Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Agenda

Màster en Advocacia Penal ICAB 2016-2017

Màster en Advocacia Penal ICAB 2016-2017
  • Data inici: 03-10-2016
  • Data finalització: 07-07-2017
  • Lloc: Aula 5 del Centre de Formació Icab
  • Horari: Dimarts i dijous de 18 a 21 hores (tres proves en divendres)
Màster en Advocacia Penal ICAB 2016-2017.Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) adreçat principalment a advocats i advocades i Llicenciats en Dret.

Programa:

Mòdul 1- Els processos penals. Drets i garanties constitucionals i Europees amb incidència en el procés. Pràctica processal: judicis lleus, diligències prèvies, judicis ràpids, procediment abreujat, sumari, llei del jurat.
•    Introducció; estructura del procés; el procés penal com a problema constitucional: construcció del procés a partir dels drets constitucionals; el procés degut: drets constitucionals i principis configuradors. Garanties de la funció jurisdiccional: submissió a la llei, independència, inamovibilitat i responsabilitat: la seva projecció processal. El Jutge imparcial, dret al Jutge natural, la contaminació processal. L’ articulació constitucional del Ministeri Fiscal. La seva configuració legal i estatutària.
•    La jurisdicció criminal.
•    Garanties de l’activitat processal de les parts. L’article 24 CE. Catàleg exprés de drets, drets innats, diferents manifestacions en la configuració de drets i deures processals a la llum de la doctrina del Tribunal Constitucional.
•    La detenció i la presó preventiva.
•    Drets constitucionals a l’activitat investigadora i probatòria. Drets constitucionals en joc. La tensió constitucional i el principi de proporcionalitat, de necessitat i de menor lesivitat.
•    Prova il•lícita. Prova prohibida. La connexió d’ antijuricitat.
•    Nul•litat dels actes judicials. Règim i tramitació. Arts. 238 i ss L.O.P.J
•    Fase intermèdia del procediment. Sobreseïment de les actuacions.
•    El plenari.
•    Recursos. Prova en segona instància.
•    Judicis ràpids.
•    La Justícia de menors.
•    Judici amb jurat.
•    Recurs de cassació. Recurs d’empara.
•    Execució penal
•    Cooperació jurídica internacional

Mòdul 2- Regles generals del Llibre I del CP i la seva aplicació pràctica: delictes, persones físiques i jurídiques responsables, penes, mesures de seguretat, conseqüències accessòries, causes d'extinció de la responsabilitat criminal.
•    Iter Criminis. Autoria i participació (arts. 15 a 18 i 28 a 31 CP)
•    Definició del delicte. Comissió per omissió.  Imprudència (10,11 i 12 CP)
•    L’Error. Eximents de la responsabilitat criminal. Circumstàncies atenuants i agreujants. (arts. 14, 20, 21 i 22 CP)
•    Penes. Regles d’aplicació. Formes substitutives de l’execució de les penes privatives de llibertat. (arts. 32 i ss, 61 i ss, i 80 i ss CP)
•    Responsabilitat civil “ex delicte” ( arts. 116 i ss CP)
•    Extinció de la responsabilitat criminal. Prescripció del delicte i la pena. Concurs de lleis i de delictes. Delicte continuat. (arts. 130 a 135, 8 i 74 i ss CP)

Mòdul 3- Delictes contra les persones, i els drets i llibertats individuals (vida, integritat física, llibertat i indemnitat sexual i honor), i contra les relacions familiars.
•    Homicidi i les seves formes. L’avortament.
•    Delictes contra la integritat física: Lesions doloses; Lesions imprudents;Renyina tumultuària; Manipulació genètica; Responsabilitat civil en els delictes contra la vida i la integritat física.
•    Delictes contra la llibertat i contra la integritat moral. Detencions il•legals i segrests; Amenaces; Coaccions; Delicte contra la integritat moral; Tortures.
•    Delictes contra la llibertat i indemnitat sexual.
•    Violència domèstica.
•    Delictes contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat del domicili.
•    Delictes contra l’honor.

Mòdul 4- Delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic, de finançament il·legal de partits polítics, contra la Hisenda Pública i contra els drets dels treballadors i ciutadans estrangers.
•    Delictes contra el patrimoni. Delictes d’apoderament.
•    De les defraudacions. Estafa. Apropiació indeguda.
•    Insolvències punibles.
•    Propietat intel•lectual i Industrial.
•    Delictes relatius al mercat i als consumidors.
•    Delictes societaris.
•    Recaptació i conductes afins. Blanqueig de capitals.
•    Delictes contra Hisenda Pública i la Seguretat Social.
•    Delictes contra els drets dels treballadors.

Mòdul 5- Delictes contra l'ordenació del territori i urbanisme i el medi ambient, conductes que atempten contra la seguretat col·lectiva, de falsedat documental.
•    Delictes contra l’ordenació del territori.
•    Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient.
•    Delictes contra la salut pública.
•    Delictes contra la seguretat del tràfic.
•    Falsejament.

Mòdul 6-  Delictes contra la administració pública, l'administració de justícia i contra la constitució i l'ordre públic.
•    Delictes contra l’Administració Pública.
•    Delictes contra l’Administració de Justícia.
•    Delictes contra l’ordre públic.
•    Delictes contra la Constitució.

 

Professorat
Albert Pons Vives. Advocat
Andreu Van den Eynde Adroer. Advocat
Carlos Echavarri Paniagua. Advocat
Carlos Ramos Rubio. Magistrat
Carme Guil Roman. Fiscal adscrita a la Fiscalia de Menors
Cristina Rodriguez Orriols. Advocada
Esther Palmés Bosch. Advocada
Eva Labarta i Ferrer. Advocada
Jordi Oliveras Badia. Advocat
José A. Rodríguez Sáez. Magistrat
Juan Carlos Zayas Sadaba. Advocat
Marc Molins Raich, Advocat
Miquel Capuz Soler. Advocat
Olga Arderiu Ripoll. Advocada
Pau Valls i Escolà. Mosso
M. Carmen García Martínez, Magistrada
José Luis Ramírez Ortiz, Magistrat APB
Miriam de Rosa Palacio, Magistrada
Ines Portabella Cornet, Advocada
Constantino Adell Artiga, Advocat

 

Normes per a l’organització i funcionament del Servei de Defensa d’ofici i l’Assistència jurídica gratuïta en l’àmbit del Col•legi d’Advocats de Barcelona.

TÍTOL I
Aplicació

Article 1
Àmbit d’aplicació
Aquest Reglament estableix les normes per a l’organització i funcionament del Servei de Defensa d’ofici i l’Assistència jurídica gratuïta en l’àmbit del Col•legi d’Advocats de Barcelona. Així mateix, determina les competències i funcions que la Junta de Govern delega a la Comissió del Torn d’Ofici.

TÍTOL II
Accés i permanència al Torn d’Ofici
Article 2
Condicions generals d’inscripció al Torn d’Ofici
1. La incorporació al Servei de defensa d’ofici té caràcter voluntari. Es podran integrar els col•legiats i col•legiades exercents a l’Il•lustre Col•legi d’Advocats de Barcelona que es trobin al corrent en les seves obligacions col•legials i en l’exercici ple dels seus drets i de la capacitat funcional per a l’exercici de la defensa d’ofici i que reuneixin els requisits exigits per la normativa vigent.
2. La Junta de Govern, per acord motivat, podrà, si s’escau, imposar el seu caràcter obligatori per a tots els col•legiats, prèvia valoració de les circumstàncies concurrents, i prèvia informació pública col•legial per termini de quinze dies.
3. Amb caràcter general i sens perjudici del que estableixi el Consell de Collegis de Catalunya, per a inscriure’s al Servei és necessari reunir cadascun dels següents requisits:
a) Estar col•legiat/da a l’Il•lustre Col•legi d’Advocats de Barcelona com a exercent.
b) Tenir despatx obert a la zona geogràfica on es pretén actuar.
c) Acreditar haver exercit durant un mínim de tres anys abans de la inscripció
en la matèria en la que es vol inscriure.
d) Haver superat els cursos de l’Escola de Pràctica Jurídica o curs equivalent degudament homologat pel Consell de Col•legis de Catalunya o curs especialitzat equivalent.
e) No incórrer en causa de d’incompatibilitat, contingudes en l’article 6 del
present Reglament.
f) Trobar-se al corrent de pagament de les quotes col•legials.
g) No estar subjecte a sanció disciplinària o mesura cautelar.
h) No patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb les funcions corresponents a l’exercici de l’advocacia.
4. Excepcionalment, la Junta de Govern podrà dispensar motivadament el requisit establert a l’apartat d del número anterior si concorren en el sol•licitant mèrits o circumstàncies que acreditin la seva capacitat per a la prestació del servei. En aquest supòsit, la Comissió del Torn d’Ofici, valorarà exhaustivament els mèrits i circumstàncies al•legats, podent demanar del sol•licitant l’aportació dels antecedents que consideri convenient, elaborant proposta que elevarà a la Junta de Govern de l’Il•lustre Col•legi d’Advocats de Barcelona.

 

* Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació: En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.
Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.
 

Tràmits Inscripció:
- Indicar-nos les dades que desitja constin a la factura i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, ja sigui al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES5931910500084579155328 (Nueva Caja Rural de Aragón SOC. COOP-Bantierra, anteriorment Caixa d’Advocats), per visa presencialment al Centre de Formació Icab, o per telèfon al 93 496 18 80 i 93 601 12 12  (targeta de crèdit o de dèbit).
* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e.mail masters@icab.cat o al número de fax: 93 487 16 49

 


Preus i formes pagament:

-    Col·legiats ICAB en els últims 3 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i *Estudiants Associats:
Matrícula de 591.85€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 401.62€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 3804.75€

-    Col·legiats ICAB de més de 3 anys:
Matrícula de 685.30€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 465.03€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 4405.5€

-    Col·legiats altres Col·legis:
Matrícula de 1176€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 465.50€ cadascuna) de novembre a juny  = TOTAL: 4900€

-    No Col·legiats ICAB:
Matrícula de 1296€ + 8 quotes mensuals domiciliades (513€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 5400€


* http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba8ac2938497f41adc2b486ab08b167263247e86378ad54497bc53ed7e6aabf8ff220633aaadb5b24

PREU:
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats menys de 3 anys 4227,50€ 3804,75€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats mes de 3 anys 4895,00€ 4405,50€
DescripcióImport
Col·legiats Altres Col·legis 4900,00€
DescripcióImport
No Col·legiats ICAB 5400,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s’aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Contactes