Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Llei 2/2016, de 2 de novembre, de modificacions urgents en matèria tributària (DOGC del 7 de novembre de 2016)

14/11/2016
Entrada en vigor: 08/11/2016, tret de l'article 4, que entra en vigor l'1 de gener de 2017. La llei modifica aspectes concrets de l’impost sobre el patrimoni, l’impost sobre successions i donacions, les tasques de control tributari i lluita contra el frau, l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial i l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Pel que fa a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurí­dics documentats, s’estableix una bonificació del 100% de la quota gradual de l’impost sobre actes jurídics documentats per l’escriptura pública atorgada pels cònjuges en què acorden, en els termes que regula la llei, llur separació o divorci de mutu acord, així com per a les escriptures públiques que documenten l’extinció de comú acord de la parella estable formalitzada pels convivents, d’acord amb l’article 234-4 del Codi civil de Catalunya.

Pel que fa als impostos sobre el patrimoni i sobre successions i donacions pretenen que els be­neficis fiscals previstos per als patrimonis protegits constituïts d’acord amb la nor­mativa estatal també siguin aplicables als constituïts d’acord amb el dret civil català.

En l’àmbit de l’impost sobre successions i donacions, s’amplia de nou el termini (fins al 31 de desembre de 2017) per a poder aplicar l’ajornament excepcio­nal a dos anys, concedit pels òrgans de gestió de l’Administració tributària, en els casos de manca de liquiditat de l’herència.

Respecte l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, les modificacions pretenen adequar-lo a les regles del dret europeu en matèria d’ajuts d’Estat. Així, s’amplia el fet imposable al transport aeri de mercaderies; se suprimeix de la base imposable el lí­mit de 20.000 vols, i s’estableix un únic tipus de gravamen.

A més, la llei preveu que les dades amb transcendència tributària que han estat obtingudes per una admi­nistració pública per a l’exercici de les seves funcions en matèria de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs com a conseqüència de delegacions de competèn­cies o encàrrecs de gestió efectuats per ajuntaments catalans puguin ésser comunica­des per la dita administració directament a l’Agència Tributària de Catalunya, quan aquesta, d’acord amb el que estableix la legislació tributària, les sol·liciti a l’efecte del compliment d’obligacions fiscals en l’àmbit de les seves competències.

[NORMATIVA APROVADA. LLEIS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302