Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Agenda

Màster en Dret Laboral i Recursos Humans ICAB 2016-2017

Màster en Dret Laboral i Recursos Humans ICAB 2016-2017
 • Data inici: 05-10-2016
 • Data finalització: 28-06-2017
 • Lloc: Aula 6 del Centre de Formació (planta baixa c/Mallorca 281)
 • Horari: Dilluns i dimecres de 18 a 21 hores.Mòdul IV sobre RRHH els divendres, del 13.1.17 al 28.4.17, 30 hores lectives (de 14 a 16 hores)
Organitza: Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB)

OBJECTIU:

L’objectiu principal del Màster en Dret Laboral i Recursos Humans ICAB 2016-2017 és la formació pràctica de l’advocat, per dotar-lo de la destresa i experència necessàries en el camp de les relacions laborals, tant si exerceix com a advocat, com si presta servei en departaments jurídics i laborals assessorant a empreses i treballadors.

El sistema utilitzat és el d’immersió en casos pràctics per consolidar així els coneixements teòrics. El màster està adreçat a llicenciats o graduats en Dret i a diplomats en Relacions Laborals o Graduats socials que vulguin completar la seva formació teòrica amb la pràctica profesional necessària per exercir com a advocat o com assessor laboral.

El quadre docent està format per advocats en exercici, magistrats i advocats de l’administració o similar.

PROGRAMA:

MÒDUL I: RELACIONS LABORALS. CONTRACTACIÓ LABORAL. RESPONSABILITAT DE LES EMPRESES. NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA, CONFLICTES, CONVENIS.
• Relacions especials d’alta Direcció. Representants de comerç i contracte d’Agència.
• Dret comunitari europeu en matèria laboral.
• Elements d’estrangeria a les relacions laborals. Servei domèstic.
• Contracte de treball.
• Ius Variandi-Mobilitat-Modificacions substancials.
• Cessió il·legal de treballadors-ETT-Subcontractació i Successió.
• Grups d’empreses. Responsabilitat solidària. Aixecament del vel.
• Sistemes retributius: el salari, la seva protecció, aspectes fiscals i altres tipus de retribucions.
• Excedències. Maternitat i Llei de Conciliació de la vida familiar i laboral.
• Extinció del Contracte per voluntat de l’empresari i per voluntat del treballador. Expedient de regulació i ocupació.
• Salut laboral.
• Anàlisi i interpretació d’Estats Financers.
• Indemnitzacions de danys i perjudicis. Sindicats.
• Eleccions sindicals. Convenis Col·lectius.
• Dret Sancionador Laboral. La inspecció de Treball.

MÒDUL II: ASPECTES PROCESSALS DEL DRET LABORAL. MODALITATS PROCESSALS. PRÀCTICA PROCESSAL.
• Competència de la jurisdicció social.
• Les parts processals. La intervenció del Fons de Garantia Salarial. Acumulació d’accions i actuacions.
• Les reclamacions prèvies a la via judicial. La conciliació prèvia. Les actuacions processals.
• Actes preparatoris i mesures precautòries. El procés ordinari.
• Modalitats processals.
• L’acte del judici. La conciliació prèvia judicial. Contestació. Reconvenció. La prova.
• La sentència. Requisits. Recursos.
• L’execució de la sentència.
• Fons de Garantia Salarial.
• El procediment contenciós-administratiu en matèria laboral.
• Nova llei concursal: aspectes laborals.

MÒDUL III: SEGURETAT SOCIAL: GESTIÓ I RÈGIM DE PRESTACIONS.
• La Seguretat Social a Espanya.
• Gestió Institucional de la Seguretat Social.
• Règim econòmic-financer i camp d’aplicació.
• Afiliació, altes, baixes i la cotització a la Seguretat Social.
• La gestió recaptatòria.
• Acció protectora de la Seguretat Social i requisits generals del dret a les prestacions.
• Prestacions: assistència sanitària, incapacitat temporal, maternitat, riscos per embaràs, incapacitat permanent. Jubilació, mort i supervivència i atur.
• Complements de l’acció de la Seguretat Social: retribucions i altres percepcions. Fons de pensions.

MÒDUL IV: MÒDUL RECURSOS HUMANS. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEPARTAMENT PERSONAL I RECURSOS HUMANS

RECURSOS HUMANS. DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
• Planificació
• Sistemes de selecció de personal
• Incorporació i desvinculació
• Formació i desenvolupament

RELACIONS LABORALS INTERNACIONALS
• Desplaçaments
• Relacions laborals transfrontereres
• Grups d'empreses internacionals

ADMINISTRACIÓ PERSONAL. VISIÓ JURÍDICA
• Contractació: tipus de contractes i estratègia
• Salaris: sistemes retributius
• Condicions laborals.

VISIÓ ECONÒMICA
• Pressupostos
• Ràtios
• Indicadors

VISIÓ SOCIAL
• Anàlisi i descripció de llocs de treballs.
• Elaboració de Professiograma

RELACIONS LABORALS. VISIÓ NEGOCIADORA
• Negociació col·lectiva
• Relacions amb la representació dels treballadors
• Pactes

VISIÓ JURÍDICA
• Inspecció de Treball
• Formes de resolució de conflictes extrajudicial: tècniques de conciliació prèvia, arbitratge, mediació, procediments judicials

SITUACIONS CONFLICTIVES

• Reestructuracions internes: modificacions de condicions laborals.
• Reestructuracions externes: extincions de contracte
• Reestructuracions complexes: Expedients de regulació d'ocupació

PREVENCIÓ RISCOS

• Anàlisi de la Llei de Riscos Laborals
• Mètodes preventius
• Accions preventives externes / internes
• Responsabilitat empresarial

EVOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ DE PERSONAL

• Soci estratègic
• Quality agreement
• Futur de la gestió de personal

* Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
CANCEL·LACIÓ:

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

TRÀMITS INSCRIPCIÓ:

- Indicar-nos les dades que desitja constin a la factura i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, ja sigui al número de compte de l’ICAB: IBAN: ES5931910500084579155328 (Nueva Caja Rural de Aragón SOC. COOP-Bantierra, anteriorment Caixa d’Advocats), per VISA presencialment al Centre de Formació ICAB, o per telèfon al 93 496 18 80 i 93 601 12 12  (targeta de crèdit o de dèbit).

* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència al número de fax: 93 487 16 49

PREUS I FORMES DE PAGAMENT:

-    Col·legiats ICAB en els últims 3 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i *Estudiants Associats:
Matrícula de 579.55€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 416.99€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 3.915,45€

-    Col·legiats ICAB de més de 3 anys:
Matrícula de 675.30€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 477.55€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 4495.50€

-    Col·legiats altres Col·legis:
Matrícula de 1176€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 478€ cadascuna) de novembre a juny  = TOTAL: 5000€

-    No Col·legiats ICAB:
Matrícula de 1296€ + 8 quotes mensuals domiciliades (525.50€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 5500€

* http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba8ac2938497f41adc2b486ab08b167263247e86378ad54497bc53ed7e6aabf8ff220633aaadb5b24

TÍTOL I
Aplicació

Article 1
Àmbit d’aplicació
Aquest Reglament estableix les normes per a l’organització i funcionament del Servei de Defensa d’ofici i l’Assistència jurídica gratuïta en l’àmbit del Col·legi d’Advocats de Barcelona. Així mateix, determina les competències i funcions que la Junta de Govern delega a la Comissió del Torn d’Ofici.

TÍTOL II
Accés i permanència al Torn d’Ofici
Article 2
Condicions generals d’inscripció al Torn d’Ofici
1. La incorporació al Servei de defensa d’ofici té caràcter voluntari. Es podran integrar els col·legiats i col·legiades exercents a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona que es trobin al corrent en les seves obligacions col·legials i en l’exercici ple dels seus drets i de la capacitat funcional per a l’exercici de la defensa d’ofici i que reuneixin els requisits exigits per la normativa vigent.
2. La Junta de Govern, per acord motivat, podrà, si s’escau, imposar el seu caràcter obligatori per a tots els col·legiats, prèvia valoració de les circumstàncies concurrents, i prèvia informació pública col·legial per termini de quinze dies.
3. Amb caràcter general i sens perjudici del que estableixi el Consell de Collegis de Catalunya, per a inscriure’s al Servei és necessari reunir cadascun dels següents requisits:
a) Estar col·legiat/da a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona com a exercent.
b) Tenir despatx obert a la zona geogràfica on es pretén actuar.
c) Acreditar haver exercit durant un mínim de tres anys abans de la inscripció en la matèria en la que es vol inscriure.
d) Haver superat els cursos de l’Escola de Pràctica Jurídica o curs equivalent degudament homologat pel Consell de Col•legis de Catalunya o curs especialitzat equivalent.
e) No incórrer en causa de d’incompatibilitat, contingudes en l’article 6 del present Reglament.
f) Trobar-se al corrent de pagament de les quotes col·legials.
g) No estar subjecte a sanció disciplinària o mesura cautelar.
h) No patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb les funcions corresponents a l’exercici de l’advocacia.
4. Excepcionalment, la Junta de Govern podrà dispensar motivadament el requisit establert a l’apartat d del número anterior si concorren en el sol·licitant mèrits o circumstàncies que acreditin la seva capacitat per a la prestació del servei. En aquest supòsit, la Comissió del Torn d’Ofici, valorarà exhaustivament els mèrits i circumstàncies al·legats, podent demanar del sol·licitant l’aportació dels antecedents que consideri convenient, elaborant proposta que elevarà a la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

PREU:
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats menys de 3 anys 4350,50€ 3915,45€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats mes de 3 anys 4995,00€ 4495,50€
DescripcióImport
Col·legiats Altres Col·legis 5000,00€
DescripcióImport
No Col·legiats ICAB 5500,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s’aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Contactes

  • Altres telèfons ICAB 
  Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters
  Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 F. 93 215 04 29 E. campus@icab.cat E. masters@icab.cat