Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar

Màster en Dret Fiscal cAmpus ICAB 2014-2015

Màster en Dret Fiscal cAmpus ICAB 2014-2015
 • Dates Del  07/10/2014  al  25/06/2015
 • Horari Dimarts i dijous de 18 a 21 hores
 • Lloc de celebració Aules ICAB
 • Organitzador cAmpus ICAB
 • MÒDUL I  : LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA I PROCEDIMENTS

  Llei General Tributària
  •    Contingut, fonts i principis
  •    Interpretació i aplicació de la norma tributària
  •    Obligats tributaris: contribuent, substitut, retenidor, repercussió i responsables.
  •    Capacitat, domicili, representació i solidaritat.
  •    Obligació principal i obligacions subsidiàries: successió en el deute, interessos de demora, recàrrecs, devolucions i garanties.
  •    Extinció del deute: pagament i prescripció.

  Procediment tributari
  •    Procediments de gestió en particular: Presentació i rectificació de declaracions, devolucions, verificació de dades i comprovació limitada.
  •    Procediment de recaptació (I): període voluntari i període executiu, procediment front a responsables i successors, ajornaments i fraccionaments.
  •    Reclamacions i recursos: recurs de reposició, procediments especials de revisió, procediment econòmic administratiu, especialitats de la via contenciosa administrativa.

  Inspecció Tributària
  •    Procediment d’Inspecció: Inici,  tramitació i finalització del procediment, durada del mateix, lloc i documentació de les actuacions inspectores
  •    Simulació d’una inspecció real

  Sistema sancionador tributari
  •    Infraccions i sancions administratives tributàries.
  •    Delicte fiscal.

  Ponents:

  - Jose Miguel Martinez-Carrasco de Pignatelli. Advocat

  - Artur Gasch Brosa. Cap d'Equip de la Unitat Regional d'Actuacions Especials de la Dependència Regional de Recaptació de l'AEAT de Catalunya

  - Jose M. Tovillas Morán. Secretari del Departament de Dret Financer i Tributari UB

  - Silvia Cano Arteseros. Diputació de Barcelona com a Gerent de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT).

  MÒDUL II  : IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

  Impost sobre la Renda de les persones físiques  
  •    Fonts: normes estatals i autonòmiques.
  •    Fet imposable, exempcions i no subjecció. Meritació i període impositiu.
  •    Quantificació (I) base imposable i classes de rendiments.
  •    Quantificació (II) base liquidable, quota, deduccions.
  •    Tributació de la família, mínims, reduccions i tributació conjunta.
  •    Gestió i obligacions formals.

  Ponents:

  - Àngels Postils Lanfranco. Advocada

  - Artur Gasch Brosa. Jefe de Equipo de la Unidad Regional de Actuaciones Especiales de la Dependencia Regional de Recaudación de la AEAT de Catalunya

  MÒDUL III: IMPOST SOBRE SOCIETATS I FISCALITAT DELS NO RESIDENTS

  Impost sobre Societats
  •    Fet imposable i exempcions.
  •    Subjectes passius.
  •    Base imposable (I): resultat comptable i fiscal.
  •    Base imposable (II): ingressos i despeses deduïbles.
  •    Base imposable (III): valoracions, operacions vinculades.
  •    Quantificació: tipus, quota, deduccions i bonificacions.
  •    Règims especials: societats patrimonials, empreses de reduïda dimensió i operacions de reestructuració empresarial.
  •    Obligacions formals.

  Introducció a la fiscalitat dels no residents
  •    Normativa interna
  •    Planificació fiscal internacional: doble imposició i tractats internacionals.
  •    Principals problemes que planteja la fiscalitat internacional

  Ponents:

  - Albert Giralt Català. Advocat

  - Enrique Seoane Smith. Inspector d'Hisenda de l'Estado.Inspector Financer i Tributari. Inspector de Duanes i Impostos Especials

  MÒDUL IV: IVA,  IMPOSTOS ESPECIALS I IMPOSTOS LOCALS

  IVA
  •    Fets imposables, exempció i no subjecció.
  •    Subjectes passius.
  •    Delimitació de l’IVA amb l’impost sobre transmissions patrimonials.
  •    Quantificació: base, tipus, repercussió i deducció.
  •    Adquisicions intracomunitàries de bens.
  •    Règims especials
  •    Obligacions formals: facturació.

  Impostos locals
  •    Impost sobre activitats Econòmiques.
  •    Impost  sobre Bens Immobles
  •    Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de naturalesa Urbana (Plusvàlua Municipal)
  •    Impost sobre Vehicles de tracció Mecànica
  •    Impost sobre Construccións Instal.lacions i Obres.

  Altres impostos
  •    Impostos duaners.
  •    Impostos Especials.

  Ponents:

  - Raúl Martínez González. Inspector d'Hisenda-Cap d'Equip d'Inspecció.

  - Miquel Gaya Arjalaguer. Inspector d'Hisenda

  - Rafael Olañeta Fernández-Grande. Doctor en Dret a la Universitat de Barcelona

  - Marilo Pardo Serrano. Assessora Fiscal

  MÒDUL V:     IMPOST SOBRE IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS I  IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

  Impost sobre Successions i Donacions
  •    Fonts: normes estatals i autonòmiques.
  •    Fet imposable i subjectes.
  •    Quantificació: base imposable, reduccions, base liquidable, tarifa i quota.
  •    Meritació i prescripció.
  •    Fiscalitat de l’empresa familiar.
  •    Assegurances de vida i donacions.

  Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes jurídics documentats
  •    Les tres modalitats de l’impost: Transmissions Patrimonials Oneroses, Actes Jurídics Documentats i Operacions Societàries.
  •    Operacions més comuns.
  •    Principals problemes pràctics: Llei de Mercat de Valors, comprovació de valors, prescripció, etc

  Ponents:

  - M. Cristina Arranz Martí. Advocada. Tècnic superior del servei d’atenció al contribuent

  - Josep Antoni Cuervo Tejero. Cos Superior Oficina Tècnica de la Inspecció Territorial a Barcelona de l’Agència Tributària de Catalunya

   

  * Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència i superar el sistema d'avaluació establert.

  El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per l’èxit del mateix.
   
  Cancel·lació:

  En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

  Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

 • INSCRIPCIONS ON-LINE
 • CATEGORIA Masters

Contactes

  • Altres telèfons ICAB 
  Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació
  Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 F. 93 215 04 29 E. campus@icab.cat E. masters@icab.cat