Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Agenda

Màster en Dret dels Negocis ICAB 2017-2018 (Grup dimarts i dijous)

Màster en Dret dels Negocis ICAB 2017-2018 (Grup dimarts i dijous)
 • Data inici: 28-09-2017
 • Data finalització: 05-07-2018
 • Lloc: Aules ICAB
 • Horari: Dimarts i dijous, de 18 a 21 hores
Màster en Dret dels Negocis ICAB 2017-2018. Organitza: Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB). Adreçat principalment a advocats i advocades i Llicenciats o Graduats en Dret.

OBJECTIUS:

L’objectiu principal del Màster de Dret dels Negocis és la formació pràctica del jurista en totes aquelles àrees del Dret que avui en dia es consideren imprescindibles per a l’advocat mercantilista i d’empresa. Així, partint de les tres àrees cabdals del Dret mercantil: a) el Dret de Societats, b) el Dret de la contractació, c) el Dret de la competència i de Propietat industrial i noves tecnologies, el programa tracta de cobrir també altres aspectes més específics del Dret dels negocis, sovint imprescindibles, com ara el Dret concursal, el Dret processal bàsic, el Dret fiscal i laboral més essencial.

El mercat de valors i les qüestions penals i mediambientals vinculades a les responsabilitats de les empreses, entre d’altres. En definitiva, s’examinen des d’una perspectiva privatitzada i pràctica de les principals figures jurídiques de l’actual Dret dels negocis que afecta a l’activitat empresarial i comercial. 

El Màster s’adreça principalment als advocats liberals i advocats d’empresa interessats en assolir un aprenentatge profund, actualitzat i pràctic de totes aquelles àrees del Dret que convergeixen i configuren el modern Dret dels Negocis, imbuint-los dels coneixements jurídics i pràctics més útils i necessaris en aquest àmbit.

El quadre docent està format fonamentalment per reconeguts advocats mercantilistes, professors universitaris i altres juristes amb una dilatada experiència en les seves respectives matèries que els permeten donar una visió pragmàtica i realista dels temes analitzats.

COMITÈ CIENTÍFIC:

Josep M. Balcells Cabanas. Advocat
José M. Rojí Buqueras. Advocat
Alejandro Payá Pujado. Advocat

PROGRAMA:

MÒDUL 1. SOCIETATS MERCANTILS
Introducció
L’instrument públic i la seva funció en el Dret dels negocis.

ESTRUCTURA ORGÀNICA
Registre Mercantil i societats mercantils
Funcionament de la Junta General
Estructura i funcionament de l’òrgan d’administració
Deures dels administradors
Administrador de fet
Responsabilitat dels administradors
Drets del soci
Impugnació d’acords socials
Supòsit pràctic: Conflicte amb minoritaris

FINANÇAMENT, ASPECTES COMPTABLES I REESTRUCTURACIÓ
Grups de Societats
Instruments de finançament mitjançant recursos propis i aliens
Modificació d’estatuts: Augment de capital
Modificació d’estatuts: Reducció de capital
Comptes anuals i aplicació del resultat
Dret d’informació de socis
Auditors i auditoria de comptes: Aspectes legals i econòmics
Reestructuració empresarial: Fusions
Reestructuració empresarial: Escissió i aportació de branca d’activitat
Reestructuració empresarial: Cessió global. Transformació
Reestructuració empresarial: cas pràctic de fusió
Separació i exclusió de socis
Dissolució i liquidació de societats
Consells pràctics per a la redacció dels estatuts socials. Supòsit pràctic: Constitució d’una societat exprés.
Supòsit pràctic. Funcionament de la Junta General. Elaboració de la llista de socis.
Sol·licitud d’informació prèvia i simultània.
Exercici del Dret de vot. Redacció de l’Acta de la Junta

MÒDUL 2. CONTRACTACIÓ MERCANTIL
Aspectes generals
La formació del contracte. Tractes preliminars. Oferta i acceptació
Consells pràctics en la redacció de contractes
Consells pràctics en la negociació de contractes
Medis de pagament
La contractació amb condicions generals
Incorporació i control del contingut
Clàusules abusives i protecció del consumidor
Determinació de la llei aplicable a les obligacions i contractes
Clàusules sobre competència judicial i arbitratge
Remeis enfront de l’incompliment contractual
Nul·litat i terminació dels contractes
Normativa contra la morositat en les operacions comercials
Introducció als procediments de reclamació de deutes
Assegurança de responsabilitat
Responsabilitat contractual i extra-contractual
Supòsit pràctic d’incompliment de contracte
Supòsit pràctic: Redacció d’un contracte transaccional per a solucionar la disputa anterior.

CONTRACTES ESPECÍFICS
Contractes de compravenda mercantil i subministrament. Incoterms.
Contracte de comissió. Contracte d’agència.
Contracte de distribució. Contracte de franquícia.
Contractes d’arrendament de local de negoci i d’empresa. Contractes d’arrendament financer: Leasing i renting.
Contractes de garantia.
Contractes bancaris.
Contractes d’assegurança.
Contractes de transport.
Contractes immobiliaris i de gestió d’actius immobiliaris.
Contractes de prestació de servei.
Transmissió d’accions i de participacions
Restriccions a la lliure transmissibilitat d’accions i participacions
Contractes de compravenda d’empresa (I)
Contractes de compravenda d’empresa (II)
Contractes de joint venture i aliances estratègiques
Supòsit pràctic de compravenda d’empresa.
Protocol familiar i la seva publicitat
Altres pactes parasocials
Introducció al Dret del Mercat de Valors
Mercats alternatius (MAB)
Emissions de valors negociables (OPV/OPS) i operacions del mercat secundari (OPAS)

MÒDUL 3. COMPETÈNCIA, PUBLICITAT, PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL I NOVES TECNOLOGIES
Competència i publicitat
Defensa de la competència: acords restrictius i abús de posició dominant, control de les concentracions i dels ajuts públics, òrgans i procediment, indemnització per danys i perjudicis
Competència deslleial: tipologia d’actes deslleials, accions i procediment d’aplicació
Publicitat: actes de publicitat il·lícita i normativa especial, accions i procediment d’aplicació; autocontrol de la publicitat
Propietat industrial i intel·lectual
Signes distintius: Marques i conflictes amb noms de domini, accions i procediments de protecció.
Creacions industrials: Patents i secrets empresarials, accions i procediment de protecció.
Propietat intel·lectual: Drets d’autor, obres protegides; software I audiovisual, accions i procediment de protecció
Contractes de propietat industrial
Contractes de propietat intel·lectual
Noves tecnologies
Règim legal de les noves tecnologies i el comerç electrònic
Protecció de dades
Starts-up

MÒDUL 4. RÈGIM MULTIDISCIPLINAR DELS NEGOCIS
ASPECTES CONCURSALS
Crisis de l’empresa: prevenció i solucions
Declaració del concurs
Administració concursal
Informe de l’administració concursal
Fases del concurs: Conveni i liquidació
Qualificació i responsabilitat dels administradors
Efectes del concurs sobre el deutor i els crèdits
Efectes del concurs sobre els contractes
Reforma concursal i refinançament d’empreses: Declaració del concurs

ASPECTES PROCESSALS
Jurisdicció ordinària i Jutjats Mercantils: Acumulació d’accions mercantils i civils
Processos ordinaris i execució.
Problemàtica de la prova
Tutela judicial del crèdit: Processos monitori i canviari
Mesures cautelars
Mecanismes alternatius de resolució de conflictes: Funcionament de l’arbitratge (I), Funcionament de l’arbitratge (II)
Acció d’anul·lació de l’arbitratge, mediació empresarial

ASPECTES FISCALS
Responsabilitat tributària de societats i administradors socials
Impostos directes: Impost de Societats i IRPF
Procediments tributaris
Impostos indirectes: IVA i Impost sobre Transmissions Patrimonials
Fiscalitat de les operacions societàries
Fiscalitat internacional

ASPECTES LABORALS
El contracte de Treball
La representació dels treballadors a l’empresa
Les vicissituds del contracte de treball
La negociació col·lectiva
Aspectes administratius
Dret urbanístic
Dret mediambiental
Contractació pública
Aspectes generals dels sectors regulats

ASPECTES PENALS
Responsabilitat penal de societats i administradors socials. Corporate compliance
Delictes societaris
Delicte de blanqueig de capitals
Insolvències punibles
Altres delictes econòmics (I)
Altres delictes econòmics (II)

ASPECTES COMPTABLES
Reforma comptable: harmonització internacional del sistema comptable
Deure de portar una comptabilitat: obligacions formals i materials
Interpretació de documents comptables
Mètodes de valoració de l’empresa
Supòsit pràctic d’interpretació de documents comptables. Mètodes de valoració d’empresa
Supòsit pràctic de mètodes de valoració de l’empresa
Cloenda
Societats professionals
Actualitat i perspectives del Dret dels negocis.

PROFESSORAT
Alejandro Payá Pujadó, Advocat
Alex Pujol Pamies. Advocat
Álvaro Luna Yerga. Advocat
Artur Gasch Borsa, Cap d'Equip de la Unitat Regional d'Actuacions Especials de la Dependència Regional de Recaptació de l'AEAT de Catalunya
Claudio Doria Tölle. Advocat
Concepción Hill Prados. Professora Titular de Dret Mercantil de la Universitat de Barcelona
Daniel Vázquez Albert. Professor Titular de Dret Mercantil de la Universitat de Barcelona
Enric Enrich Muls. Advocat
Esther Nin i Camps. Advocada
Félix Pedrosa Negrete. Economista, advocat i auditor de comptes
Gerard Correig Ferré. Advocat
Griselda Garde Monferrer. Advocada
Ignacio José Marqués Jarque. Advocat
Íñigo de Ros Raventós, Advocat
Iñigo Igartua Arregui, Advocat
Isabel Viola Demestre. Professora Titular de Dret Civil. Universitat de Barcelona. Màster en Mediació
Javier Sánchez Campo. Advocat
Joan Picó i Junoy. Catedràtic de Dret Processal de la Universitat Rovira i Virgili
Joan Rigau Tornabells, Vice President and General Counsel PepsiCo Western Europe
José Andrés Rozas Valdés. Professor titular de Dret financer i tributari (UB).
Jose Luis Salido Banús. Advocat. Professor Titular de Dret Laboral de la UB
José Manuel Calavia Molinero. Advocat. Catedràtic de Dret Mercantil. Universitat de Barcelona
José Maria Rojí Buqueras. Advocat. Professor de Dret Financer i Tributari de la Universitat Autònoma de Barcelona
Josep M. Balcells Cabanas. Advocat
Josep Montefusco Monferrer. Advocat
Juan Carlos Hernanz Junquero. Advocat
Marc Rius Calaveras, Advocat
Sílvia Sorribas Margeli. Advocada.
Teresa Iranzo Roura, Gerent Tribunal Arbitral de Barcelona
Victor Mercedes Martín, Advocat

* Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

Per optar al títol, els alumnes han d’acreditar, com a mínim, la seva assistència presencial al 80% de les hores lectives. La justificació d’absències no eximeix de l’obligació d’assistir a les classes. L’única forma d’acreditar l’assistència és la signatura en el llistat d’assistència que hi haurà cada dia a l’inici de cada classe. La llista romandrà 30 minuts a l’entrada de classe, essent retirada i comptant com NO ASSISTÈNCIA si s’arriba més tard.

JUSTIFICACIÓ D’ABSÈNCIA ALS MÀSTERS DE L’ICAB

Només es podran justificar un 10% de les classes.

Únicament es consideraran faltes justificades d’absència les següents:

- Malaltia de l’alumne. Se sol·licitarà un informe i/o justificant mèdic.
- Malaltia d’algun familiar que requereixi de la cura directa de l’alumne. Se sol·licitarà un informe i/o justificant mèdic.
- Assistència a algun acte oficial i/o familiar. Es demanarà justificant.
- Es consideraran justificades les absències per motius laborals només aquelles que no siguin continuades en el temps i degudament justificades. (Exemple: judicis, vistes orals, assistència detingut, etc.)
- Es podrà estudiar el cas individual d’algun alumne en cas que ho requereixi i Direcció ho consideri adient.

El programa, dates, i professorat estan subjectes a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació:

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reemborsament del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

Tràmits Inscripció:

- Indicar-nos les dades que desitja constin a la factura i un número de compte per a les quotes domiciliades
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, ja sigui al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES5931910500084579155328 (Nueva Caja Rural de Aragón SOC. COOP-Bantierra, anteriorment Caixa d’Advocats), per VISA presencialment al Centre de Formació ICAB, o per telèfon al 93 496 18 80 i 93 601 12 12  (targeta de crèdit o de dèbit).

* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat o al número de fax 93 487 16 49

Preus i formes pagament:

-    Col·legiats ICAB en els últims 3 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i *Estudiants Associats:
Matrícula de 591.85€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 401.62€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 3804.75€

-    Col·legiats ICAB de més de 3 anys:
Matrícula de 685.30€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 465.03€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 4405.5€

-    Col·legiats altres Col·legis:
Matrícula de 1176€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 465.50€ cadascuna) de novembre a juny  = TOTAL: 4900€

-    No Col·legiats ICAB:
Matrícula de 1296€ + 8 quotes mensuals domiciliades (513€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 5400€

* https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba8ac2938497f41adc2b486ab08b167263247e86378ad54497bc53ed7e6aabf8ff220633aaadb5b24

IDIOMAS

Les classes seran impartides en llengua catalana o castellana, d’acord a la llibertat de càtedra.

Contactes

  • Altres telèfons ICAB 
  Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació
  Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 F. 93 215 04 29 E. campus@icab.cat E. masters@icab.cat