Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar

Màster en Dret de Família i Successions ICAB 2017-2018

Màster en Dret de Família i Successions ICAB 2017-2018
 • Dates Del  02/10/2017  al  04/07/2018
 • Horari Dilluns i dimecres de 18 a 21 hores. D’octubre a juny.
 • Lloc de celebració Aules ICAB
 • Organitzador Másters ICAB
 • COMITÈ CIENTÍFIC:

  · Carme Adell Artiga. Advocada
  · María Giráldez de Luis. Advocada
  · Ramon Casanova Burgués. Advocat

   

  OBJECTIUS:

  L’objectiu principal del Màster en Dret de Família i Successions és la formació pràctica de l’advocat, per dotar-lo dels millors coneixements i recursos en l’aplicació pràctica d’aquesta especialitat, tant si exerceix com a advocat, com si té relació professional amb altres àmbits (mediació, serveis socials o adopcions, entre d’altres).
   
  La metodologia emprada és mitjançant la casuística pràctica per tal de consolidar el coneixement dels mètodes i procediments més adequats que es poden aplicar a cada supòsit. Treballem casos reals a classe.
   
  El Màster s’adreça no només a llicenciats en dret i advocats, sinó també a altres titulats universitaris que vulguis completar la seva formació superior amb la pràctica professional del dret.
   
  El quadre docent està format per advocats en exercici, jutges i magistrats i per professorat universitari.

   

  MÒDUL I. DRET DE FAMÍLIA I ESPECIAL REFERÈNCIA A ELEMENTS INTERNACIONALS.    

  · Crisi de parella o matrimonial: estudi integral dels processos de separació, divorci, nul·litat, liquidació del règim econòmic matrimonial, en la via contenciosa o de mutu acord.
  · Procediments amb elements internacionals: tècniques en interpretació de llei aplicable i determinació de competència dels òrgans judicials, reconeixement, execució i modificació de títols judicials estrangers.
  · Segrest Internacional de Menors (SIM): tècniques d'actuació i defensa des d'ambdues perspectives: país requirent, país requerit.    
  · Innovació en les tècniques resolució de conflictes del SIM: la mediació internacional.    
  · Tècniques en la redacció d'escrits, demandes i recursos en processos especials de família i menors.    
  · Tècniques desenvolupades a través de sessions de coaching per a la negociació, entrevistes amb el client i defensa davant els Tribunals.    
  · Altres procediments especials del dret de família: execucions, Jurisdicció voluntària, modificació de mesures.    
  · Tècniques en l'obtenció de prova: bases i tècniques en matèries diferents al dret de família però directament relacionades amb el procés de divorci: Dret laboral, dret fiscal, dret mercantil.    
  · Col·laboració i intervenció d'altres professionals: psicòlegs, detectius, SATAF, Ministeri Fiscal, Lletrat de l’Administració de Justicia.    
  · Processos de violència contra la dona en supòsits de crisi familiar: tècniques per a la defensa de les mesures civils en les diferents compareixences del procés, tècniques per a l'assessorament de les parts (víctima/denunciat), nocions sobre els recursos per a la víctima, i qüestions de competència.    
  · Filiació: reclamació de paternitat, mesures que es poden sol·licitar, drets i obligacions de cada part en aquest tipus de supòsits.    
       
  MÒDUL II. INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I PROTECCIÓ A LA PERSONA    

  · Protecció a la infància. Processos de desemparament i risc.     
  · Contingut i especialitats dels processos que poden intervenir: Administratiu, Civil, Penal.    
  · Tècniques de defensa i actuació en cada procés.    
  · Nocions sobre la reclamació patrimonial enfront dels actes negligents de l'Administració en processos de protecció de menors.    
  · Acolliment, adopció i guarda de fet.    
  · Contingut i especialitats del procés.    
  · Tècniques per a la defensa davant els tribunals i el seguiment davant l'Administració.    
  · Protecció a la persona. Processos d'incapacitat, tutela i curatela.    
  · Contingut i especialitats del procés.    
  · Tècniques per a l'obtenció de proves, i intervenció d'altres professionals.    
  · Protecció del patrimoni. Conceptes i límits en la protecció del patrimoni de l'incapaç.    
   
  MÒDUL III. DRET DE SUCCESSIONS.

  Anàlisis i estudi de totes les formes de successió hereditària:
  · La successió testada (testaments, codicils i memòries testamentàries). Tècniques per la redacció de testaments, supòsits pràctics i estudi de les figures testamentàries.
  · La interrogatio in iure.
  · La successió intestada i l’ordre successori
   · La successió contractual: contingut dels pactes successoris
  Altres atribucions successòries determinades per la llei:    
  · La llegítima: càlcul, reclamació i extinció.
   · La quarta vidual
  Estudi dels drets viduals i de les formes d’acceptar o repudiar una herència

  MÒDUL IV. DRET DE SUCCESSIONS AMB ELEMENTS INTERNACIONALS I FISCALITAT SUCCESSÒRIA

  Estudi del Reglament (UE) núm. 650/2012 del Parlament Europeu i del Consell de 4 juliol 2012 relatiu a la competència, la llei aplicable, el reconeixement i l'execució de les resolucions, a l'acceptació i l'execució dels documents públics en matèria de successions per causa de mort i a la creació d'un certificat successori europeu:
  · Anàlisi de l’impacte del component internacional a l’hora de testar
  · La fiscalitat de l’herència:
  · Impost sobre Successions i Donacions: càlcul, terminis i estudi de les fórmules d’estalvi fiscal.
  · Competència territorial de les Administracions publiques.
  · Fiscalitat dels no-residents a Espanya però residents a la UE. Impacte i aplicació de la STJUE de 3/09/14
  · Fiscalitat dels extracomunitaris.
  · Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Impacte i aplicació de les sentències del Tribunal Constitucional.
  Tècniques de negociació

   

  Professorat:

  ALEJANDRO EBRAT PICART, Advocat
  ALMUDENA GONZÁLEZ GARCÍA, Advocada i Professora UB
  ANDRÉS MALUENDA MARTÍNEZ, Advocat
  ÁNGEL SERRANO DE NICOLAS, Notari
  ANTONI BOSCH CARRERA, Notari
  CARLOS RAMOS RUBIO, Magistrat
  CARMEN ADELL ARTIGA, Advocada
  CHANTAL MOLL DE ALBA, Advocada
  ELENA FARRÉ TREPAT, Magistrada
  ERNEST PASCUAL FRANQUESA, Magistrat
  EVA INFANTE SÁNCHEZ, Advocada
  ISABEL VIOLA DEMESTRE, Professora titular de la UB
  JAUME ALONSO-CUEVILLAS SAYROL, Catedràtic de Dret Processal. Advocat-Economista
  JAVIER FORCADA MIRANDA, Magistrat
  JESÚS GÓMEZ TABOADA, Notari
  JOAN SACRISTÁN TARRAGÓ, Advocat i President de la Secció de Dret Civil de l'ICAB
  JOAN VALL i COSTA, Advocat
  JOSÉ COLL RODRIGUEZ, Advocat
  JOSEP GUIU BADIA, Advocat
  JUAN J. LIRIA PASTUR, Advocat
  MARIA DE MONTSERRAT ROMAGUERA, Advocada
  MARÍA DEL CAMINO QUIROGA MARTÍNEZ, Notaria
  MARIA GIRALDEZ DE LUIS, Advocada
  MAX ARIAS BLÁZQUEZ, Advocat
  MERCÉ PIGEM PALMÉS, Advocada
  MERCEDES CASO I SEÑAL, Magistrada
  MERITXELL GABARRÓ I SANS, Advocada
  PILAR PÉREZ VALENZUELA, Advocada
  RAMÓN A. CASANOVA BURGUÉS, Advocat
  RAMON PRATDESABA I RICART, Advocat i President de la Associació Catalana d'Especialistes en Dret de Successions.
  RAQUEL FRANCO MANJÓN, Advocada
  SILVIA SILVIA GIMÉNEZ-SALINAS COLOMER, Advocada
  XAVIER ABEL LLUCH, Magistrat i Doctor en Dret

   

   

  * Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

  Per optar al títol, els alumnes han d’acreditar, com a mínim, la seva assistència presencial al 80% de les hores lectives. La justificació d’absències no eximeix de l’obligació d’assistir a les classes. L’única forma d’acreditar l’assistència és la signatura en el llistat d’assistència que hi haurà cada dia a l’inici de cada classe. La llista romandrà 30 minuts a l’entrada de classe, essent retirada i comptant com NO ASSISTÈNCIA si s’arriba més tard.

   

  JUSTIFICACIÓ D’ABSÈNCIA ALS MÀSTERS DE L’ICAB

  Només es podran justificar un 10% de les classes.

  Únicament es consideraran faltes justificades d’absència les següents:

  - Malaltia de l’alumne. Se sol·licitarà un informe i/o justificant mèdic.
  - Malaltia d’algun familiar que requereixi de la cura directa de l’alumne. Se sol·licitarà un informe i/o justificant mèdic.
  - Assistència a algun acte oficial i/o familiar. Es demanarà justificant.
  - Es consideraran justificades les absències per motius laborals només aquelles que no siguin continuades en el temps i degudament justificades. (Exemple: judicis, vistes orals, assistència detingut, etc.)
  - Es podrà estudiar el cas individual d’algun alumne en cas que ho requereixi i Direcció ho consideri adient.

  El programa, dates, i professorat estan subjectes a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
   
  Cancel·lació:

  En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reemborsament del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

  Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

   

  Tràmits Inscripció:

  - Indicar-nos les dades que desitja constin a la factura i un número de compte per a les quotes domiciliades
  - Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, ja sigui al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES5931910500084579155328 (Nueva Caja Rural de Aragón SOC. COOP-Bantierra, anteriorment Caixa d’Advocats), per VISA presencialment al Centre de Formació ICAB, o per telèfon al 93 496 18 80 i 93 601 12 12  (targeta de crèdit o de dèbit).

  * Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat o al número de fax 93 487 16 49

   

  PREUS I FORMES DE PAGAMENT:

  -    Col·legiats ICAB en els últims 3 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i *Estudiants Associats:
  Matrícula de 591.85€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 401.62€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 3804.75€

  -    Col·legiats ICAB de més de 3 anys:
  Matrícula de 685.30€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 465.03€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 4405.5€

  -    Col·legiats altres Col·legis:
  Matrícula de 1176€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 465.50€ cadascuna) de novembre a juny  = TOTAL: 4900€

  -    No Col·legiats ICAB:
  Matrícula de 1296€ + 8 quotes mensuals domiciliades (513€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 5400€

  * http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba8ac2938497f41adc2b486ab08b167263247e86378ad54497bc53ed7e6aabf8ff220633aaadb5b24

   

  IDIOMA:

  Les classes seran impartides en llengua catalana o castellana, d’acord a la llibertat de càtedra.

 • CATEGORIA Masters
 • Certificat Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

Contactes

  • Altres telèfons ICAB 
  Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació
  Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 F. 93 215 04 29 E. campus@icab.cat E. masters@icab.cat