans esmentada.

5. La data límit de presentació serà el 31 de març de 2017. Per a aquells treballs enviats per correu certificat, la data del mata-segells determinarà l’acceptació o no de l’enviament.

6. No podran presentar-se al Premi Feixó Carreras els concursants que participin en un altre Premi jurídic convocat per aquesta Corporació durant el 2016 ni tampoc els treballadors o col·laboradors no docents de l’ICAB

7. El Jurat del Premi serà la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

8. La Junta de Govern designarà una Comissió Dictaminadora integrada per tres o cinc membres, encarregada d’examinar la documentació aportada pel concursant i valorar-la, a l’efecte de la concessió de la borsa de treball. La Comissió Dictaminadora tindrà en compte la qualitat del treball promès per cadascun dels concursants, les garanties de la seva realització i l’interès i l’actualitat del tema que cadascun proposi desenvolupar, sense que tingui que donar preferència a un o un altre criteri.

La Comissió Dictaminadora podrà fer els suggeriments que estimi convenients per millorar el treball, els quals seran comunicats a l’interessat per tenir la seva acceptació o observacions.

9. Vist l’informe de la Comissió Dictaminadora, la Junta de Govern decidirà lliurement l’adjudicació del Premi i ho comunicarà a l’afavorit perquè, en el termini que se li indiqui, signi amb el Col·legi l’oportú conveni. La Junta de Govern es reserva el dret de fer menció especial d’algun dels projectes no premiats que, per la seva qualitat i interès, se’n facin dignes.

10. La Junta de Govern designarà, al mateix temps, una persona especialitzada en el tema del treball perquè en controli l’execució i orienti al concursant durant la realització d’aquest, i que informarà periòdicament la Secretaria de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona sobre el seu desenvolupament, especialment abans del venciment de cadascun dels terminis assenyalats per al lliurament de l’import del Premi.

11. El conveni que haurà de subscriure el beneficiari del Premi, contindrà les clàusules següents:

a) L’obligació de realitzar el treball en els terminis establerts.

b) Subjecció al control de l’assessor designat per la Junta de Govern.

c) Els terminis en què el Col·legi lliurarà l’import del Premi, sempre que al venciment d’aquests el beneficiari hagi realitzat la part del treball a què es va comprometre en el calendari presentat. L’import del Premi atorgat estarà subjecte a les retencions establertes per la legislació vigent.

12. Els retards justificats seran tinguts en compte per a la pròrroga del calendari, prèvia sol·licitud del beneficiari avalada per l’assessor, però no autoritzaran el pagament dels terminis corresponents del Premi fins que no s’hagi realitzat la part del treball convinguda. S’exceptuen els casos extraordinaris que autoritzi expressament la Junta de Govern. El beneficiari que es retardi en la realització del treball, sense una justificació adequada, perdrà el seu dret al Premi i haurà de tornar al Col·legi la part d’aquest que ja hagi rebut.

13. Un cop finalitzat el treball el concursant el lliurarà al Col·legi en duplicat exemplar i també en format electrònic, juntament amb l’informe final de l’assessor, que jutjarà la qualitat del treball als efectes d’ésser publicat i podrà recomanar la forma i el lloc.

El Col·legi es reserva els drets d’una primera edició en forma d’opuscle de llibre o de publicació en una revista. Un cop passats sis mesos després del lliurament del treball sense que el Col·legi hagi iniciat la publicació s’entendrà que renuncia a aquest.

14. Si no es presentés cap persona al concurs, o la Junta de Govern decidís que cap concursant és mereixedor del Premi, l’import del Premi es podrà afegir al de l’any següent o distribuir-se en els anys successius.

15. Les dades facilitades pels participants al concurs seran conservades en un fitxer del qual serà titular l’ICAB,  amb l’objectiu de complir amb les finalitats pròpies de l’esmentat concurs fins al lliurament del premi.

Els interessats podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades, remetent un escrit a l'Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, juntament amb una còpia del DNI, per: e-mail: lopd@icab.cat; per fax adreçat a: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, ref. LOPD núm. fax 93 487 65 03; o escrit adreçat a Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, ref. LOPD, amb domicili al carrer Mallorca, número 283, CP 08037 de Barcelona, lliurat personalment al Registre General del Col·legi, o per correu postal.

16. La participació en aquest Premi suposa la plena acceptació de les presents bases. Els convocats resoldran qualsevol aspecte no previst que es pugui plantejar.

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Secretaria de Junta de Govern
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5312 F. 93 487 15 70 E. secretariadejunta@icab.cat