Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Agenda

Màster en Dret Fiscal ICAB 2019-2020

Màster en Dret Fiscal ICAB 2019-2020
 • Data inici: 30-09-2019
 • Data finalització: 29-06-2020
 • Lloc: Aula 4 del Centre de Formació Icab
 • Horari: Dilluns i dimecres, de 18 a 21 hores
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) adreçat principalment a advocats i advocades i Llicenciats en Dret.

Objectius:
La realització d’aquest màster neix per la gran demanda dels professionals que, conscients de la repercussió d’aquesta matèria en la seva feina, sol·liciten una formació pràctica en la fiscalitat des d’una perspectiva global del sistema tributari, per adquirir un coneixement complert del sistema estatal i autonòmic, que els permetin resoldre dubtes que la pràctica diària els plantegi.
El màster està dirigit a professionals en exercici (llicenciats en Dret, econòmiques, empresarials, o assessors fiscals) que desitgin una formació especialitzada en Dret Fiscal.

 

Comitè Científic:
Silvia Cano Arteseros.
Gerent organisme de gestió tributària Diputació de Barcelona.
Jose M. Tovillas Morán.
Professor de Dret financer i tributari de la UB.


Programa: 

MÒDUL I: LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA I PROCEDIMENTS
Llei General Tributària
•    Contingut, fonts i principis.
•    Interpretació i aplicació de la norma tributària
•    Obligats tributaris: contribuent, substitut, retenidor, repercussió i responsables.
•    Capacitat, domicili, representació i solidaritat.
•    Obligació principal i obligacions subsidiàries: successió en el deute, interessos de demora, recàrrecs, devolucions i garanties.
•    Extinció del deute: pagament i prescripció.

Procediment tributari
•    Procediments de gestió en particular: Presentació i rectificació de declaracions, devolucions, verificació de dades i comprovació limitada.
•    Procediment de recaptació (I): període voluntari i període executiu, procediment front a responsables i successors, ajornaments i fraccionaments.
•    Reclamacions i recursos: recurs de reposició, procediments especials de revisió, procediment econòmic administratiu, especialitats de la via contenciosa administrativa.
Inspecció Tributària
•    Procediment d’Inspecció: Inici Tramitació i finalització del procediment, Durada del mateix, lloc i documentació de les actuacions inspectores
•    Simulació d’una inspecció real
Sistema sancionador tributari
•    Infraccions i sancions administratives tributàries.
•    Delicte fiscal.


Ponents:
- Jose Miguel Martinez-Carrasco de Pignatelli
Advocat

- Artur Gasch Brosa
Cap d'Equip de la Unitat Regional d'Actuacions Especials de la Dependència Regional de Recaptació de l'AEAT de Catalunya

- Jose M. Tovillas Morán
Professor titular de Dret  Tributari de l'UB

- Silvia Cano Arteseros
Diputació de Barcelona com a Gerent de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT).

 

MÒDUL II: IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES
Impost sobre la Renda de les persones físiques  
•    Fonts: normes estatals i autonòmiques.
•    Fet imposable, exempcions i no subjecció. Meritació i període impositiu.
•    Quantificació (I) base imposable i classes de rendiments.
•    Quantificació (II) base liquidable, quota, deduccions.
•    Tributació de la família, mínims, reduccions i tributació conjunta.
•    Gestió i obligacions formals.


Ponents:

- Àngels Postils Lanfranco
Advocada

- Artur Gasch Brosa
Jefe de Equipo de la Unidad Regional de Actuaciones Especiales de la Dependencia Regional de Recaudación de la AEAT de Catalunya

 

MÒDUL III: IMPOST SOBRE SOCIETATS I FISCALITAT DELS NO RESIDENTS

Impost sobre Societats
•    Fet imposable i exempcions.
•    Subjectes passius.
•    Base imposable (I): resultat comptable i fiscal.
•    Base imposable (II): ingressos i despeses deduïbles.
•    Base imposable (III): valoracions, operacions vinculades.
•    Quantificació: tipus, quota, deduccions i bonificacions.
•    Règims especials: societats patrimonials, empreses de reduïda dimensió i operacions de reestructuració empresarial.
•    Obligacions formals.
 Introducció a la fiscalitat dels no residents
•    Normativa interna
•    Planificació fiscal internacional: doble imposició i tractats internacionals.
•    Principals problemes que planteja la fiscalitat internacional


Ponents: 
- Albert Giralt Català
Advocat

- Carmen Marull Guasch
PwC Tax & Legal Services 

 

MÒDUL IV: IMPOST SOBRE IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS I  IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

Impost sobre Successions i Donacions
•    Fonts: normes estatals i autonòmiques.
•    Fet imposable i subjectes.
•    Quantificació: base imposable, reduccions, base liquidable, tarifa i quota.
•    Meritació i prescripció.
•    Fiscalitat de l’empresa familiar.
•    Assegurances de vida i donacions.

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes jurídics documentats
•    Les tres modalitats de l’impost: Transmissions Patrimonials Oneroses, Actes Jurídics Documentats i Operacions Societàries.
•    Operacions més comuns.
•    Principals problemes pràctics: Llei de Mercat de Valors, comprovació de valors, prescripció, etc


Ponents:

- M. Cristina Arranz Martí
Advocada. Tècnic superior del servei d’atenció al contribuent

- Josep Antoni Cuervo Tejero
Subinspector Coordinador Oficina Tècnica de la Inspecció Territorial a Barcelona de l’Agència Tributària de Catalunya

 

MÒDUL V: IVA, IMPOSTOS ESPECIALS I IMPOSTOS LOCALS

IVA
•    Fets imposables, exempció i no subjecció.
•    Subjectes passius.
•    Delimitació de l’IVA amb l’impost sobre transmissions patrimonials.
•    Quantificació: base, tipus, repercussió i deducció.
•    Adquisicions intracomunitàries de bens.
•    Règims especials
•    Obligacions formals: facturació.
 Impostos locals
•    Impost sobre activitats Econòmiques.
•    Impost  sobre Bens Immobles
•    Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de naturalesa Urbana (Plusvàlua Municipal)
•    Impost sobre Vehicles de tracció Mecànica
•    Impost sobre Construccións Instal.lacions i Obres.
Altres impostos
•    Impostos duaners.
•    Impostos Especials.


Ponents: 

- Miquel Gaya Arjalaguer
Inspector d'Hisenda

- Marc Amenós
Inspector d'Hisenda

- Rafael Olañeta Fernández-Grande
Doctor en Dret a la Universitat de Barcelona

- Marilo Pardo Serrano
Assessora Fiscal

 

* Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert (una prova al final de cada mòdul).

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació: En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.
Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.
 

Tràmits Inscripció:
- Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Enviar-nos un breu currículum vitae
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA), per visa presencialment al Centre de Formació Icab, o per telèfon al 93 496 18 80 i 93 601 12 12  (targeta de crèdit o de dèbit).
* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e.mail masters@icab.cat o al número de fax: 93 487 16 49


Preus i formes pagament:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i Estudiants Associats:
Matrícula de 628.22€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 396.56€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 3800.70€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
Matrícula de 734.22€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 458.91€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 4405.50€

-    Col·legiats altres Col·legis:
Matrícula de 750€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 531.25€ cadascuna) de novembre a juny  = TOTAL: 5000€

-    No Col·legiats ICAB:
Matrícula de 810€ + 8 quotes mensuals domiciliades (573.75€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 5400€

PREU:
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 4223,00€ 3800,70€
DescripcióImport
Ex Alumnes/as EPJ 4223,00€
DescripcióImport
Ex Alumnes/as cAmpus 4223,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 4223,00€ 3800,70€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 4895,00€ 4405,50€
DescripcióImport
Col·legiats/des Altres Col·legis 5000,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 5400,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Contactes

  • Altres telèfons ICAB 
  Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació
  Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 F. 93 215 04 29 E. campus@icab.cat E. masters@icab.cat