Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Notes de Premsa

NOTA DE PREMSA: La Secció de dret fiscal de l'ICAB alerta que les mesures fiscals introduïdes en el RD Llei 3/2106 augmenten la pressió fiscal dels contribuents

13/01/2017
També assenyalen que el Reial Decret 596/2016, de 2 de desembre, per a la modernització, millora i impuls de l'ús de mitjans electrònics en la gestió de l'Impost sobre el Valor Afegit (...) introdueix per a les empreses que presenten les liquidacions d'IVA mensual, grans empreses (volum d'operacions que hagi excedit durant l'any immediatament anterior els 6.010.121,04 euros), aquells acollits al règim especial de grup d'entitats d'IVA i els inscrits en el Registre de devolució mensual d'IVA d'un nou sistema de gestió de llibres registre a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària (SII)
NOTA DE PREMSA: La Secció de dret fiscal de l'ICAB alerta que les mesures fiscals introduïdes en el RD Llei 3/2106 augmenten la pressió fiscal dels contribuents

Barcelona 13 de gener de 2017. La Secció de Dret fiscal i financer de l'ICAB alerta que les mesures fiscals introduïdes mitjançant el Reial Decret Llei 3/2016, de 2 de desembre, tendeixen a incrementar la recaptació tributària i això comporta l'augment de la pressió fiscal que recau sobre els contribuents.

La Secció de Dret Fiscal explica que els principals canvis s'han produït en relació a l'Impost de Societats, als Impost Especials i s'introdueixen tres nous supòsits d'inadmissió d'ajornaments i fraccionaments de deute tributari. Es manté l'Impost sobre el Patrimoni per a l'exercici 2017.

En relació a l'Impost sobre Societats s'introdueixen canvis amb efectes d'1 de gener de 2016, com és la limitació de la compensació de bases imposables negatives d'exercicis anteriors, d'actius per impost diferit i l'import de les deduccions per evitar la doble imposició internacional que afecten a les empreses el volum de facturació de les quals superi els 20 milions d'euros.

També regula, amb efectes retroactius, un nou sistema de reversió dels deterioraments de valor de participacions que van ser fiscalment deduïbles en els períodes impositius previs al 2013. Aquesta mesura incrementarà la tributació dels propers exercicis de totes les companyies que al seu dia, de conformitat amb la legislació vigent, es van aplicar deduccions per deteriorament de valor de participacions.

Amb efectes 1 de gener 2017, els canvis en l'Impost sobre Societats consisteixen a determinar la no deduïbilitat de les pèrdues realitzades a la transmissió de determinades participacions d'entitats. Queda exclosa la integració en la base imposable de qualsevol tipus de pèrdua que es genera per a la participació en entitats ubicades en paradisos fiscals o territoris que no arriben a un nivell de tributació adequat.

Es desprèn de totes aquestes modificacions que, tot i que el legislador no ha incrementat el tipus impositiu de tributació de l'impost sobre societats, si limita la deduïbilitat de determinades partides que, sense cap dubte, suposarà un increment de la base imposable subjecta a tributació.

El RD Llei conté modificacions en impostos especials. S'incrementa la tributació, en un 5%, de l'impost sobre productes intermedis i Impost sobre l'alcohol i begudes derivades, s'augmenta el tipus mínim per a cigarrets del 2,5% i del 6,8% per ‘tabac de liar’.

Finalment, s'introdueixen tres nous supòsits d'inadmissió d'ajornaments i fraccionaments del deute tributari. Tot i que actualment l'Administració Tributària a penes concedia ajornaments en matèria de retencions, mitjançant aquesta modificació se suprimeix, definitivament, la possibilitat que, en supòsits excepcionals, es puguin concedir aquest tipus d'ajornaments.

S'estableix la impossibilitat d'ajornar els pagaments a compte de societats. El passat mes de setembre les companyies amb una xifra de negocis superior a 10 milions d'euros ja van veure incrementats el segon i tercer pagament a compte de societats, provocant, per a algunes societats certa tensió de tresoreria. Mitjançant la introducció d'aquest nou apartat, a partir de l'1 de gener de 2017, no podran sol·licitar l'ajornament dels futurs pagaments a compte.

Per això des de la Secció de Dret fiscal de l'ICAB explica que "emparant-se en la nova regulació l'Administració Tributària ja no s'admetrà la sol·licitud d'ajornaments d'IVA, sempre que el contribuent no acrediti que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades. A la pràctica aquesta mesura tindrà una importància transcendental per a un nombre important de contribuents".

La Secció de Dret Fiscal de l'ICAB també ha analitzat la norma que regula una nova eina per a la lluita contra el frau: el Reial Decret 596/2016, de 2 de desembre, per a la modernització, millora i impuls de l'ús de mitjans electrònics a la gestió de l'Impost sobre el Valor Afegit, pel qual es modifiquen el Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre, el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, i el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial Decret 1619 / 2012, de 30 de novembre.

La modificació més destacada que conté el RD és la introducció per a les empreses que presenten les liquidacions d'IVA mensual, grans empreses (volum d'operacions hagi excedit durant l'any immediatament anterior els 6.010.121,04 euros), aquells acollits al règim especial de grup d'entitats d'IVA i els inscrits en el Registre de devolució mensual d'IVA d'un nou sistema de gestió de llibres registre a través de Seu electrònica de l'Agència Tributària (SII) que suposa el subministrament electrònic dels llibres registres de facturació en un període breu de temps, en general 4 dies des de les dates d'expedició de factures expedides o registre de factures rebudes.

La Secció de Dret Fiscal afirma que "aquesta és una mesura esperada i anunciada des de finals de 2014. Entra en vigor l'1 de juliol de 2017. Una vegada més els subjectes obligats a aplicar el SII hauran d'adaptar el model dels seus negocis a les exigències legals i assumir els corresponents costos que el canvi de sistema informàtic i d'organització els representarà ".

Referent al règim de devolució a viatgers la norma incorpora el desenvolupament normatiu de l'anomenat projecte "DIVA", mitjançant el qual se substitueix el diligenciat de la factura per acreditar la sortida de la mercaderia del territori de la Comunitat pel segellat digital del document electrònic de reemborsament. També determinen els límits d'exclusió del règim simplificat i règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca.

Nota d'aclariment

La nota de premsa que acabeu de rebre per part de la Secció de Dret Fiscal i Financer de l'ICAB ha estat elaborada i tramitada als mitjans per part d'aquesta Secció del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.

Les seccions i comissions de l'ICAB promouen el debat jurídic i fomenten la participació de les persones col·legiades en els diferents àmbits d'interès professional. Així mateix les actuacions o opinions que defensen no representen necessàriament l'opinió de la Junta de Govern d'aquesta corporació.

El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona és la veu oficial d'aquesta corporació i es manifesta a través de la seva Junta de Govern.

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comunicació (Premsa, Web i Món Jurídic)
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5310 F. 93 487 19 38 E. premsa@icab.cat