Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar

Màster en Advocacia Penal cAmpus ICAB 2014-2015

Màster en Advocacia Penal cAmpus ICAB 2014-2015
 • Dates Del  30/09/2014  al  10/07/2015
 • Horari Dimarts i dijous de 18 a 21 hores - Proves tres divendres tarda (1a prova per trimestre)
 • Lloc de celebració Aules ICAB
 • Organitzador cAmpus ICAB
 • Programa:

  Mòdul I. Els processos penals. Drets i garanties constitucionals amb incidència en el procés. Pràctica processal.

  •    Introducció; estructura del procés; el procés penal com a problema constitucional: construcció del procés a partir dels drets constitucionals; el procés degut: drets constitucionals i principis configuradors. Garanties de la funció jurisdiccional: submissió a la llei, independència, inamovibilitat i responsabilitat: la seva projecció processal. El Jutge imparcial, dret al Jutge natural, la contaminació processal. L’ articulació constitucional del Ministeri Fiscal. La seva configuració legal i estatutària.
  •    La jurisdicció criminal.
  •    Garanties de l’activitat processal de les parts. L’article 24 CE. Catàleg exprés de drets, drets innats, diferents manifestacions en la configuració de drets i deures processals a la llum de la doctrina del Tribunal Constitucional.
  •    La detenció i la presó preventiva.
  •    Drets constitucionals a l’activitat investigadora i probatòria. Drets constitucionals en joc. La tensió constitucional i el principi de proporcionalitat, de necessitat i de menor lesivitat.
  •    Prova il·lícita. Prova prohibida. La connexió d’ antijuricitat.
  •    Nul·litat dels actes judicials. Règim i tramitació. Arts. 238 i ss L.O.P.J
  •    Fase intermèdia del procediment. Sobreseïment de les actuacions.
  •    El plenari.
  •    Recursos. Prova en segona instància.
  •    Judicis ràpids.
  •    La Justícia de menors.
  •    Judici amb jurat.
  •    Recurs de cassació. Recurs d’empara.
  •    Execució penal
  •    Cooperació jurídica internacional

  Mòdul II.  Regles generals del Llibre I del Codi Penal i la seva aplicació pràctica: delictes, persones responsables, penes i altres conseqüències de la infracció penal.

  •    Iter Criminis. Autoria i participació (arts. 15 a 18 i 28 a 31 CP)
  •    Definició del delicte. Comissió per omissió.  Imprudència (10,11 i 12 CP)
  •    L’Error. Eximents de la responsabilitat criminal. Circumstàncies atenuants i agreujants. (arts. 14, 20, 21 i 22 CP)
  •    Penes. Regles d’aplicació. Formes substitutives de l’execució de les penes privatives de llibertat. (arts. 32 i ss, 61 i ss, i 80 i ss CP)
  •    Responsabilitat civil “ex delicte” ( arts. 116 i ss CP)
  •    Extinció de la responsabilitat criminal. Prescripció del delicte i la pena. Concurs de lleis i de delictes. Delicte continuat. (arts. 130 a 135, 8 i 74 i ss CP)

  Mòdul III. Delictes contra les persones i els drets i llibertats individuals (vida, integritat física, llibertat, intimitat i honor).

  •    Homicidi i les seves formes. L’avortament.
  •    Delictes contra la integritat física: Lesions doloses; Lesions imprudents;Renyina tumultuària; Manipulació genètica; Responsabilitat civil en els delictes contra la vida i la integritat física.
  •    Delictes contra la llibertat i contra la integritat moral. Detencions il·legals i segrests; Amenaces; Coaccions; Delicte contra la integritat moral; Tortures.
  •    Delictes contra la llibertat i indemnitat sexual.
  •    Violència domèstica.
  •    Delictes contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat del domicili.
  •    Delictes contra l’honor.

  Mòdul IV.  Protecció penal del patrimoni. Infraccions contra Hisenda Pública i contra els drets dels treballadors.

  •    Delictes contra el patrimoni. Delictes d’apoderament.
  •    De les defraudacions. Estafa. Apropiació indeguda.
  •    Insolvències punibles.
  •    Propietat intel·lectual i Industrial.
  •    Delictes relatius al mercat i als consumidors.
  •    Delictes societaris.
  •    Recaptació i conductes afins. Blanqueig de capitals.
  •    Delictes contra Hisenda Pública i la Seguretat Social.
  •    Delictes contra els drets dels treballadors.

  Mòdul V. Ordenació del territori i Medi Ambient. Conductes que atempten contra la seguretat col·lectiva.

  •    Delictes contra l’ordenació del territori.
  •    Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient.
  •    Delictes contra la salut pública.
  •    Delictes contra la seguretat del tràfic.
  •    Falsejament.

  Mòdul VI. Delictes contra l’Administració pública, l’Administració de Justícia i contra la Constitució i l’ordre públic.

  •    Delictes contra l’Administració Pública.
  •    Delictes contra l’Administració de Justícia.
  •    Delictes contra l’ordre públic.
  •    Delictes contra la Constitució.

  * Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència i superar el sistema d'avaluació establert (tres proves orals trimestrals en divendres).

  El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
   
  Cancel·lació

  En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

  Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

   

  Tràmits Inscripció:

  - Indicar-nos les dades que desitja constin a la factura, un número de compte per a les quotes domiciliades i el grup al que us voleu inscriure.
  - Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, ja sigui al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES5931910500084579155328 / BIC:BCOEESMM191  (Nueva Caja Rural de Aragón SOC. COOP, anteriorment Caixa d’Advocats), per visa, o per telèfon al 93 496 18 80 i 93 601 12 12  (targeta de crèdit o de dèbit).
  * Preguem ens envieu el comprovant de la transferència al número de fax: 93 487 16 49
  -Fer-nos arribar un breu currículum a campus@icab.cat.

   

   

   

   

  Normes per a l’organització i funcionament del Servei de Defensa d’ofici i l’Assistència jurídica gratuïta en l’àmbit del Col·legi d’Advocats de Barcelona.

  TÍTOL I
  Aplicació

  Article 1
  Àmbit d’aplicació
  Aquest Reglament estableix les normes per a l’organització i funcionament del Servei de Defensa d’ofici i l’Assistència jurídica gratuïta en l’àmbit del Col·legi d’Advocats de Barcelona. Així mateix, determina les competències i funcions que la Junta de Govern delega a la Comissió del Torn d’Ofici.

  TÍTOL II
  Accés i permanència al Torn d’Ofici
  Article 2

  Condicions generals d’inscripció al Torn d’Ofici

  1. La incorporació al Servei de defensa d’ofici té caràcter voluntari. Es podran integrar els col·legiats i col·legiades exercents a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona que es trobin al corrent en les seves obligacions col·legials i en l’exercici ple dels seus drets i de la capacitat funcional per a l’exercici de la defensa d’ofici i que reuneixin els requisits exigits per la normativa vigent.

  2. La Junta de Govern, per acord motivat, podrà, si s’escau, imposar el seu caràcter obligatori per a tots els col·legiats, prèvia valoració de les circumstàncies concurrents, i prèvia informació pública col·legial per termini de quinze dies.

  3. Amb caràcter general i sens perjudici del que estableixi el Consell de Collegis de Catalunya, per a inscriure’s al Servei és necessari reunir cadascun dels següents requisits:

  a) Estar col·legiat/da a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona com a exercent.
  b) Tenir despatx obert a la zona geogràfica on es pretén actuar.
  c) Acreditar haver exercit durant un mínim de tres anys abans de la inscripció
  en la matèria en la que es vol inscriure.
  d) Haver superat els cursos de l’Escola de Pràctica Jurídica o curs equivalent degudament homologat pel Consell de Col·legis de Catalunya o curs especialitzat equivalent.
  e) No incórrer en causa de d’incompatibilitat, contingudes en l’article 6 del
  present Reglament.
  f) Trobar-se al corrent de pagament de les quotes col·legials.
  g) No estar subjecte a sanció disciplinària o mesura cautelar.
  h) No patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb les funcions corresponents a l’exercici de l’advocacia.

  4. Excepcionalment, la Junta de Govern podrà dispensar motivadament el requisit establert a l’apartat d del número anterior si concorren en el sol·licitant mèrits o circumstàncies que acreditin la seva capacitat per a la prestació del servei. En aquest supòsit, la Comissió del Torn d’Ofici, valorarà exhaustivament els mèrits i circumstàncies al·legats, podent demanar del sol·licitant l’aportació dels antecedents que consideri convenient, elaborant proposta que elevarà a la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

  Professorat

  Olga Arderiu Ripoll. Advocada

  Francisco Bañeres Santos. Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

  Luis Batlló Buxó-Dulce. Advocat

  Joel Boldu Llanses, Inspector de la Policia de la Generalitat-Mosso d'Esquadra

  Miquel Capuz Soler. Advocat

  José Mª Fuster-Fabra Torrellas. Advocat

  Bárbara Galdós Bultó. Advocada

  Ramón García Albero. Catedràtic Dret Penal .Universitat de Lleida.

  Gabriel González Fernández. Fiscal

  Ferran Grasas i Hernández. Advocat

  Josep Grau Gassó. Magistrat

  Francisco González Maillo. Magistrat

  Carme Guil Roman. Fiscal adscrita a la Fiscalia de Menors

  Eva Labarta i Ferrer. Advocada

  Pedro Martín García. President Secció 2a AP

  Ignasi Martínez de Dalmases. Advocat

  Jorge Navarro Massip. Advocat

  Jordi Oliveras Badia. Advocat

  Esther Palmés Bosch. Advocada

  Jordi Pina Massachs. Advocat

  Ramón Ragués Vallés. Catedràtic Dret Penal UPF

  Carlos Ramos Rubio. Magistrat

  José A. Rodríguez Sáez. Magistrat

  Cristina Rodriguez Orriols. Advocada

  Jose Luis Rosillo Cascante, Advocat

  Wenceslao Tarragó Moncho. Advocat

  Andreu Van den Eynde Adroer. Advocat

  Juan Carlos Zayas Sadaba. Advocat

  Emilio José Zegrí Boada. Advocat

  Albert Pons Vives. Advocat

  Pau Valls i Escolà. Mosso

  Josep Lluis Florensa Labazuy. Responsable d'Afers Penals

  Victor Gómez Martín. Professor Titular de Dret penal de la Universitat de Barcelona

  Berta del Castillo Jurado. Advocada

  Fermín Morales Prats. Advocat

  Carlos Echavarri Paniagua. Advocat

   

 • INSCRIPCIONS ON-LINE
 • CATEGORIA Masters
 • Professorat Cristina Rodriguez Orriols: cristina.orriols@lexartis.com Juan Carlos Zayas Sadaba: jczayas@icab.cat Miquel Capuz Soler: miguelcapuz@1961bcn.com

Contactes

  • Altres telèfons ICAB 
  Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació
  Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 F. 93 215 04 29 E. campus@icab.cat E. masters@icab.cat


També et pot interessar

Penal