Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar

Màster en Dret de Família cAmpus ICAB 2014-2015

Màster en Dret de Família cAmpus ICAB 2014-2015
 • Dates Del  06/10/2014  al  08/06/2015
 • Horari Dilluns i dimecres, de 18 a 21 hores
 • Lloc de celebració Aules ICAB
 • Organitzador cAmpus ICAB
 • Objectiu del Màster:

  L'objectiu principal del Màster en Dret de Família és la formació pràctica de l'advocat, per dotar-lo dels millors coneixements i recursos en l'aplicació pràctica d'aquesta especialitat, tant si exerceix com a advocat, com si té relació professional amb altres àmbits (com, per exemple, mediació, serveis socials o adopcions, entre d'altres).

  La metodologia emprada és mitjançant la casuística pràctica per tal de consolidar el coneixement dels mètodes i procediments més adequats que es poden aplicar a cada supòsit.

  El Màster s'adreça no només a llicenciats en Dret i advocats, sinó també a altres titulats universitaris que vulguin completar la seva formació superior amb la pràctica professional del Dret.

  El quadre docent està format per advocats en exercici, jutges i magistrats i per professorat universitari.

  Programa:

  Estructurat en tres mòduls:
   
  MÒDUL 1. Famílies, matrimoni i parelles estables.  Actuacions jurídico-professionals

  La intervenció Professional en els processos de família. Tractament pràctic.
  La diversitat de les famílies: tractament interdisciplinari i eines d’utilitat per l’advocacia de família (antropologia, sociologia, demografia)
  Introducció als processos matrimonials canònics i a les causes de nul·litat canònica
  Processos de nul·litat civil. separació i divorci. Mutu acord i contenciós. Efectes
  Redacció de demandes, contestacions, reconvencions i recursos
  Modificació i incompliment de mesures. Execució de sentències de família
  Qüestions notarials i registrals de la ruptura
  Els règims econòmics matrimonials i la seva liquidació
  Compravendes amb pacte de supervivència. Capitulacions i pactes en previsió d'una ruptura matrimonial
  Parelles estables. Conflictes durant la convivència i ruptures. Procés pràctic
  Mediació familiar: principis, tècniques i procediment

  MÒDUL 2. Filiació, potestat i aliments d'origen familiar. intervencions jurídiques

  Demandes, escrits i mesures en els processos de filiació
  Acolliment preadoptiu. adopció interna
  Adopció internacional.
  Potestat parental. Pla de parentalitat.
  Procés d'aliments d'origen familiar

  MÒDUL 3. Qüestions connexes de relleu en els processos familiars

  Dret internacional privat i dret interregional. Aplicació de convenis internacionals i qüestions transnacionals
  Reagrupació familiar. Sostracció internacional de menors
  Drets viduals familiars
  Violència domèstica
  L'atenció familiar a les persones grans. L'acolliment
  Discapacitat, incapacitació i protecció familiar
  Dret fiscal familiar
  Pactes successoris i dret successori
  Dret de família i dret penal
  Situacions de risc, desemparament i mesures de protecció. oposició a les mesures

  * Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència i superar el sistema d’avaluació previst.

  L'avaluació del Màster es farà en funció de l'assistència, del resultat dels casos pràctics que es treballaran en grup durant el curs  en les dates assenyalades com a classes pràctiques i d’una proba final.

  El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per l’èxit del mateix.
   
  Cancel·lació:

  En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster. Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

  TÍTOL I
  Aplicació

  Article 1
  Àmbit d’aplicació
  Aquest Reglament estableix les normes per a l’organització i funcionament del Servei de Defensa d’ofici i l’Assistència jurídica gratuïta en l’àmbit del Col·legi d’Advocats de Barcelona. Així mateix, determina les competències i funcions que la Junta de Govern delega a la Comissió del Torn d’Ofici.

  TÍTOL II
  Accés i permanència al Torn d’Ofici
  Article 2
  Condicions generals d’inscripció al Torn d’Ofici
  1. La incorporació al Servei de defensa d’ofici té caràcter voluntari. Es podran integrar els col·legiats i col·legiades exercents a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona que es trobin al corrent en les seves obligacions col·legials i en l’exercici ple dels seus drets i de la capacitat funcional per a l’exercici de la defensa d’ofici i que reuneixin els requisits exigits per la normativa vigent.
  2. La Junta de Govern, per acord motivat, podrà, si s’escau, imposar el seu caràcter obligatori per a tots els col•legiats, prèvia valoració de les circumstàncies concurrents, i prèvia informació pública col·legial per termini de quinze dies.
  3. Amb caràcter general i sens perjudici del que estableixi el Consell de Col·legis de Catalunya, per a inscriure’s al Servei és necessari reunir cadascun dels
  següents requisits:
  a) Estar col·legiat/da a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona com a exercent.
  b) Tenir despatx obert a la zona geogràfica on es pretén actuar.
  c) Acreditar haver exercit durant un mínim de tres anys abans de la inscripció en la matèria en la que es vol inscriure.
  d) Haver superat els cursos de l’Escola de Pràctica Jurídica o curs equivalent degudament homologat pel Consell de Col•legis de Catalunya o curs especialitzat equivalent.
  e) No incórrer en causa de d’incompatibilitat, contingudes en l’article 6 del present Reglament.
  f) Trobar-se al corrent de pagament de les quotes col·legials.
  g) No estar subjecte a sanció disciplinària o mesura cautelar.
  h) No patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb les funcions corresponents a l’exercici de l’advocacia.

  4. Excepcionalment, la Junta de Govern podrà dispensar motivadament el requisit establert a l’apartat d del número anterior si concorren en el sol·licitant mèrits o circumstàncies que acreditin la seva capacitat per a la prestació del servei. En aquest supòsit, la Comissió del Torn d’Ofici, valorarà exhaustivament els mèrits i circumstàncies al·legats, podent demanar del sol·licitant l’aportació dels antecedents que consideri convenient, elaborant proposta que elevarà a la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

  Profesorado:

  Adoració Padial Albàs. Professora de Dret Civil
  Albert Parés Casanova, Advocat
  Albert Santos Martínez
  Angel Serrano de Nicolás. Notari
  Antonio Rubio Bonet. Advocat
  Avel•lina Rucosa Escudé. Advocada Rotal
  Carlos Villagrasa Alcaide. Magistrat
  Carmen Parra Rodriguez. Professora de Dret Internacional
  Clara Orpinell Sala. Advocada
  Cristina García Pujadas. Treballadora social de l’EATAF de Barcelona Comarques.
  Elena Farré Trepat. Magistrada
  Esther Vallbona Borgas. Psicòloga, coordinadora de l’EATAF de Barcelona de comarques
  Francesc Vega Sala. President de la Societat Catalana d’Advocats de Família
  Gema Espinosa Conde. Magistrada
  Isaac Ravetllat Ballesté. Advocat
  Isabel Balada Asensio. Advocada
  Isabel Hernando Vallejo. Magistrada
  Jorge Vergara Aranda. Magistrat
  Marina Roustan. Psicòloga
  Marta Sánchez-Ocaña Fernández. Magistrada
  Mª Ángeles Félix Ballesta, Catedràtica. Àrea de Dret Eclesiàstic de l'Estat, Facultat de Dret
  Purificación Pujol Capilla.
  Roser Pallerols Vidal. Advocada
  Santiago Bueno Salinas. Tribunal Eclesiàstic
  Vicente Pérez Daudí. Advocat
  Víctor Gómez Martín. Professor de Dret Penal

 • INSCRIPCIONS ON-LINE
 • CATEGORIA Masters
 • Professorat Antonio Rubio Bonet: arubio@bufeterubio.com Isabel Balada Asensio: ibalada@icab.es

Contactes

  • Altres telèfons ICAB 
  Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació
  Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 F. 93 215 04 29 E. campus@icab.cat E. masters@icab.cat