Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar

Màster en Dret de la Societat de la Informació ICAB 2018-2019

Màster en Dret de la Societat de la Informació ICAB 2018-2019
 • Dates From  02/10/2018  to  27/06/2019
 • Horari Dimarts i dijous, de 18 a 21 hores
 • Lloc de celebració Aules ICAB
 • Organitzador Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
 • MÀSTER EN DRET DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (AAULETEC)

  Comitè científic:
  Jordi Bacaria Martrus. Advocat.
  Josep Cañabate Pérez. Advocat i CISA (Certified Information System Auditor).
  Marc Gallardo Meseguer. Advocat.

   

  OBJECTIU

  La revolució que ha imposat les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) i l'explosió d'Internet en els darrers 30 anys ha comportat que aquestes tecnologies siguin eines de caràcter insubstituïble per a qualsevol persona, ja sigui en la seva esfera laboral o professional o en la seva esfera més privada i fins i tot íntima. Aquest nou model social i econòmic, el model de la Societat de la Informació és de caràcter disruptiu, i per tant amb canvis continuats i en ocasions amb difícil capacitat de maduració i enteniment per la majoria dels ciutadans.

  D'altra banda, el procés de globalització de l'economia (tant a nivell macro com micro) comporta nous models de negoci, de producció i de comercialització que tenen el seu eix estratègic en les telecomunicacions, en contínues transaccions econòmiques i en el que darrerament es planteja com el Iot o Internet de les Coses, que comporta una connectivitat a la xarxa d'infinits dispositius. Internet està "viu" i en evolució imparable i oferint nous serveis, processos, productes que afecten la nostra forma de vida, potser el de més recent aparició i que pot comportar un canvi paradigmàtic a Internet sigui el blockchain, per alguns considerat com la solució a alguns dels regs de la xarxa, i per a altres com a generador d'altres problemes.

  Són evidents ja que la implicacions que aquesta revolució tecnològica pot comportar en els diferents marcs normatius que regulen la nostra societat, pel col·lectiu de l'Advocacia ha de preparar professionals especialitzats que permetin afrontar l'assessorament de caràcter preventiu als operadors en l'economia i la defensa dels drets i llibertats.

  L'objectiu del Màster és proporcionar els coneixements perquè el participant pugui donar resposta a múltiples disciplines legals del Dret Digital

   

  PROGRAMA:
  MÒDUL I: DRET I TECNOLOGIA. INTERNET 3.0
  GÈNERE I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
  Les TIC aplicades al dret. Àrees de pràctica en entorns tecnològics. La pràctica jurídic de l’advocat digital. El Registre d'Advocats Auditors en Entorns Tecnològics (AAULETEC).
  El Dret Internacional públic i privat davant de les TIC.
  Aspectes jurídics de la comunicació digital.
  La contractació de bens i serveis informàtics. Els contractes de contingut tecnològic.
  Els menors i les TIC.
  La contractació de béns i serveis informàtics. Els contractes de contingut tecnològic. La igualtat de gènere en la societat de la informació.

  MÒDUL II: PROTECCIÓ DE DADES I DRETS DE LA PERSONALITAT.
  El Reglament Europeu de Protecció de dades i futura LOPD. Fonaments. Àmbit d'aplicació, definicions. Actors i rols en l'àmbit de la protecció de dades. Principis relatius al tractament. Les bases per a la licitud del tractament. El consentiment informat: finalitat, transparència i conservació. Especial referència a l'interès legítim. Categories especials de dades. Dades relatives a infraccions i condemnes penals.
  El RGPD. Drets dels interessats. Transparència i dret d'informació. Drets d'accés, rectificació, supressió i oblit a Internet i d'oposició. Decisions individuals automatitzades. Dret de portabilitat. Limitació del tractament. Excepcions als drets dels interessats.
  Procediments d'exercici de drets
  El RGPD. Mesures de compliment del model. Les polítiques de protecció de dades. Posició jurídica dels intervinents. Responsables, corresponsable, encarregat i sots encarregat del tractament. Relacions entre responsable i encarregat. Elecció pel responsable d'un encarregat del tractament. Contracte individual o clàusules contractuals tipus. Obligacions generals del responsable i l'encarregat. El registre d'activitats de tractament.
  El RGPD. Obligacions específiques del responsable i l'encarregat. Privacitat des del disseny i per defecte. Aspectes essencials. Avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades i consulta prèvia. Introducció i fonaments de les EIPD. Origen, concepte i característiques de les EIPD. Abast i necessitat. Estàndards. Realització d'una avaluació d'impacte. Aspectes preparatoris i organitzatius, anàlisi de la necessitat de dur a terme l'avaluació i consultes prèvies. Seguretat de les dades personals. Seguretat tècnica i organitzativa. Les violacions de la seguretat. Notificació de violacions de seguretat.
  El RGPD. Transferències internacionals de dades. El sistema de decisions d'adequació. Transferències mitjançant garanties adequades. Excepcions. Clàusules contractuals i BCR.
  El RGPD. Delegats de Protecció de Dades. Designació. Criteris i formalitats en el nomenament, renovació i cessament. Compatibilitat del DPO amb altres funcions assignades a l'empresa. Anàlisi de conflicte d'interessos. Obligacions i responsabilitats. Independència. Identificació i reporti a direcció. Procediments. Col·laboració, autoritzacions prèvies, relació amb els interessats i gestió de reclamacions. Desenvolupament d'habilitats de cooperació i comunicació amb les autoritats de control. Qualificació professional i perfil del DPO. Característiques del DPO. Especial referència a la independència. Habilitats personals, treball en equip, lideratge, gestió d'equips.
  El RGPD. Les autoritats de control. Autoritats de Control. Potestats i règim sancionador. El Comitè Europeu de Protecció de Dades. Procediments seguits per l'AEPD. La tutela jurisdiccional. Accions civils i penals. El dret d'indemnització. Directrius d'interpretació del RGPD. Guies del GT art. 29. Opinions del Comitè Europeu de Protecció de Dades. Criteris d'òrgans jurisdiccionals. Normatives sectorials: sanitària, investigació, financera, telecomunicacions, assegurances. Publicitat. Règim sancionador
  El RGPD. Anàlisi i gestió de riscos dels tractaments de dades personals. Obligacions de seguretat del responsable i encarregat. Avaluació i gestió de riscos. Inventari i valoració d'actius. Inventari i valoració d'amenaces. Salvaguardes existents i valoració de la seva protecció. Metodologies d'anàlisi i gestió de riscos. Seguretat de la informació. La gestió de la seguretat dels tractaments. Marc normatiu. ENS.
  El RGPD. L'auditoria de protecció de dades. El procés d'auditoria. Qüestions generals i aproximació a l'auditoria. Característiques bàsiques de l'Auditoria. Elaboració de l'informe d'auditoria. Aspectes bàsics i importància de l'informe d'auditoria. Execució i seguiment d'accions correctores. Auditoria de Sistemes d'Informació. La Funció de l'Auditoria en els Sistemes d'Informació. Conceptes bàsics. Estàndards i Directrius d'Auditoria de SI.
  La nova Directiva en matèria de registre de Dades de Passatgers (PNR),

  MÒDUL III: SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ, E-BUSINESS I PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS
  Marc legal de les prestacions de serveis de la societat de la informació. LSSI.
  Contractes de serveis d’Internet. El comerç i la contractació electrònica. El contracte a distancia. Negociació, formació, contingut i execució del contracte electrònic. Sectors específics de contractació electrònica.
  Nou marc legal de la protecció del consumidor en el comerç electrònic. Condicions generals de contractació i clàusules abusives en la contractació electrònica. La protecció dels consumidors en el comerç electrònic internacional.
  Règim legal de l’ús de dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals dels destinataris (cookies) en el nou reglament e-privacy.
  Legalitat de llocs web i portals, blogs i fòrums d’Internet. Seguretat i privacitat en les comunitats virtuals, xarxes socials i buscadors d’Internet. Aspectes legals del cloud computing.
  Aspectes legals vinculats a las start-up de base tecnològica / online. Adequació legal web. Compliment normatiu i fiscalitat. Protecció d’actius immaterials.
  Màrqueting en Internet. Màrqueting viral i Spam. La publicitat en mitjans electrònics. Publicitat comportamental en línia (Online Behavioural Advertising). Publicitat i xarxes socials

  MÒDUL IV. SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I APLICACIÓ DEL DRET TECNOLÒGIC EN DIVERSES ÀREES DE PRÀCTICA JURÍDICA
  Les relacions laborals digitals. RRHH i LOPD. El control de les eines TIC corporatives per l’empresari. Videovigilància i geolocalització en l’àmbit de les relacions laborals.
  Règim jurídic dels BYODS com a política empresarial. Teletreball i igualtat de gènere.
  Marc regulador del sector de les telecomunicacions. Estructura del règim jurídic de les comunicacions electròniques i de les telecomunicacions.
  Obligacions de servei públic en l'explotació de xarxes i en la prestació de serveis de comunicacions electròniques. Drets i obligacions dels operadors i dels usuaris finals dels serveis de comunicacions electròniques.
  Dret de la Competència. Aspectes contractuals. Competència Deslleial. Aspectes processals de la Llei de Competència Deslleial. La competència deslleial a Internet.
  Defensa de la competència, competència deslleial i publicitat. Propietat intel·lectual i industrial i normes de competència.
  Marc jurídic aplicable a la comunicació audiovisual i a la publicitat. Els drets derivats de l’exercici de l’activitat i les emissions audiovisuals.
  Les obres audiovisuals. Tipus de contractes. Especial referència a les coproduccions.
  Audiovisual i finançament.

  MÒDUL V: PROTECCIÓ DE LA CREATIVITAT. ELS DRETS INTANGIBLES EN MITJANS DIGITALS
  Propietat Intel·lectual i Societat de la Informació. Drets d’autor i drets afins.
  Aspectes TIC en la reforma del Text refós a Llei sobre propietat intel·lectual.
  La digitalització de l’obra i la seva transmissió per xarxes de comunicació. Protecció de les pàgines web i obres multimèdia. La protecció dels drets de propietat intel·lectual en l’entorn digital en línia.
  Protecció dels signes distintius. Marques i dominis d’Internet. Arbitratge sobre noms de domini.
  Protecció de la tecnologia: Dret de Patents.

  MÒDUL VI: DRET PENAL TECNOLÒGIC. CIBERCRIM I CIBERDELICTES
  Els delictes informàtics. Aspectes pràctics del cibercrim.
  La responsabilitat penal de les persones jurídiques. Corporate Compliance (Compliment Legal i Responsabilitat Corporativa).
  Compliance i delictes contra la propietat intel·lectual.
  Gestió de riscos i “Compliance”. Marc d’aplicació de la gestió dels rics corporatius. Control intern en el govern corporatiu.
  Violència de gènere en adolescents: l’ús de les xarxes socials. Sexting, cyberstalkint i gènere.

  MÒDUL VII: E-GOVERNEMENT, SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA ADMINISTRATIVA
  La Llei d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i normativa de desplegament.
  Esquema Nacional de Seguretat. Pla d’adequació i auditoria. Esquema Nacional d’Interoperabilitat.
  La contractació pública electrònica en la nova Llei de contractes del sector públic.
  Transparència administrativa i accés a la informació. Lleis de transparència i accés a la informació Pública estatal i catalana.
  Aspectes jurídics, tècnics i socials de les ciutats intel·ligents (Smart Cities)
  La firma electrònica. Concepte, regulació, classes i aplicació pràctica. Seguretat en mitjans de pagament digitals. La factura electrònica.

  MÒDUL VIII: PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS I JUDICIALS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
  Els procediments administratius sancionadors davant d’òrgans de les AAPP
  Els procediments judicials de la societat de la informació. Estudi de la Jurisprudència.
  Resolució extrajudicial de conflictes TIC. L’arbitratge Tecnològic. L’arbitratge online.
  Protecció jurisdiccional dels drets dels consumidors i usuaris. Sistema Arbitral de Consum
  Aspectes jurídics de l’Auditoria Forense. Document electrònic i prova electrònica. L’admissibilitat de la prova electrònica. Cadena de custòdia d’evidències electròniques.
  La prova electrònica en els procediments judicials: procés penal, laboral i civil-mercantil.
  Aspectes tècnics de la prova electrònica. Característiques de la informació digital. La informació digital com a evidència electrònica; referència a la missatgeria.

   

  Previsió Professorat:

  Agustí Cerrillo (Director del programa de Dret i del postgrau d'Administració electrònica-UOC)
  Ainhoa Madrazo (Directora de la Assessoria Jurídica de ISDIN)
  Andreu Van den Eynde (Advocat)
  Antoni Delgado (Advocat-Professor d’ESADE)
  Bernat Tiffon (Psicòleg Forense)
  Carles San José (Cap de l’Àrea d’Inspecció. Autoritat Catalana de Protecció de Dades)
  Carlos Pérez (Advocat)
  Caterina Bartrons (Advocada)
  Cristina Calvet (Advocada)
  David Gracia (Responsable de Consultoria i Serveis Jurídics de l'Agència de Certificació Electrònica (ACE))
  Edoardo Fano (Advocat i Àrbitre de l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual)
  Eduard Chaveli (Advocat)
  Estela Pascual (Cap d'Àrea de la Subdirecció de Regulació de Comunicacions Electròniques-Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC))
  Francesc Bernal (Secretari general Autoritat Catalana de la Competència)
  Jesús Rubí (Adjunt al director de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades)
  Jesús Soler (Advocat)
  Jordi Bacaria (Advocat)
  José L. Colom (Director Auditoria i compliment normatiu)
  Jose Manuel Pérez Marzabal (Advocat)
  Juan Carlos Ruiloba (CSO-CTO Scientific Intelligence Team 1 (SIT1))
  Juan Pulpillo (Advocat)
  Júlia Bacaria (Advocada)
  Manel Martinez (Advocat)
  Marc Gallardo (Advocat)
  Mari Carmen Buganza (Advocada)
  Mariló Gramunt (Presidenta de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya-Professora titular de la UB. Dret Civil)
  Nacho Alamillo (Advocat)
  Oriol Torruella (Responsable Jurídic del CESICAT)
  Patricia Mallén (Advocada-Consorci Administració Oberta de Catalunya AOC)
  Ramon Arnó (Advocat)
  Ramón Miralles (Coordinador d'Auditoria i Seguretat de la Informació-APDCAT)
  Víctor Roselló (Advocat)
  Xavier Salla (Periodista i advocat)
  Xavier Valverde (IT Innovation Engineer-Ajuntament de Cervelló)
  Xavier Vigué (Enginyer de Telecomunicacions)

   

  * Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

  El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen  els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
   
  CANCEL·LACIÓ:

  En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.
  Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

  Tràmits d'inscripció:
  - Indicar-nos les dades que desitja constin a la factura (una vegada emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
  - Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, ja sigui al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES5931910500084579155328 (Nueva Caja Rural de Aragón SOC. COOP-Bantierra, anteriorment Caixa d’Advocats), per visa presencialment al Centre de Formació Icab, o per telèfon al 93 496 18 80 i 93 601 12 12  (targeta de crèdit o de dèbit).
  * Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat o al número de fax: 93 487 16 49

  Preus i formes pagament:

  -    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i Estudiants Associats:
  Matrícula de 628.22€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 396.56€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 3800.70€

  -    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
  Matrícula de 734.22€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 458.91€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 4405.50€

  -    Col·legiats altres Col·legis:
  Matrícula de 750€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 531.25€ cadascuna) de novembre a juny  = TOTAL: 5000€

  -    No Col·legiats ICAB:
  Matrícula de 810€ + 8 quotes mensuals domiciliades (573.75€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 5400€

 • Category Masters
 • Certificate Per obtenir el títol d'especialista és necessari complir amb el 80% d'assistència i superar el sistema d'avaluació establert.

Contacts

  • Other telephones number  
  Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 F. 93 215 04 29 E. campus@icab.cat E. masters@icab.cat