Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar

Màster en Processal Civil ICAB 2018-2019

Màster en Processal Civil ICAB 2018-2019
 • Dates From  23/10/2018  to  02/07/2019
 • Horari Dimarts i dijous, de 18 a 21 hores
 • Lloc de celebració Aules ICAB
 • Organitzador Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
 • Comitè Científic: 

  · Juan Manuel de Castro. Soci de Rousaud Costas Duran. Magistrat en excedència.
  · Coordinació: Cristina Vallejo i Yvonne Pavía. Diputades responsables de formació ICAB.

  MÒDUL I. EL PROCEDIMENT CIVIL: PART GENERAL

  LES PARTS. CAPACITAT PROCESSAL
  Com es pot ser part en un procediment judicial?
  Estructura de les accions de classe
  Com es protegeix els consumidors i usuaris en la Llei Processal?
  Què passa si s'ha de cridar a més parts al procés?
  Poder de disposició de les parts. successió processal

  REPRESENTACIÓ PROCESSAL
  Actuació dels lletrats
  Funcions dels lletrats
  Actuació dels procuradors
  Funcions dels Procuradors

  JURISDICCIÓ I COMPETÈNCIA
  Sobre quines matèries tenen competència els Jutjats civils?
  Quina diferència hi ha entre prejudicialitat i litispendència?
  Com articular les qüestions de competència?
  Com es determina la competència?

  ACCIONS I PROCESSOS
  Quan sol·licitar l'acumulació d'accions?
  En quin moment i amb quins requisits es pot plantejar l'acumulació de processos?

  QUANTIA DELS PROCEDIMENTS I FORMA D'ACABAMENT DELS PROCEDIMENT
  Com determinar la quantia d'un procediment?
  Impugnació de la quantia d'un procediment
  La transacció, el desistiment i l'assentiment

  FORMA D'ACTUACIÓ DELS TRIBUNALS. NUL·LITAT D'ACTUACIONS. TAXACIÓ DE COSTES
  Celebració de vistes. Quan es pot sol·licitar la suspensió?
  Desenvolupament de les vistes, direcció de les mateixes i publicitat
  Com instar una nul·litat d'actuacions?
  Què fer si es perden les actuacions del procediment?

  ABSTENCIÓ I RECUSACIÓ
  En quins casos i supòsits es pot instar una recusació?
  En quins supòsits cal l'abstenció?
  Com es tramiten els incidents d'abstenció i recusació?

  Efectes propis d'ambdues institucions

  ACTES DE COMUNICACIÓ PROCESSAL
  En quina forma s'han de realitzar les notificacions judicials?
  De quina manera podem fer més eficaces les notificacions?
  Quin és el paper dels procuradors en els actes de comunicació i notificació?

  ALTRES QÜESTIONS processals (I)
  En quin idioma s'han de redactar els documents judicials?
  Quins són els efectes i les conseqüències dels documents presentats en idiomes diferents, oficials i no oficials? Interpretació dels mateixos
  Terminis de les actuacions judicials
  Com es realitza la comunicació entre jutjats i entre jutjats i altres organismes públics i privats?

  ALTRES QÜESTIONS processals (II)
  Com es redacten les resolucions judicials?
  Qüestions sobre la cosa jutjada
  Com es realitza la taxació de costes?


  MÒDUL II. ELS DIFERENTS MITJANS DE PROVA


  LA PROVA. QÜESTIONS GENERALS
  Transcendència de la prova en un procediment civil
  Per a què la prova? Objectius, finalitat, necessitat i iniciativa
  Quan i com s'admet i practica la prova? Fets nous
  Quan una prova és il·lícita?
  Moment de la pràctica de la prova. Prova anticipada i assegurament de prova

  EL INTERROGATORI DE LES PARTS
  Qui ha de considerar-se parts?
  Com es desenvolupa l'interrogatori?
  Què passa si es produeixen respostes evasives o no contesta a les preguntes? Ficta confessió i els seus efectes
  Formes de realitzar l'interrogatori
  Quina és la força probatòria de l'interrogatori?

  La prova documental
  Quina diferència hi ha entre documents públics i documents privats?
  Quina és l'eficàcia probatòria d'uns i altres?
  El document: concepte, elements, funcions, tipologia
  Presentació, exhibició i verificació documental
  Conseqüències jurídiques i processals sobre la presentació i el valor probatori dels documents. Supòsits controvertits

  EL DICTAMEN DE PERITS
  En què consisteix la prova pericial? Quin ha de ser el seu objectiu?
  Quan es pot aportar el dictamen pericial?
  Què és un perit? Com ha d'actuar el perit? El perit judicial

  Com es tramita i es practica la prova pericial?
  Especial referència a la prova cal·ligràfica
  Quin és el valor probatori del dictamen de perits?

  EL RECONEIXEMENT JUDICIAL
  Quin és el veritable objecte i finalitat de la prova de reconeixement judicial?
  Com s'articula i es practica la prova?
  Per què els jutges són reticents a la seva pràctica?
  Té el mateix valor que el reconeixement pericial o la prova per testimonis?
  Quina és l'eficàcia probatòria del reconeixement judicial?

  L’ INTERROGATORI DE TESTIMONIS
  Com es practica la prova de testimonis?
  Quin és el seu objecte i finalitat?
  Qui pot ser testimoni i com ha de declarar? Els testimonis guarden secret? El jurament decisori
  Preguntes, repreguntes i impugnació de les mateixes
  Possibilitats d'acarament i d'ampliació de la prova
  Són tots els testimonis idonis? Rebuigs dels testimonis
  Què és un testimoni-perit?
  Quina és l'eficàcia probatòria de l'interrogatori de testimonis?

  ALTRES MITJANS DE PROVA
  Les noves tecnologies adaptades als mitjans de prova
  Es poden utilitzar tots els mitjans de prova disponibles?
  El nou sistema d'accés als mitjans de prova
  En què consisteix la prova electrònica?
  Què són les presumpcions?
  Quin és el valor probatori d'aquests nous mitjans de prova?


  MÒDUL III. PROCEDIMENTS DECLARATIUS GENERALS


  ACTUACIONS PRÈVIES AL PROCEDIMENT (I)
  Preparació d'un judici a través de les diligències preliminars
  Procediment de tramitació de les diligències preliminars
  Quina diferència hi ha entre diligències preliminars i mesures cautelars?
  Especialitats: les diligències de comprovació de fets
  Qüestions processals i de legitimació
  Forma de presentació dels documents
  Quins documents són essencials?

  ACTUACIONS PRÈVIES AL PROCEDIMENT (II)
  Les mesures cautelars: Quin és el seu objectiu i finalitat?
  Problemàtica pel que fa a l'admissió de les mesures cautelars
  Quina és la millor manera de complir amb els requisits d'admissibilitat de les mesures cautelars?
  Procediment

  Les qüestions prejudicials
  Quan es poden plantejar qüestions prejudicials?
  Forma i objecte de les qüestions prejudicials

  Diferència amb les qüestions de previ pronunciament. especialitats mercantils
  Especial consideració dels procediments de protecció de consumidors

  Submòdul 1. El procediment declaratiu ordinari

  LA DEMANDA. QÜESTIONS GENERALS
  Tipologia d'assumptes susceptibles de procediment ordinari
  Forma i requisits de la demanda
  Quina és la millor manera d'articular una demanda? Consells pràctics
  Preclusió d'al·legacions i fets. Quan podem ampliar una demanda?
  Quina és la millor estructura d'una demanda?

  LA CONTESTACIO A LA DEMANDA
  Forma i requisits de la contestació a la demanda
  Quina és la millor manera d'articular una contestació a la demanda? Consells pràctics
  Quan podem reconvenir? La qüestió de la reconvenció implícita. L'al·legació de compensació
  Qüestions de cosa jutjada en relació amb la reconvenció

  L'AUDIÈNCIA PRÈVIA (I)
  Per què és tan important l'audiència prèvia?
  Estructura, finalitat i realització de l'audiència prèvia
  La funció sanadora de l'audiència prèvia
  Funcions conciliadora i probatòria de l'audiència prèvia

  L'AUDIÈNCIA PRÈVIA (II)
  Examen de les qüestions a analitzar en l'audiència prèvia
  Defectes i excepcions processals ad causam i ad processum
  Inadequació de procediment i qüestions sobre quantia
  Al·legacions complementàries i fets nous. Possibilitat de nova prova
  Com es fixen els fets controvertits?
  La proposició i admissió de prova i l'assenyalament de judici

  L'AUDIÈNCIA PRÈVIA (III)
  Simulació cas pràctic.

  EL JUDICI
  Com es practica la prova?
  Qui dirigeix els debats? Possibilitat d'intervenció del jutge
  Desenvolupament de l'acte del judici
  Com es realitzen les conclusions? Qüestions pràctiques
  Quan es sol·liciten i, si s'escau, s'admeten les diligències finals?

  EL JUDICI (II)
  Simulació de cas pràctic.

  Submòdul 2. El procediment declaratiu verbal

  EL JUDICI VERBAL (I)
  Tipologia d'assumptes susceptibles de procediment verbal
  Com s'estructura una demanda de judici verbal?
  Com s'estructura la contestació a la demanda i la reconvenció? La qüestió de la contestació per escrit
  Casos d'inadmissió de la demanda

  EL JUDICI VERBAL (II)
  Com actua el jutjat quan rep la demanda? Causes d'inadmissió
  Qüestions i excepcions processals ad causam i ad processum
  Compareixença a judici. Qüestions processals
  Desenvolupament i regles especials de la vista del judici verbal
  Caben les conclusions en el judici verbal?
  És possible sol·licitar diligències finals?

  EL JUDICI VERBAL (III)
  Simulació de cas pràctic.

  Submòdul 3. Altres procediments declaratius

  PROCEDIMENTS DECLARATIUS ESPECIALS (I)
  Els processos arrendataris
  El desnonament en precari
  Altres procediments especials. L'efectivitat de drets reals inscrits

  PROCEDIMENTS DECLARATIUS ESPECIALS (II)
  Els processos especials sobre capacitat, filiació, matrimoni i menors

  PROCEDIMENTS DECLARATIUS ESPECIALS (III)
  El judici monitori
  El judici monitori europeu
  El judici canviari


  PROCEDIMENTS DECLARATIUS ESPECIALS (IV)
  El procediment de divisió de patrimonis i de divisió de l'herència
  El procediment de divisió de cosa comuna

  PROCEDIMENTS DECLARATIUS ESPECIALS (V)
  Simulació cas pràctic.


  MÒDUL IV. RECURSOS I ALTRES MITJANS DE SUBSANACIO

  ELS DIFERENTS REMEIS PROCESSALS. QÜESTIONS GENERALS
  Quan es pot recórrer una resolució?
  Anàlisi de les possibilitats dels recursos
  Què fer davant d'una resolució desfavorable?
  Com es configura el dret a recórrer?

  EL RECURS DE REPOSICIÓ

  Quines són les resolucions objecte de recurs en reposició?
  Quins requisits ha de complir el recurs?
  Tramitació del recurs de reposició
  Efectes del recurs

  EL RECURS DE REVISIO
  Quines són les resolucions objecte de recurs en revisió?
  Quins requisits ha de complir el recurs?
  Tramitació del recurs de revisió
  Efectes del recurs

  EL RECURS D'APEL.LACIÓ
  Quines són les resolucions objecte de recurs en apel·lació?
  Quins requisits ha de complir el recurs?
  Tramitació del recurs d'apel·lació
  Efectes del recurs

  EL RECURS DE EXTRAORDINARI PER INFRACCIÓ PROCESSAL
  Quines són les resolucions objecte de recurs per infracció processal?
  Quins requisits ha de complir el recurs?
  És necessari denunciar la infracció en la instància?
  Tramitació del recurs extraordinari per infracció processal
  Òrgan competent per a la resolució del recurs per infracció processal
  Principals obstacles per a la seva interposició i tramitació

  EL RECURS DE CASSACIO
  Quines són les resolucions objecte de recurs en cassació?
  Quins requisits ha de complir el recurs?
  Anàlisi dels criteris de la Sala Primera del Tribunal Suprem
  La qüestió de l'interès cassacional. problemàtica
  Tramitació del recurs de cassació
  Òrgan competent per a la resolució del recurs de cassació. Simultaneïtat de recursos
  Principals obstacles per a la seva interposició i tramitació
  Especialitats en els recursos de cassació davant els tribunals superiors de justícia

  EL RECURS EN INTERÈS DE LLEI I EL RECURS DE QUEIXA
  Quines són les resolucions objecte de recurs en ambdós recursos?
  Quins requisits han de complir els dos recursos?
  Tramitació d'ambdós recursos
  Òrgan competent per a la resolució de tots dos recursos

  EL RECURS D'AUDIÈNCIA AL REBEL
  Quins són els efectes de la declaració de rebel·lia processal?
  Com s'han de fer les notificacions al litigant rebel?
  Com pot utilitzar el litigant rebel dels recursos ordinaris?
  Què passa en cas de no poder utilitzar els recursos ordinaris? La possibilitat de rescissió de les sentències fermes

  EL RECURS DE REVISIO DE SENTÈNCIES
  Quines són les resolucions objecte de recurs en revisió?

  Quins requisits ha de complir el recurs?
  Tramitació del recurs de revisió de sentències fermes
  Efectes del recurs

  MÒDUL V. PROCEDIMENT EXECUTIU

  EL PROCEDIMENT EXECUTIU. QÜESTIONS GENERALS (I)
  Què és el procediment executiu?
  L'acció executiva
  Tipologia de títols executius
  Problemàtica del compliment de l'executivitat dels títols

  EL PROCEDIMENT EXECUTIU. QÜESTIONS GENERALS (II)
  Quan hem d'entendre que ha caducat l'acció executiva?
  Diferència entre la caducitat de títols executius judicials i no judicials
  Especialitats en matèria de protecció de consumidors i usuaris
  Com poden executar títols executius estrangers?

  L'EXECUCIÓ PROVISIONAL DE RESOLUCIONS JUDICIALS (I)
  Què són resolucions provisionalment executables?
  Com s'ha de plantejar una demanda d'execució provisional?
  És necessària caució per a interposar l'execució provisional?
  És possible sol·licitar l'execució provisional de resolucions no judicials?

  L'EXECUCIÓ PROVISIONAL DE RESOLUCIONS JUDICIALS (II)
  Com s'estructura l'oposició a l'execució provisional?
  S'ha d'exigir caució a l'executant a l'oposició?
  N'hi ha prou amb oposar-se a actuacions executives concretes?
  Tramitació del procediment d'oposició
  Efectes de la decisió sobre l'oposició. Cal recurs? Quins efectes té el recurs?
  Efectes de la declaració de concurs o de la sol·licitud de la comunicació de l'article 5 bis de la Llei Concursal sobre l'execució provisional

  L'EXECUCIÓ DEFINITIVA DE RESOLUCIONS JUDICIALS. QÜESTIONS GENERALS (I)
  Qui són part en l'execució?
  Com es calculen els costos i despeses de l'execució?
  Quins documents han d’adjuntar a la demanda executiva?
  Especialitats en l'execució forçosa: successió processal, guanys, deutors solidaris, associacions temporals, ens sense personalitat jurídica

  L'EXECUCIÓ DEFINITIVA DE RESOLUCIONS JUDICIALS. QÜESTIONS GENERALS (II)
  Quin és el jutjat competent per executar?
  El despatx d'execució. Competència interna del Jutjat per a dictar
  Actuacions executives immediates
  Què passa si es denega l'execució?
  Com s'acumulen les execucions?

  L'EXECUCIÓ DEFINITIVA DE RESOLUCIONS JUDICIALS. L'OPOSICIÓ A L'EXECUCIÓ (I)
  Quins són els motius d'oposició des del punt de vista formal?
  Es pot presentar oposició a resolucions arbitrals o a acords de mediació?
  Tramitació de l'oposició per defectes processals
  Especialitat en relació amb la pluspetició

  L'EXECUCIÓ DEFINITIVA DE RESOLUCIONS JUDICIALS. L'OPOSICIÓ A L'EXECUCIÓ (II)
  Quins són els motius d'oposició des del punt de vista del fons de la qüestió?
  ¿Es pot presentar oposició per motius de fons a resolucions arbitrals o a acords de mediació?
  Tramitació de l'oposició per motius de fons
  Infraccions legals en la tramitació de l'execució
  Com es pot suspendre un procediment executiu?
  Formes de terminació del procediment executiu

  L'EXECUCIÓ DEFINITIVA DE RESOLUCIONS JUDICIALS. L'EXECUCIÓ DINERÀRIA (I)
  Com es determina la quantitat líquida a executar?
  Com s'estructura la demanda i quins documents s'han d'acompanyar?
  Com s'han de calcular els interessos?
  És possible ampliar l'execució per venciment de nous terminis?
  S'ha de fer sempre requeriment de pagament previ?
  Com s'ha de procedir per a l'embargament i la trava de béns?
  Existeixen béns inembargables?
  Què suposa la terceria de domini i com es tramita?

  L'EXECUCIÓ DEFINITIVA DE RESOLUCIONS JUDICIALS. L'EXECUCIÓ dinerària (II)
  Com es garanteix la no desaparició dels béns embargats?
  Com es tramita el procediment de constrenyiment i subhasta de béns mobles?

  L'EXECUCIÓ DEFINITIVA DE RESOLUCIONS JUDICIALS. L'EXECUCIÓ dinerària (III)
  Com es tramita el procediment de constrenyiment i subhasta de béns immobles
  Què és la subhasta electrònica?
  Altres formes de vendre béns embargats a la LEC
  Especialitats en l'execució i venda de béns immobles hipotecats o pignorats: Tramitació de l'execució hipotecària, clàusules abusives i efectes processals, diferents vies processals reclamació crèdit hipotecari, declaració de nul·litat d'actuacions


  L'EXECUCIÓ DEFINITIVA DE RESOLUCIONS JUDICIALS. L'EXECUCIÓ NO DINERÀRIA
  Qüestions generals que es plantegen -jurídiques i processals-
  En què consisteix l'execució de lliurar coses determinades?
  En què consisteix l'execució de realitzar obligacions de fer i no fer?
  En què consisteix l'execució de lliurar coses determinades?
  Com es liquiden els danys i perjudicis i es realitza la rendició de comptes?

  MÒDUL VI. QÜESTIONS DE JURISDICCIÓ VOLUNTÀRIA

  LA JURISDICCIÓ VOLUNTÀRIA
  Com es tramita un expedient de jurisdicció voluntària?
  Qui pot instar un expedient de jurisdicció voluntària i qui intervené en el procediment?
  Quins són els efectes d'expedients de jurisdicció voluntària estrangers? Normes de Dret Internacional Privat

  EXPEDIENTS DE JURISDICCIÓ VOLUNTÀRIA RELATIUS A PERSONES
  Tipologia d'expedients de jurisdicció voluntària relatius a persones
  Qüestions jurídiques i processals

  EXPEDIENTS DE JURISDICCIÓ VOLUNTÀRIA RELATIUS A DRET SUCESSORI
  Tipologia d'expedients de jurisdicció voluntària relatius a Dret successori
  Qüestions jurídiques i processals

  EXPEDIENTS DE JURISDICCIÓ VOLUNTÀRIA RELATIUS A DRETS REALS I OBLIGACIONS
  Tipologia d'expedients de jurisdicció voluntària relatius a drets reals i obligacions
  Les subhastes voluntàries
  Qüestions jurídiques i processals

  EXPEDIENTS DE JURISDICCIÓ VOLUNTÀRIA EN MATÈRIA MERCANTIL
  Tipologia d'expedients de jurisdicció voluntària en matèria mercantil
  Qüestions jurídiques i processals

  Professorat:

  Alicia Herrador Muñoz. Advocada.
  Bárbara Córdoba Ardao, Magistrada
  Clara Carulla Terricabras. Magistrada i Professora de l'àrea de Primera Instància de l'Escola Judicial
  Cristina Vallejo Ros. Advocada i Diputada de la Junta de Govern de l'ICAB
  Eloy Moreno Tarrés. Advocat
  Federico Adán Domènech. Professor i doctor en Dret, Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili
  Francisco González de Audicana Zorraquino. Magistrat del Jutjat de Primera Instància núm. 38 de Barcelona
  Francisco-José Pelaez Sanz. Advocat
  Ignacio de Anzizu Pigem. Procurador dels Tribunals
  Joan Picó Junoy. Catedràtic de Dret Processal i coordinador del programa de doctorat de Dret de la Universitat Rovira i Virgili. Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona
  José María Fernández Seijo. Magistrat de la Secció 15a de la Audiència Provincial de Barcelona
  Juan Carlos Giménez-Salinas Framis. Advocat
  Juan Manuel de Castro Aragonés. Advocat i Magistrat en excedència
  Juan Pablo Correa Delcasso. Advocat
  Maria Antonia Avedillo Ros. Advocada
  Pablo Izquierdo Blanco. Magistrat núm. 1 de Primera Instància de Mataró
  Raúl Ochoa Marco. Advocat
  Vanesa Fernández Escudero. Advocada
  Yvonne Pavía Lalauze. Advocada i Diputada de la Junta de Govern de l'ICAB

   

  * Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

  El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
   
  Cancel·lació:

  En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reemborsament del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

  Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

  Tràmits d'inscripció:

  - Indicar-nos les dades que desitja que constin a la factura (una vegada emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
  - Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, ja sigui al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES5931910500084579155328 (Nueva Caja Rural de Aragón SOC. COOP-Bantierra, anteriorment Caixa d’Advocats), per visa presencialment al Centre de Formació Icab, o per telèfon al 93 496 18 80 i 93 601 12 12  (targeta de crèdit o de dèbit).
  * Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e.mail masters@icab.cat o al número de fax: 93 487 16 49

  Preus i formes pagament:

  -    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització ICAB i *Estudiants Associats:
  Matrícula de 628.22€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 396.56€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 3800.70€

  -    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
  Matrícula de 734.22€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 458.91€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 4405.50€

  -    Col·legiats altres Col·legis:
  Matrícula de 750€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 531.25€ cadascuna) de novembre a juny  = TOTAL: 5000€

  -    No Col·legiats ICAB:
  Matrícula de 810€ + 8 quotes mensuals domiciliades (573.75€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 5400€


  * https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba8ac2938497f41adc2b486ab08b167263247e86378ad54497bc53ed7e6aabf8ff220633aaadb5b24

 • Category Masters

Contacts

  • Other telephones number  
  Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 F. 93 215 04 29 E. campus@icab.cat E. masters@icab.cat