Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar

Màster en Dret Fiscal ICAB 2018-2019

Màster en Dret Fiscal ICAB 2018-2019
 • Dates Del  01/10/2018  al  10/07/2019
 • Horari Dilluns i dimecres, de 18 a 21 hores
 • Lloc de celebració Aula 4 del Centre de Formació, planta baixa de c/Mallorca 281
 • Organitzador Formació Especialitzada ICAB
 • Objectius:
  La realització d’aquest Màster en Dret Fiscal de l'ICAB neix per la gran demanda dels professionals que, conscients de la repercussió d’aquesta matèria en la seva feina, sol·liciten una formació pràctica en la fiscalitat des d’una perspectiva global del sistema tributari, per adquirir un coneixement complert del sistema estatal i autonòmic, que els permetin resoldre dubtes que la pràctica diària els plantegi.
  El màster està dirigit a professionals en exercici (llicenciats en Dret, econòmiques, empresarials, o assessors fiscals) que desitgin una formació especialitzada en Dret Fiscal.

  Comitè Científic:
  Silvia Cano Arteseros. Gerent organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona.
  Jose M. Tovillas Morán. Professor de Dret financer i tributari de la UB.


  Programa:
  MÒDUL I: LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA I PROCEDIMENTS
  Llei General Tributària
  •    Contingut, fonts i principis.
  •    Interpretació i aplicació de la norma tributària.
  •    Obligats tributaris: contribuent, substitut, retenidor, repercussió i responsables.
  •    Capacitat, domicili, representació i solidaritat.
  •    Obligació principal i obligacions subsidiàries: successió en el deute, interessos de demora, recàrrecs, devolucions i garanties.
  •    Extinció del deute: pagament i prescripció.

  Procediment tributari
  •    Procediments de gestió en particular: Presentació i rectificació de declaracions, devolucions, verificació de dades i comprovació limitada.
  •    Procediment de recaptació (I): període voluntari i període executiu, procediment front a responsables i successors, ajornaments i fraccionaments.
  •    Reclamacions i recursos: recurs de reposició, procediments especials de revisió, procediment econòmic administratiu, especialitats de la via contenciosa administrativa.

  Inspecció Tributària
  •    Procediment d’Inspecció: Inici Tramitació i finalització del procediment, Durada del mateix, lloc i documentació de les actuacions inspectores
  •    Simulació d’una inspecció real

  Sistema sancionador tributari
  •    Infraccions i sancions administratives tributàries.
  •    Delicte fiscal.

  Ponents:
  - Jose Miguel Martinez-Carrasco de Pignatelli
  Advocat
  - Artur Gasch Brosa
  Cap d'Equip de la Unitat Regional d'Actuacions Especials de la Dependència Regional de Recaptació de l'AEAT de Catalunya
  - Jose M. Tovillas Morán
  Secretari del Departament de Dret Financer i Tributari UB
  - Silvia Cano Arteseros
  Diputació de Barcelona com a Gerent de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT).


  MÒDUL II: IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES
  Impost sobre la Renda de les persones físiques 
  •    Fonts: normes estatals i autonòmiques.
  •    Fet imposable, exempcions i no subjecció. Meritació i període impositiu.
  •    Quantificació (I) base imposable i classes de rendiments.
  •    Quantificació (II) base liquidable, quota, deduccions.
  •    Tributació de la família, mínims, reduccions i tributació conjunta.
  •    Gestió i obligacions formals.

  Ponents:
  - Àngels Postils Lanfranco
  Advocada
  - Artur Gasch Brosa
  Jefe de Equipo de la Unidad Regional de Actuaciones Especiales de la Dependencia Regional de Recaudación de la AEAT de Catalunya


  MÒDUL III: IMPOST SOBRE SOCIETATS I FISCALITAT DELS NO RESIDENTS
  Impost sobre Societats
  •    Fet imposable i exempcions.
  •    Subjectes passius.
  •    Base imposable (I): resultat comptable i fiscal.
  •    Base imposable (II): ingressos i despeses deduïbles.
  •    Base imposable (III): valoracions, operacions vinculades.
  •    Quantificació: tipus, quota, deduccions i bonificacions.
  •    Règims especials: societats patrimonials, empreses de reduïda dimensió i operacions de reestructuració empresarial.
  •    Obligacions formals.
   
  Introducció a la fiscalitat dels no residents
  •    Normativa interna
  •    Planificació fiscal internacional: doble imposició i tractats internacionals.
  •    Principals problemes que planteja la fiscalitat internacional

  Ponents:
  - Albert Giralt Català
  Advocat
  - Carmen Marull Guasch
  PwC Tax & Legal Services


  MÒDUL IV: IVA,  IMPOSTOS ESPECIALS I IMPOSTOS LOCALS
  IVA
  •    Fets imposables, exempció i no subjecció.
  •    Subjectes passius.
  •    Delimitació de l’IVA amb l’impost sobre transmissions patrimonials.
  •    Quantificació: base, tipus, repercussió i deducció.
  •    Adquisicions intracomunitàries de bens.
  •    Règims especials
  •    Obligacions formals: facturació.

  Impostos locals
  •    Impost sobre activitats econòmiques.
  •    Impost  sobre bens immobles
  •    Impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua municipal)
  •    Impost sobre vehicles de tracció mecànica
  •    Impost sobre construccions instal·lacions i obres.

  Altres impostos
  •    Impostos duaners.
  •    Impostos especials.

  Ponents:
  - Raúl Martínez González
  Inspector d'Hisenda-Cap d'Equip d'Inspecció.
  - Miquel Gaya Arjalaguer
  Inspector d'Hisenda
  - Rafael Olañeta Fernández-Grande
  Doctor en Dret a la Universitat de Barcelona
  - Marilo Pardo Serrano
  Assessora Fiscal


  MÒDUL V: IMPOST SOBRE IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS I  IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS
  Impost sobre successions i donacions
  •    Fonts: normes estatals i autonòmiques.
  •    Fet imposable i subjectes.
  •    Quantificació: base imposable, reduccions, base liquidable, tarifa i quota.
  •    Meritació i prescripció.
  •    Fiscalitat de l’empresa familiar.
  •    Assegurances de vida i donacions.
  Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
  •    Les tres modalitats de l’impost: transmissions patrimonials oneroses, actes jurídics documentats i operacions societàries.
  •    Operacions més comuns.
  •    Principals problemes pràctics: Llei de Mercat de Valors, comprovació de valors, prescripció, etc

  Ponents:
  - M. Cristina Arranz Martí
  Advocada. Tècnic Superior del Servei d’Atenció al Contribuent
  - Josep Antoni Cuervo Tejero
  Sotsinspector Coordinador Oficina Tècnica de la Inspecció Territorial a Barcelona de l’Agència Tributària de Catalunya


  * Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.


  El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
   
  Cancel·lació: En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.
  Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

  Tràmits Inscripció:
  - Indicar-nos les dades que desitja constin a la factura (una vegada emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
  - Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, ja sigui al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES5931910500084579155328 (Nueva Caja Rural de Aragón SOC. COOP-Bantierra, anteriorment Caixa d’Advocats), per visa presencialment al Centre de Formació Icab, o per telèfon al 93 496 18 80 i 93 601 12 12  (targeta de crèdit o de dèbit).
  * Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e.mail masters@icab.cat o al número de fax: 93 487 16 49


  Preus i formes pagament:
  -    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i *Estudiants Associats:
  Matrícula de 628.22€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 396.56€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 3800.70€

  -    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
  Matrícula de 734.22€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 458.91€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 4405.50€

  -    Col·legiats altres Col·legis:
  Matrícula de 750€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 531.25€ cadascuna) de novembre a juny  = TOTAL: 5000€

  -    No Col·legiats ICAB:
  Matrícula de 810€ + 8 quotes mensuals domiciliades (573.75€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 5400€
  * https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba8ac2938497f41adc2b486ab08b167263247e86378ad54497bc53ed7e6aabf8ff220633aaadb5b24

 • CATEGORIA Masters
 • Certificat Per tal d'obtenir el títol d'especialista en el Màster és necessari el 80% d'assistència i superar el sistema d'avaluació establert.

Contactes

  • Altres telèfons ICAB 
  Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació
  Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 F. 93 215 04 29 E. campus@icab.cat E. masters@icab.cat