Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Titulars › Premis, Beques i Subvencions

Convocatòria del Premi Jurídic Ferrer Eguizábal 2016 sobre Dret administratiu (Edició extraordinària). Ampliat el termini de presentació dels projectes d’investigació fins al 31 de març de 2017!

23/01/2017
L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ha ampliat el termini de presentació dels projectes d’investigació en la convocatòria de l’Edició extraordinària del Premi Jurídic Ferrer Eguizábal sobre Dret administratiu. El nou termini de presentació de candidatures finalitza el 31 de març de 2017.
Convocatòria del Premi Jurídic Ferrer Eguizábal 2016 sobre Dret administratiu (Edició extraordinària). Ampliat el termini de presentació dels projectes d’investigació fins al 31 de març de 2017!

Bases de l’Edició Extraordinària de Premi Jurídic Ferrer Eguizábal sobre Dret administratiu

De conformitat amb les previsions dels Estatuts de la Fundació, en haver estat declarada deserta la darrera edició del Premi Jurídic Ferrer Eguizábal sobre Dret administratiu en la seva modalitat de Premi als millors projectes d’investigació, la Junta de Govern de l’ICAB ha acordat convocar una Edició Extraordinària, que consta d’un Premi de 3.206 euros, destinada a guardonar el millor projecte d’investigació presentat a concurs sobre el temaEficàcia i aplicació de la Llei 20/2013, de garantia de la unitat de mercat, després dels seus 3 primers anys de vigència”.

1.Podran optar al Premi els advocats/des, llicenciats/des i graduats/des en Dret i els estudiants de Dret. No podrà presentar-se al Premi el concursant que participi en un altre premi jurídic convocat per aquesta Corporació durant el 2016, ni tampoc els membres de la Junta de Govern, els treballadors o col·laboradors no docents de l’ICAB.

2. Els interessats hauran de presentar a la Secretaria de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, dins del termini establert, una sol·licitud adreçada a la Junta de Govern acompanyada de la documentació següent:

 1. El títol del tema escollit pel concursant i un índex ben detallat del desenvolupament del tema proposat amb indicació de l’extensió prevista.
 2. La proposta de bibliografia que pensen utilitzar per a la seva realització.
 3. El calendari d’execució del treball i mètode que pensen utilitzar per a la realització d’aquest.
 4. El “curriculum vitae”, en què constin els estudis realitzats, els diplomes obtinguts i els treballs de l’especialitat publicats o inèdits. La Junta de Govern podrà exigir certificats dels estudis i diplomes dels treballs.
 5. Un exemplar en format electrònic de tota la documentació abans esmentada.

El guanyador del Premi haurà de signar amb l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona un Conveni que contindrà les clàusules següents:

-    L’obligació de realitzar el treball en els terminis establerts.

-    La subjecció al control d’un assessor especialitzat en el tema del treball designat per la Junta de Govern perquè en controli l’execució i orienti el concursant durant la realització de l’estudi i que informarà periòdicament la Secretaria de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona sobre el seu desenvolupament.

-  Els terminis en què el Col·legi lliurarà l’import del Premi, sempre que al venciment d’aquests el beneficiari hagi realitzat la part del treball a què es va comprometre en el calendari presentat.

-    La indicació que el beneficiari que es retardi en la realització del treball en els terminis fixats, sense una justificació adequada, perdrà el seu dret al Premi i haurà de retornar al Col·legi el seu import.

Els retards justificats seran tinguts en compte per a la pròrroga del calendari previst, prèvia sol·licitud del beneficiari avalada per l’assessor.

Un cop finalitzat el projecte d’investigació, el concursant el lliurarà al Col·legi en duplicat exemplar juntament amb l’informe final de l’assessor que jutjarà la qualitat del treball als efectes d’ésser publicat i podrà recomanar-ne la forma i el lloc.

També hi entregarà un exemplar en format electrònic.

3. Els treballs o projectes d’investigació que optin al Premi hauran de presentar-se presencialment o per correu certificat administratiu davant de la Secretaria de l’Il·lustre Col·legi de Advocacia de Barcelona (carrer Mallorca, 283, 08037 de Barcelona, de dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 16 a 18 h, divendres de 9 a 15 h). La data límit de presentació serà el 31 de març de 2017.

4. La Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona nomenarà el Jurat del Premi, que estarà format per dos dels seus membres i per dos o tres integrants més de reconegut prestigi especialistes en matèria de Dret administratiu.

El Jurat podrà declarar desert el Premi i es reserva el dret de fer menció especial, sense drets econòmics, d’algun dels treballs o projectes no premiats que per la seva qualitat i interès se’n facin dignes. El termini per a la decisió del Jurat podrà ser ampliat, per a totes o per a alguna de les modalitats del Premi, quan el nombre i extensió dels treballs presentats a concurs així ho aconsellin.

La decisió del Jurat serà notificada per escrit o per correu electrònic a les persones interessades en un termini de deu dies des de la data de la resolució i se’n farà publicitat mitjançant la publicació al tauler d’anuncis i als mitjans de comunicació corporatius de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

El lliurament dels Premis s’efectuarà en un acte organitzat per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

5. Pel que fa al projecte d’investigació guardonat, l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona es reserva els drets d’una primera edició en forma d’opuscle de llibre o de publicació en una revista. La retribució per la cessió de drets d’autor d’aquesta primera edició estarà inclosa en l’import del Premi.

Un cop passats tres mesos després de l’atorgament del Premi sense que el Col·legi hagi iniciat la publicació, s’entendrà que renuncia a aquesta.

En el supòsit que el treballs guardonat no siguin publicat pel Col·legi però sí per un altre editor - abans o després de la decisió del Premi - els guanyadors/es hauran de demanar expressament la inclusió en totes aquelles edicions posteriors a l’atorgament del Premi d’una referència a que l’obra ha estat guardonada amb el Premi Jurídic Ferrer Eguizábal 2016 sobre Dret administratiu (Extraordinària).

6. L’import dels Premi atorgat estarà subjecte a les retencions establertes per la legislació vigent.

7. Les dades facilitades pels participants al concurs seran conservades en un fitxer del qual serà titular l’ICAB,  amb l’objectiu de complir amb les finalitats pròpies d’aquest concurs fins al lliurament del premi.

Els interessats podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades, remetent un escrit a l'Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, juntament amb una còpia del DNI, per: e-mail: lopd@icab.cat; per fax adreçat a: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, ref. LOPD núm. fax 93 487 65 03; o escrit adreçat a Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, ref. LOPD, amb domicili al carrer Mallorca, núm. 283, CP 08037 de Barcelona, lliurat personalment al Registre General del Col·legi, o per correu postal.

8. La participació en aquest Premi suposa la plena acceptació d’aquestes Bases. Els convocants resoldran qualsevol aspecte no previst que es pugui plantejar.

Contactes

  • Departaments i Comissions de l'ICAB  
  Secretaria de Junta de Govern
  Mallorca, 283
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5312 F. 93 487 15 70 E. secretariadejunta@icab.cat