Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Agenda

Curs de Dret Urbanístic

Curs de Dret Urbanístic
  • Data inici: 05-05-2020
  • Data finalització: 16-07-2020
  • Lloc: Aula 75, 7a planta ICAB (C/Mallorca, 283)
  • Horari: Dimarts i dijous de 19 a 21 horesDIJOUS 2 DE JULIOL NO HI HA CLASSE
Organitza: Secció de Dret Administratiu

05/05/20 Els sistema normatiu urbanístic. El marc legal estatal i autonòmic. Els principis generals de l’actuació urbanística i la funció social de la propietat. L’organització administrativa de la funció urbanística a Catalunya.
Enric Lambies Ortin. Director de Coordinació amb l’Àrea Metropolitana i Seguiment d’Acords Institucionals de l’Ajuntament de Barcelona

07/05/20 Règim urbanístic del sòl (I). La determinació del règim urbanístic del sòl: les situacions del sòl, la classificació i la qualificació urbanístiques. Els sistemes i les zones. L’aprofitament urbanístic.
Enric Lambies Ortin. Director de Coordinació amb l’Àrea Metropolitana i Seguiment d’Acords Institucionals de l’Ajuntament de Barcelona

12/05/20 Règim urbanístic del sòl (II). El contingut del dret de propietat del sòl. Facultats dels propietaris de sòl: el dret a promoure i a participar en la transformació del sòl. Drets i deures dels propietaris de sòl urbà i de sòl urbanitzable.
Gemma Segura López. Advocada

14/05/20 Règim urbanístic del sòl (III). El règim del sòl no urbanitzable. Usos i construccions admissibles en sòl no urbanitzable. Procediments d’autorització.
Carles Pareja Lozano. Advocat.

19/05/2020 Planejament urbanístic (I). El sistema de planejament urbanístic. Els plans d’ordenació del territori i els plans urbanístics. Les directrius de planejament. La naturalesa jurídica dels plans urbanístics. Els límits legals a la potestat de planejament urbanístic i el control judicial de la discrecionalitat del planificador.
Pablo Molina Alegre. Advocat.

21/05/20 Planejament urbanístic (II). Instruments de planejament general: els plans directors urbanístics, els plans d’ordenació urbanística municipal i els programes d’actuació urbanística municipal. Els plans urbanístics derivats: els plans parcials urbanístics, els plans de millora urbana, els plans especials urbanístics. Els catàlegs i els projectes d’urbanització.
Carolina Mirapeix Martínez. Advocada.

26/05/20 Planejament urbanístic (III). La formulació i tramitació del planejament urbanístic. Planejament i participació ciutadana. La publicitat dels plans. Modificació i revisió del planejament urbanístic. Els convenis urbanístics.
Gemma Segura López. Advocada

28/05/20 Ordenació urbanística i medi ambient. Avaluació ambiental del planejament urbanístic. 
Isabel Caro-Patón Carmona. Advocada.

02/06/20 L’execució del planejament urbanístic (I). Concepte. Gestió urbanística integrada i gestió urbanística aïllada. Els polígons d’actuació. Els sistemes d’actuació urbanística. El sistema de reparcel·lació: la distribució equitativa de beneficis i càrregues. Les modalitats del sistema de reparcel·lació: compensació bàsica, compensació per concertació, cooperació. Les juntes de compensació.
Glòria Bardají Pascual. Advocada.

04/06/20 L’execució del planejament urbanístic (II). El projecte de reparcel·lació. Anàlisi d’un supòsit pràctic.
Elvira Fernández Lozano. Advocada.

09/06/20 L’execució del planejament urbanístic (III). Les expropiacions urbanístiques. Supòsits legitimadors: expropiació com a sistema d'execució del planejament, com a instrument per a l’execució dels sistemes urbanístics. Altres supòsits. La tramitació de l’expropiació urbanística: actuacions aïllades, procediment de taxació conjunta, expropiacions per ministeri de la llei. L’ocupació directa.
Joan Domingo i Pujol. Coordinador Supervisió Jurídica. Direcció d’Assessoria Jurídica INCASOL

11/06/20 Criteris de valoració en les diferents situacions de sòl: sòl rural i sòl urbanitzat. Valoració de les construccions, edificacions i instal·lacions.
Pere González Nebreda. Arquitecte DALF.

16/06/20 Llicències urbanístiques. El control preventiu de l’activitat d’edificació i ús del sòl. Tècniques d’intervenció: llicència urbanística, declaració responsable i comunicació prèvia. La llicència urbanística municipal: naturalesa jurídica i classes. El procediment de concessió de les llicències i els supòsits de silenci negatiu i positiu. La caducitat de les llicencies. La revocació i anul·lació de les llicències.
Cristina Gómez Nebrera. Advocada.

18/06/20 Urbanisme i habitatge. El dret a l’habitatge. Les reserves d’habitatge de protecció pública. El sistema d’habitatge dotacional públic. Els patrimonis municipals de sòl i d’habitatge. Drets de tanteig i retracte. Instruments per al compliment de l’obligació d’edificar. El dret de reallotjament de les persones afectades per actuacions urbanístiques.
Judith Gifreu Font. Directora de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

25/06/20 El deure de conservació i de rehabilitació dels immobles. Les actuacions de conservació, millora i regeneració urbana. L’ordre d’execució d’obres de conservació i rehabilitació. La declaració de ruïna.
Pablo Feu Fontaiña. Advocat

30/06/20 Protecció de la legalitat urbanística. Les mesures de restauració de la realitat física alterada i de l'ordre jurídic vulnerat. Procediment de restauració. Caducitat i prescripció de l’acció. La responsabilitat pels danys i els perjudicis derivats de les infraccions urbanístiques. Les infraccions urbanístiques. Les persones responsables. Les sancions. La competència sancionadora. La prescripció de les infraccions i de les sancions.
Eva Giménez Corrons. Advocada.

02/07/20 NO HI HA CLASSE

07/07/20 Responsabilitat patrimonial en l’àmbit urbanístic. Supòsits indemnitzatoris. Responsabilitat per alteració del planejament. Les vinculacions singulars. Responsabilitat per anul·lació de llicències urbanístiques.
Carles Pareja Lozano. Advocat.

09/07/20 Urbanisme i Registre de la propietat
Rafael Arnáiz Ramos. Registrador de la propietat del Registre de la Propietat núm. 7 de Barcelona.

14/07/20 Les activitats i l’urbanisme: obres vinculades a la implantació d’activitats. Incidència de la normativa sectorial sobre les llicències i comunicacions.
Xavier Silvestre Castejon. Lletrat consistorial de la Direcció de Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Barcelona.

16/07/20 Aspectes fiscals del dret urbanístic
Josep Guiu Badia. Advocat.

PREU:
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 142,00€ 106,50€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 3 anys 142,00€ 106,50€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 213,00€ 159,75€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 355,00€ 266,25€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 532,50€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 25% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Contactes