Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Agenda

Màster en Dret de Família i Successions ICAB 2016-2017

Màster en Dret de Família i Successions ICAB 2016-2017
 • Data inici: 10-10-2016
 • Data finalització: 03-07-2017
 • Lloc: Aula 72 (7a planta de c/ Mallorca, 283)
 • Horari: Dilluns i dimecres de 18 a 21 hores
Màster en Dret de Família i Successions ICAB 2016-2017. Organitza: Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB). Adreçat principalment a advocats i advocades i Llicenciats i Graduats en Dret.

COMITÈ CIENTÍFIC:

· María Giraldez de Luis. Advocada
· Ramon Casanova Burgués. Advocat

OBJECTIUS:

L’objectiu principal del Màster en Dret de Família i Successions ICAB 2016-2017 és la formació pràctica de l’advocat, per dotar-lo dels millors coneixements i recursos en l’aplicació pràctica d’aquesta especialitat, tant si exerceix com a advocat, com si té relació professional amb altres àmbits (mediació, serveis socials o adopcions, entre d’altres).
 
La metodologia emprada és mitjançant la casuística pràctica per tal de consolidar el coneixement dels mètodes i procediments més adequats que es poden aplicar a cada supòsit. Treballem casos reals a classe.
 
El Màster s’adreça no només a llicenciats en dret i advocats, sinó també a altres titulats universitaris que vulguin completar la seva formació superior amb la pràctica professional del Dret.
 
El quadre docent està format per advocats en exercici, jutges i magistrats i per professorat universitari.

PROGRAMA:

MÒDUL I. DRET DE FAMÍLIA: 

Crisi de parella o matrimonial: estudi integral dels processos de separació, divorci, nul·litat, liquidació del règim econòmic matrimonial, en la via contenciosa o de mutu acord.    
Tècniques en la redacció d'escrits, demandes i recursos en processos especials de família i menors.    
Tècniques desenvolupades a través de sessions de coaching per a la negociació, entrevistes amb el client i defensa davant els Tribunals.    
Altres procediments especials del Dret de família: execucions, jurisdicció voluntària, modificació de mesures.    
Tècniques en l'obtenció de prova: bases i tècniques en matèries diferents al Dret de família però directament relacionades amb el procés de divorci: Dret laboral, Dret fiscal, Dret mercantil.    
Col·laboració i intervenció d'altres professionals: psicòlegs, detectius.    
Processos de violència contra la dona en supòsits de crisi familiar: tècniques per a la defensa de les mesures civils en les diferents compareixences del procés, tècniques per a l'assessorament de les parts (víctima/denunciat), nocions sobre els recursos per a la víctima, i qüestions de competència.    
Filiació: reclamació de paternitat, mesures que es poden sol·licitar, drets i obligacions de cada part en aquest tipus de supòsits.    

MÒDUL II. DRET DE FAMÍLIA AMB ELEMENTS INTERNACIONALS:    

Segrest Internacional de Menors (SIM): tècniques d'actuació i defensa des d'ambdues perspectives: país requirent, país requerit.    
Innovació en les tècniques resolució de conflictes del SIM: la mediació internacional.    
Suposats de separació o divorci amb elements internacionals: tècniques en interpretació de llei aplicable, defensa sobre la competència.    
Altres processos amb elements internacionals: reconeixement i/o execució de títols judicials estrangers; modificació de mesures,     
     
MÒDUL III. INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I PROTECCIÓ A LA PERSONA:

Protecció a la infància. Processos de desemparament i risc.     
Contingut i especialitats dels processos que poden intervenir: Administratiu, Civil, Penal.    
Tècniques de defensa i actuació en cada procés.    
Nocions sobre la reclamació patrimonial enfront dels actes negligents de l'Administració en processos de protecció de menors.    
Acolliment, adopció i guarda de fet.    
Contingut i especialitats del procés.    
Tècniques per a la defensa davant els tribunals i el seguiment davant l'Administració.    
Protecció a la persona. Processos d'incapacitat, tutela i curatela.    
Contingut i especialitats del procés.    
Tècniques per a l'obtenció de proves, i intervenció d'altres professionals.    
Protecció del patrimoni. Conceptes i límits en la protecció del patrimoni de l'incapaç.    
     
MÒDUL IV. DRET DE SUCCESSIONS:
Anàlisis i estudi de totes les formes de successió hereditària:
La successió testada (testaments, codicils i memòries testamentàries). Tècniques per la redacció de testaments, supòsits pràctics i estudi de les figures testamentàries.
La successió intestada i l’ordre successori
La successió contractual: contingut dels pactes successoris
Altres atribucions successòries determinades per la llei:    
La llegítima: càlcul, reclamació i extinció.
La quarta vidual
Estudi dels drets viduals i de les formes d’acceptar o repudiar una herència
La fiscalitat de l’herència: impostos a pagar, terminis i estudi de les fórmules d’estalvi fiscal

 

Professorat:

Maria Giraldez de Luis, Advocada
Ramón Á. Casanova Burgués, Advocat
Marita Rancé Giménez-Salinas, Advocada
Silvia Giménez-Salinas Colomer, Advocada
Andrés Maluenda Martínez, Advocat
Mercé Pigem Palmés, Advocada
Ernest Pascual Franquesa, Magistrat
Elena Criado Félez, Detectiu
Sandra Farrera Sabioncello, Psicologa Clínica
Francisco Javier Juncosa Font, Psicòleg forense, Equip d'Assessorament Tècnic Penal de Barcelona.
Francisco Javier Forcada Miranda, Magistrat
Almudena González García, Professora UB
Mercedes Caso i Señal, Magistrada

 

 

TÍTOL:

* Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.

CANCEL·LACIÓ:

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

TRÀMITS INSCRIPCIÓ:

- Indicar-nos les dades que desitja constin a la factura i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, ja sigui al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES5931910500084579155328 (Nueva Caja Rural de Aragón SOC. COOP-Bantierra, anteriorment Caixa d’Advocats), per visa presencialment al Centre de Formació Icab, o per telèfon al 93 496 18 80 i 93 601 12 12  (targeta de crèdit o de dèbit).
* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e.mail masters@icab.cat o al número de fax: 93 487 16 49

PREUS I FORMES DE PAGAMENT:

-    Col·legiats ICAB en els últims 3 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i *Estudiants Associats:
Matrícula de 591.85€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 401.62€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 3804.75€

-    Col·legiats ICAB de més de 3 anys:
Matrícula de 685.30€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 465.03€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 4405.5€

-    Col·legiats altres Col·legis:
Matrícula de 1176€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 465.50€ cadascuna) de novembre a juny  = TOTAL: 4900€

-    No Col·legiats ICAB:
Matrícula de 1296€ + 8 quotes mensuals domiciliades (513€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 5400€

* http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba8ac2938497f41adc2b486ab08b167263247e86378ad54497bc53ed7e6aabf8ff220633aaadb5b24

TÍTOL I
Aplicació

Article 1
Àmbit d’aplicació
Aquest Reglament estableix les normes per a l’organització i funcionament del Servei de Defensa d’ofici i l’Assistència jurídica gratuïta en l’àmbit del Col·legi d’Advocats de Barcelona. Així mateix, determina les competències i funcions que la Junta de Govern delega a la Comissió del Torn d’Ofici.

TÍTOL II Accés i permanència al Torn d’Ofici Article 2 Condicions generals d’inscripció al Torn d’Ofici 1. La incorporació al Servei de defensa d’ofici té caràcter voluntari. Es podran integrar els col·legiats i col·legiades exercents a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona que es trobin al corrent en les seves obligacions col·legials i en l’exercici ple dels seus drets i de la capacitat funcional per a l’exercici de la defensa d’ofici i que reuneixin els requisits exigits per la normativa vigent. 2. La Junta de Govern, per acord motivat, podrà, si s’escau, imposar el seu caràcter obligatori per a tots els col·legiats, prèvia valoració de les circumstàncies concurrents, i prèvia informació pública col·legial per termini de quinze dies. 3. Amb caràcter general i sens perjudici del que estableixi el Consell de Collegis de Catalunya, per a inscriure’s al Servei és necessari reunir cadascun dels següents requisits: a) Estar col·legiat/da a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona com a exercent. b) Tenir despatx obert a la zona geogràfica on es pretén actuar. c) Acreditar haver exercit durant un mínim de tres anys abans de la inscripció en la matèria en la que es vol inscriure. d) Haver superat els cursos de l’Escola de Pràctica Jurídica o curs equivalent degudament homologat pel Consell de Col·legis de Catalunya o curs especialitzat equivalent. e) No incórrer en causa de d’incompatibilitat, contingudes en l’article 6 del present Reglament. f) Trobar-se al corrent de pagament de les quotes col·legials. g) No estar subjecte a sanció disciplinària o mesura cautelar. h) No patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb les funcions corresponents a l’exercici de l’advocacia. 4. Excepcionalment, la Junta de Govern podrà dispensar motivadament el requisit establert a l’apartat d del número anterior si concorren en el sol•licitant mèrits o circumstàncies que acreditin la seva capacitat per a la prestació del servei. En aquest supòsit, la Comissió del Torn d’Ofici, valorarà exhaustivament els mèrits i circumstàncies al•legats, podent demanar del sol·licitant l’aportació dels antecedents que consideri convenient, elaborant proposta que elevarà a la Junta de Govern de l’Il•lustre Col•legi d’Advocats de Barcelona.

PREU:
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats menys de 3 anys 4227,50€ 3804,75€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats mes de 3 anys 4895,00€ 4405,50€
DescripcióImport
Col·legiats Altres Col·legis 4900,00€
DescripcióImport
No Col·legiats ICAB 5400,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s’aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Contactes

  • Altres telèfons ICAB 
  Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació
  Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 F. 93 215 04 29 E. campus@icab.cat E. masters@icab.cat