Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Agenda

Curs especialitzat sobre el procés penal per delicte contra l'hisenda pública

Curs especialitzat sobre el procés penal per delicte contra l'hisenda pública
  • Data inici: 27-02-2018
  • Data finalització: 22-03-2018
  • Lloc: Aula 63, 6a planta de la Seu ICAB (Mallorca, 283)
  • Horari: Dimarts i dijous, de 19 a 21 hores
Organitzen: Secció de Dret Penal i Secció de Dret Fiscal de la Comissió de Cultura

1.- Presentació

Les Seccions de Dret Penal i de Dret Fiscal de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) han detectat que hi ha un important buit pel que fa a la formació especialitzada en matèria de delicte contra l'Hisenda Pública en general i pel que fa al procés penal per delicte contra l'Hisenda Pública en particular.

Amb l'última modificació de la Llei general tributària introduïda per la Llei 34/2015, de 21 de setembre, s'ha produït un canvi molt significatiu en el curs formal que se segueix per denunciar un delicte contra l'Hisenda Pública, els efectes sobre la situació processal del contribuent denunciat requereixen una especial atenció per part de l'advocat defensor de la causa, ja que poden arribar a resultar determinants un cop iniciat el procés penal. De la mateixa manera, la normativa tributària ha introduït importants novetats en relació a l'execució de la sentència penal que han de ser explicades amb detall per tal d'aprofitar totes les possibilitats derivades del contingut de la decisió.

En definitiva, en el model actual d'aplicació del delicte contra l'Hisenda Pública poden identificar tres fases o etapes: (i) la fase pre-processal, que, per regla general, coincidirà amb el procediment inspector en què es produeix la notitia criminis de la presumpta defraudació delictiva; (Ii) la fase processal, en què el jutge penal que haurà de decidir si els fets denunciats s'ajusten al tipus penal descrit en l'article 305 CP; (Iii) i, finalment, la fase post-processal que, al marge de les regles d'execució de la pena privativa de llibertat, en el delicte contra l'Hisenda Pública consisteix a establir quins són els efectes de la resolució judicial en els procediments tributaris d'inspecció, recaptació i sancionador.

2.- Objectius

L'objectiu principal del curs és proporcionar als advocats especialitzats en fiscalitat contenciosa i en la defensa de delictes econòmics, les claus interpretatives de les normes que regulen els procediments tributaris amb incidència en el procés penal per delicte contra la Hisenda Pública i, al propi temps, analitzar en profunditat les singularitats del procés penal que té per finalitat determinar si s'ha comès o no una defraudació tributària delictiva.
Pel seu caràcter multidisciplinari, doncs combina normes del dret tributari, del dret penal substantiu, del dret processal penal i del dret constitucional, el curs pretén també establir vincles de col·laboració entre professionals que els permeti aprofitar els seus coneixements i experiències respectives, aportant una visió de conjunt davant el creixent fenomen de la persecució penal del frau fiscal.

Finalment, el curs també té per objectiu posicionar a l'ICAB com un referent en matèria de formació especialitzada en tot el que es refereixi al delicte contra l'Hisenda Pública. 

El programa està pensat per integrar-se com un mòdul d'un futur màster professional en el qual, de manera detallada i exhaustiva, es proporcioni una visió completa dels aspectes substantius, procedimentals i processals del delicte contra l'Hisenda Pública.

3.- Contingut i metodologia

El curs es compon de vuit ponències, que abasten des del moment de la denúncia del delicte contra l'Hisenda Pública, fins a l'execució de la resolució judicial mitjançant la qual conclou el procés penal, passant pels aspectes més rellevants del procediment judicial com són els efectes de la iniciació i la pràctica i valoració de la prova. També es dedica una sessió monogràfica a l'anàlisi de les garanties processals fonamentals del contribuent a qui s'atribueix la comissió d'un delicte contra l'Hisenda Pública.

Considerant que, pel seu contingut altament tècnic, el temps dedicat a les sessions presencials seria manifestament insuficient per desenvolupar totes i cadascuna de les qüestions que se susciten, el curs intenta facilitar el treball no presencial dels assistents. 

Per a això, a cada ponent se li sol·licitarà que, amb antelació suficient, proporcioni material d'estudi en forma d'un breu resum dels aspectes principals a tractar, d'una o diverses referències jurisprudencials i dels esquemes explicatius a desenvolupar en la sessió presencial.

4.- Professorat

El professorat encarregat d'impartir les vuit ponències en les quals es compon el curs ha de complir uns requisits de coneixement, experiència i capacitat docent plenament acreditada, que permeti traslladar als assistents, no solament una aproximació teòrica o dogmàtica de les matèries a tractar, sinó també una visió experimental i personal variada i multidisciplinari.

Per això, partint de la perspectiva de l'advocat defensor, es valora que alguns dels ponents, per la seva condició de funcionaris en excedència de l'Administració Tributària, del Poder Judicial o del Servei Jurídic de l'Estat, hagin participat en processos penals per delicte contra la Hisenda Pública exercint la posició dels qui adopten la posició de l'acusació o del propi jutge penal.

PONENTS:

· Dr. Luis M. Alonso González, Catedràtic de Dret Financer i Tributari UB

· Dr. David Velázquez Vioque, Advocat col·legiat ICAB, Magistrat excedent, professor ESADE

· Dr. Joan Iglesias Capellas, Advocat col·legiat ICAB, Inspector d'Hisenda excedent

· D. Javier Arraut, Advocat col·legiat ICAB, Advocat de l'Estat excedent

· D. Diego Artacho Martín-Lagos, Advocat col·legiat ICAB, Inspector d'Hisenda excedent

· D. Cristóbal Martell, Advocat Col·legiat ICAB, especialista en delictes contra la Hisenda Pública

· D. Tomás Salas Darrocha, Magistrat. 

5.- Durada i calendari

El programa del curs es desenvolupa en un total de 8 sessions de dues hores cadascuna. Després, la durada total lectiva del curs serà de 16 hores.

Per facilitar el seguiment dels continguts es considera adequat programar dues sessions per setmana (dimarts i dijous, exceptuant que la classe del dijous 15 de març que es faria dimecres 14 de març). Considerant el perfil professional dels assistents al curs, es considera que l'horari que pot afavorir una major assistència és de 19h a 21h.

El cus s’iniciaria el dimarts 27 de febrer i finalitzaria el 22 de març.

PROGRAMA

Primera sessió
El principi constitucional de no duplicitat sancionadora i els seus efectes en la distribució de competències entre l'Administració tributària i la jurisdicció penal

Sumari
1.- La configuració constitucional del senar bis in idem.

2.- La preferència de la jurisdicció penal sobre l'actuació de l'Administració  Tributària

2.1.- Distinció entre preferència i prejudicialitat

2.2.- Distinció entre preferència i litispendència

3.- Evolució històrica del model de relació entre els procediments tributaris i el procés penal per delicte contra la Hisenda Pública

4.- La concurrència d'un procés penal per delicte contra la Hisenda Pública amb un procés contenciós administratiu de revisió de la liquidació tributària

Ponent: Dr. Joan Iglesias Capellas

Segona sessió:
La denúncia administrativa del delicte contra la Hisenda Pública i els seus efectes sobre els procediments tributaris

Sumari
1.- El deure denunciar els indicis del delicte contra la Hisenda Pública

2.- La manifestació dels indicis d'una defraudació tributària delictiva

2.1.- Abans de l'inici d'un procediment inspector

2.2.- Durant el curs de les actuacions inspectores

2.3.- Una vegada finalitzat el procediment inspector

2.4.- Una vegada consumada la prescripció tributària

2.- La denúncia administrativa del delicte contra la Hisenda Pública.

2.1.- La denúncia acompanyada de liquidació vinculada a delicte

2.2.- La denúncia sense liquidació administrativa de la quota presumptament defraudada

3.- El procediment per presentar la denúncia. Competència

4.- Efectes de la denúncia en els procediments tributaris d'inspecció i recaptació

Ponent: Dr. Joan Iglesias Capellas

Tercera sessió
La regularització voluntària de la defraudació tributària delictiva. Efectes en el deure denunciar i en la responsabilitat penal del contribuent

Sumari
1.- Moment en què ha de realitzar-se la regularització voluntària

2.- Forma de regularitzar

3.- Efectes de la regularització en els procediments tributaris

4.- Efectes de la regularització en la responsabilitat penal: atipicitat sobrevinguda o excusa absolutòria

Ponent: Dr. Luis Alonso González

Quarta sessió

La situació processal del contribuent denunciat per delicte contra la Hisenda Pública

Sumari
1.- Els drets fonamentals del contribuent denunciat per delicte contra la Hisenda Pública
- El dret fonamental a la presumpció d'innocència
- El dret a no declarar contra un mateix
- El dret a la tutela judicial efectiva

2.- L'entrada i registre al domicili del contribuent practicada per funcionaris de la Inspecció

- El domicili constitucionalment protegit
- L'autorització judicial de l'entrada
- El consentiment del contribuent a l'entrada
- El control judicial del resultat de l'entrada
- La destinació de les proves obtingudes per la Inspecció

Ponent: Cristóbal Martell

Cinquena sessió
Singularitats de la fase d'instrucció del procés penal per delicte contra la Hisenda Pública

Sumari
1.- La competència territorial. On es comet un delicte fiscal?

2.- El procediment. Fase d'instrucció. Fase de resolució

3.- La querella. Contingut. Efectes de l'admissió de la querella

4.- La interrupció de la prescripció penal

5.- Les diligències prèvies

6.- El reconeixement dels fets delictius i la reparació del danyo

Ponent: Tomás Salas Darrocha, Magistrat.

 

Sisena sessió
La pràctica i la valoració de la prova en el judici oral per delicte contra la Hisenda Pública

Sumari
1.- El valor probatori de l'expedient administratiu

- La prova del fet imposable
- La prova del fet punible
- La prova de la quota defraudada
- La prova del dol

2.- La prova pericial aportada per la defensa

3.- El valor probatori de la declaració dels funcionaris de la Inspecció

4.- La prova testifical

5.- La declaració del contribuent

4.- La prova il·lícita i la prova il·legítima

Ponent: Diego Artacho Martín-Lagos

Setena sessió
La conclusió del procés penal per delicte contra la Hisenda Pública i el contingut de la resolució judicial

Sumari
1.- El sobreseïment provisional. La represa dels procediments tributaris

2.- El sobreseïment lliure i la sentència absolutòria. La cosa jutjada penal

3.- La sentència de conformitat. La suspensió de l'execució de la pena

4.- La sentència condemnatòria.
4.1.- La determinació de la pena privativa de llibertat
4.2.- La determinació de la multa i altres penes accessòries
4.3.- La determinació de la responsabilitat civil derivada del delicte

Ponent: Dr. David Velázquez Vioque

Vuitena sessió
Els efectes de la resolució judicial per la qual conclou el procés penal per delicte contra la Hisenda Pública en els procediments tributaris

Sumari
1.- La cosa jutjada i l'aplicació prejudicial de la norma fiscal en el procés penal per delicte contra la Hisenda Pública
 
2.- Efectes de la sentència condemnatòria en les potestats de liquidació i sancionadora de l'Administració tributària

3.- Efectes de la sentència absolutòria en les potestats de liquidació i sancionadora de l'Administració tributària.

Ponent: Javier Arraut 

PREU:
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 65,00€ 48,75€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats menys de 3 anys 65,00€ 48,75€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats menys de 5 anys 95,00€ 71,25€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats 155,00€ 116,25€
DescripcióImport
No Col·legiats ICAB 232,50€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 25% sobre el preu que s’aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Contactes