Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Titulars › Premis, Beques i Subvencions

Convocatòria del Premi Noves Idees 2016

09/11/2016
Es convoca el Premi Noves Idees que té com a objectiu la participació de totes les persones col·legiades en la promoció i millora dels serveis col·legials. El termini de presentació del projecte finalitza el 20 de gener de 2017 i el premi és de 1.500 euros per a cadascuna de les dues categories: Premi Noves Idees de Servei i Premi Noves Idees per al Jove Emprenedor.
Convocatòria del Premi Noves Idees 2016

Bases del Premi Noves Idees 2016

1.- Finalitat

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona té entre les seves finalitats especials, la de “promoure les activitats i prestar els serveis que en beneficiïn els seus membres i la funció social que té encomanada”.

Aquesta finalitat genèrica es concreta en diversos aspectes, fent esment a cobrir  les necessitats de les persones col·legiades tant en l’àmbit professional com formatiu, cultural, social, assistencial, de previsió, de responsabilitat civil o tecnològic (article 9 dels Estatuts col·legials).

En aquest sentit, es considera oportú donar la possibilitat a totes les persones col·legiades de participar en la proposta de nous serveis o millora dels existents i per aquest motiu es considera necessari convocar novament el Premi Noves Idees que va ser creat al 2010, als efectes que les persones col·legiades que hi vulguin participar aportin una idea o servei novador que pugui prestar l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona o la millora d’algun dels serveis que actualment es presten.

2.- Categories

El Premi es convoca en dues categories:

 • Premi Noves idees de Servei: es premiarà el servei novador o de millora d’un servei existent adreçat als col·legiats i col·legiades que pugui oferir o estigui oferint el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
 • Premi Noves idees per al Jove Emprenedor: es premiarà la millor idea per a desenvolupar un despatx d’advocats/des i que específicament tingui com a beneficiari a joves advocats/des menors de 40 anys.

3.- Requisits dels participants

Poden presentar-se a les dues categories del Premi tots els col·legiats/des de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona llevat dels:

 1. què hagin participat en un altre premi jurídic convocat per aquesta Corporació durant el 2016,
 2. membres de  la Junta de Govern i els treballadors de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

4.- Termini i lloc de presentació de les candidatures

Els projectes s’han de presentar en el Registre de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona presencialment o per correu certificat administratiu (carrer Mallorca, 283, 08037 de Barcelona, de dilluns a divendres de 9 a 20 h) o per correu electrònic a l’adreça de correu electrònic secretariadejunta@icab.cat .

La data límit de presentació dels treballs és el 20 de gener de 2017 fins a les 20.00h.

Per a aquells treballs presentats per correu certificat, es considerarà la data del mata-segells.

5.- Jurat

El jurat del Premi Noves Idees de Servei estarà composat per la Junta de Govern  de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

El jurat del Premi Noves Idees per al Jove Emprenedor estarà composat per la Junta de Govern  de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i per la presidenta del Grup de l’Advocacia Jove de l’ICAB o persona en qui delegui.

6.- Criteris de valoració

De manera prioritària es valorarà per a totes les categories:

 1. El caràcter innovador o de millora substancial sobre serveis ja existents.
 2. La possibilitat d’executar-lo amb el màxim respecte pel medi ambient.
 3. La viabilitat, tenint especialment en compte els aspectes economicofinancers i tècnics.
 4. El grau de definició i maduració.
 5. La coherència i claredat de la presentació.
 6. El benefici al màxim nombre de col·legiats/des o bé a aquells que es poden trobar en una situació de major necessitat per raó de la seva situació econòmica o per pertànyer a col·lectius amb més dificultats.

El Jurat podrà declarar deserta la convocatòria del premi si considera que els diferents treballs presentats no reuneixen la qualitat exigida.

El Jurat té la facultat d’atorgar el premi ex aequo. En aquest cas la dotació econòmica serà compartida pels dos treballs premiats. Si no es presentés cap persona al concurs o el Jurat decidís que el Premi queda desert, l’import del premi es podrà afegir al de l’any següent o distribuir-se en els anys successius.

7.- Dotació dels premis

El premi està dotat amb:

1.500€ pel Premi Noves Idees de Servei

1.500€ pel Premi Noves Idees per al Jove Emprenedor

L’import dels Premis atorgats estarà subjecte a les retencions establertes per la legislació vigent.

8.- Documentació

Tots els projectes que participin en els premis han de presentar la següent documentació:

A) Identificació de la persona col·legiada participant amb nom i cognoms, número de col·legiació i adreça de notificacions i comunicacions que haurà de contenir necessàriament una adreça de correu electrònic.

B) Resum del projecte amb una extensió màxima de tres pàgines, elaborat segons el criteri del col·legiat/da, però que contingui la informació següent: 

i. Descripció del projecte: definició del producte o servei.

ii. Nivell de desenvolupament del projecte en l’actualitat, en el supòsit que es tracti d’un projecte de millora de servei.

iii. Sector objectiu dels col·legiats/des als que va adreçat.

iv. Pla d’execució.

v. Finançament

9.- Resolució

La Junta de Govern resoldrà comunicarà als premiats la decisió dels jurats mitjançant correu electrònic.

El lliurament dels premis es realitzarà en acte públic organitzat per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

10. Obligacions dels candidats

Els drets d’explotació en la seva totalitat dels autors premiats queden cedits en exclusiva a l’ICAB, en qualsevol forma, en totes dels modalitats, per a tots els països i llengües del mon i per als terminis màxims de duració que la legislació estableix per cada modalitat. La dotació econòmica del Premi inclou la retribució d’aquesta cessió.

Aquests drets d’explotació objecte de cessió, comprendran entre d’altres, els drets de reproducció distribució i comunicació pública a l’ICAB per tal que les obres o dissenys puguin ser mostrades públicament o formar part d’un catàleg o publicació.

Els concursants autoritzen a l’ICAB a publicar en la seva pàgina web o publicació la informació dels participants, així com la informació dels projectes participants.

Els participants i guanyadors renuncien a qualsevol dret o benefici econòmic que l’execució del servei pogués comportar més enllà dels que qualsevol altre col·legiat/da no participant pogués obtenir.

L’ICAB es reserva el dret de posar en marxa el servei total o parcialment, podent inclús modificar-ho o adaptar-ho d’acord amb el seu criteri.

11.- Protecció de dades

Les dades facilitades pels participants al concurs seran conservades en un fitxer del qual serà titular l’ICAB,  amb l’objectiu de complir amb les finalitats pròpies del concurs fins al lliurament del Premi.

Els interessats podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades, remetent un escrit a l'Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, juntament amb una còpia del DNI, per: e-mail: lopd@icab.cat; fax 93 487 65 03 adreçat a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, ref. LOPD; o escrit adreçat a Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, ref. LOPD, amb domicili al carrer Mallorca, núm. 283, 08037 Barcelona, lliurat personalment al Registre General del Col·legi, o per correu postal.

12.- Acceptació de les Bases

La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Qualsevol aspecte que no s’hagi previst serà resolt per la Junta de Govern de l’ICAB. L’incompliment, a criteri del jurat, de les condicions establertes en aquestes bases suposarà la cancel·lació del premi.

Contactes

  • Departaments i Comissions de l'ICAB  
  Secretaria de Junta de Govern
  Mallorca, 283
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5312 F. 93 487 15 70 E. secretariadejunta@icab.cat